Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2614. Uredba o emisiji snovi v zrak iz lakirnic, stran 4186.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz lakirnic
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve za lakirnice v zvezi z emisijo snovi v zrak, in sicer:
– določitev malih, srednjih in velikih lakirnic,
– mejne emisijske vrednosti,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije v zrak. Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz lakirnic, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za male, srednje in velike lakirnice, kjer potekajo posamično ali skupaj postopki:
– mehanska in kemična predobdelava ali predobdelava materiala z organskimi topili,
– nanašanje posameznega lakirnega sredstva z brizganjem, potapljanjem, polivanjem ali valjčnim nanašanjem ali elektroforeznim lakiranjem,
– utrjevanje oziroma sušenje obdelane površine materiala.
Lakirnica se določi kot mala, srednja ali velika na podlagi urnega povprečja porabe premaznih sredstev pri nazivni (največji) zmogljivosti njenih lakirnih naprav, kot je določeno v tabeli 1.
Tabela 1
+------------------------------------------+--------+---------------+-------+
|lakirnica                 | male |  srednje  |velike |
+------------------------------------------+--------+---------------+-------+
|poraba premaznih sredstev pri nazivni   | = <25 | >25 kg/h in = | >250 |
|zmogljivosti lakirnih naprav       | kg/h |  <250 kg/h  | kg/h |
+------------------------------------------+--------+---------------+-------+
3. člen
Vplivno področje lakirnice je področje, v katerem je koncentracija tistih snovi v zraku (emisija), ki jih izpušča lakirnica, večja od 1% povprečne koncentracije snovi v odpadnih plinih lakirnice (emisija).
Radij vplivnega področja lakirnice se izračuna na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka in porabe premaznih sredstev pri nazivni zmogljivosti lakirnice po enačbi:
kjer je:
mh – povprečna poraba premaznih sredstev v kg/h pri nazivni zmogljivosti,
r – premer vplivnega področja v metrih (m),
5 – konstanta, izračunana na podlagi stokratnega razredčenja koncentracije snovi v odpadnih plinih v stabilnem ozračju, v katerem je hitrost gibanja zraka pod 0.5 m/s.
4. člen
Več lakirnic skupaj je po tej uredbi en vir onesnaževanja, ki ima nazivno zmogljivost lakirnih naprav enako vsoti nazivnih zmogljivosti vseh lakirnic, če so le-te znotraj vplivnega področja iz prejšnjega člena.
5. člen
Lakirnice in njihovo obratovanje, načrtovanje in ocenjevanje ukrepov zmanjševanja emisije snovi v zrak ter določanje obsega meritev emisije in izbor metod meritev v lakirnicah morajo ustrezati določilom smernic:
– VDI 2588, Zmanjševanje emisije pri premazovanju kovinskih površin z organskimi snovmi, 1984,
– VDI 2589, Zmanjševanje emisije pri industrijski obdelavi kovinskih in nekovinskih izdelkov s kloriranimi ogljikovodiki, 1981,
– VDI 3458, Zmanjševanje emisije pri lakiranju žic, 1981.
Smernice iz prejšnjega odstavka so na vpogled v izvirniku in slovenskem prevodu v službi za dokumentalistiko Ministrstva za okolje in prostor.
6. člen
Mejne koncentracije za vsak definiran izpust malih lakirnic so določene v tabeli 2.
Tabela 2
+----------------------------+------------------+
|vrsta snovi         |    mejna   |
|              |  koncentracija |
+----------------------------+------------------+
|skupni prah         |   3 mg/m3   |
+----------------------------+------------------+
|I. nevarnostna skupina   | velja predpis iz |
|organskih spojin      | 1. člena uredbe |
+----------------------------+------------------+
|rakotvorne snovi      | velja predpis iz |
|              | 1. člena uredbe |
+----------------------------+------------------+
|klorirani ogljikovodiki (pri| 1g/m2 obdelane |
|predobdelavi površin)    |   površine   |
+----------------------------+------------------+
|II. in III. nevarnostna   |  ni omejitev  |
|skupina organskih spojin  |         |
+----------------------------+------------------+
7. člen
Mejne koncentracije za vsak definiran izpust srednjih lakirnic so določene v tabeli 3.
Tabela 3
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|vrsta snovi         |       mejna koncentracija       |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|skupni prah         |          3 mg/m3          |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|I. nevarnostna skupina   |    velja predpis iz 1. člena uredbe    |
|organskih spojin      |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|rakotvorne snovi      |    velja predpis iz 1. člena uredbe    |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|klorirani ogljikovodiki (pri|      1g/m2 obdelane površine      |
|predobdelavi površin)    |                        |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
|II. in III. nevarnostna   | ni omejitev, če ni presežena petkratna mejna |
|skupina organskih spojin  |  vrednost količine za posamezno organsko  |
|              |          spojino          |
+----------------------------+-----------------------------------------------+
8. člen
Če je pri srednji lakirnici presežena petkratna mejna količina organskih spojin iz II. in III. nevarnostne skupine, mora povzročitelj onesnaževanja zagotoviti naslednje ukrepe zmanjševanja emisij:
– uporabo premaznih sredstev z manjšim deležem hlapnih sestavin,
– varčnejše postopke nanašanja,
– čistilne naprave za odpadne pline.
9. člen
Za organske spojine I. nevarnostne skupine in rakotvorne snovi za vsak definiran izpust velikih lakirnic veljajo mejne koncentracije, določene s predpisom iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
Mejne koncentracije prahu in organskih spojin II. in III. nevarnostne skupine za vsak definiran izpust velikih lakirnic in obvezni ukrepi zmanjševanja emisije so določeni v tabeli 4.
10. člen
Pri lakiranju v avtomobilski industriji je mejna koncentracija skupnega prahu 3 mg/m3.
Pri postopku iz prejšnjega odstavka je mejna koncentracija organskih spojin II. in III. nevarnostne skupine izražena kot emisijski faktor, določen z emisijo organskih topil na enoto obdelane površine, merjeno v odvodniku odpadnih plinov:
– 60 g/m2 lakirane površine pri običajnem lakiranju,
– 120 g/m2 lakirane površine za lakiranje z dvoslojnimi laki.
Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z izračunom bilance premaznih sredstev, topil in prelakiranih vozil vsako trimesečje v koledarskem letu.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ne izvede ukrepov za zmanjševanje emisije za srednje lakirnice iz 8. člena te uredbe,.
– če ne izvede ukrepov za zmanjševanje emisije iz velike lakirnice iz 9. člena te uredbe,
– če ne izpolnjuje zahtev iz 10. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-05/94-2/11-8
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina