Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2613. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje, stran 4185.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve za naprave za vroče pocinkanje v zvezi z emisijo snovi v zrak, in sicer:
– mejne emisijske vrednosti,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije v zrak, Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za naprave za vroče pocinkanje, ki zajema predobdelavo površin izdelkov oziroma obdelavo izdelkov s talili pri zaščiti trakov, pločevine, cevi, žice, jeklenih ograj, jeklenih konstrukcij ali drugih železnih in jeklenih izdelkov pred korozijo.
Naprave iz prejšnjega odstavka so:
– razmastilne kopeli,
– kopeli za luženje,
– kopeli za pocinkanje,
– naprave za neprekinjeno pocinkanje trakov in žic,
– naprave za pocinkanje cevi (v nadaljevanju: naprave).
3. člen
Naprave in njihovo obratovanje, načrtovanje in ocenjevanje ukrepov zmanjševanja emisije snovi v zrak ter določanje obsega meritev emisije in izbor metod meritev morajo ustrezati določilom smernice VDI 2579, Zmanjševanje emisije iz naprav za vroče pocinkanje, 1988.
Smernica iz prejšnjega odstavka je na vpogled v izvirniku in v slovenskem prevodu v službi za dokumentalistiko Ministrstva za okolje in prostor.
4. člen
Mejne koncentracije za vsak izpust naprave so določene v tabeli 1.
Tabela 1
+-------------------------------+----------+-------------+
|naprava            |  vrsta |  mejna  |
|                | emisije |koncentracija|
+-------------------------------+----------+-------------+
|kopel za luženje (HC1)     |  HCl 1 | 20 mg/m3  |
+-------------------------------+----------+-------------+
|kopel za luženje (zmesna    |  HCl  | 20 mg/m3  |
|kislina HCl – HF – H2O)    |  HF  |  5 mg/m3  |
+-------------------------------+----------+-------------+
|kopel za pocinkanje      |  prah  | 10 mg/m3  |
|                |  HO 1  | 20 mg/m3  |
+-------------------------------+----------+-------------+
|prepihovanje cevi       | Zn prah | 10 mg/m3  |
+-------------------------------+----------+-------------+
1 plinaste anorganske klorove spojine, izražene kot HCI.
5. člen
Pri pocinkanju cevi, trakov in žice se emisijo meri pri največji obremenitvi naprave v obratovalnih razmerah, ko se lahko pričakujejo največji izpusti snovi v zrak.
Pri pocinkanju kosovnih izdelkov se emisija meri med predobdelavo površin in potapljanjem izdelkov v kopelih za luženje in pocinkanje. Merilni čas pri potapljanju izdelkov ne sme biti krajši od 30 minut. Koncentracije prahu in snovi v plinastem stanju se izračunajo po enačbi:
kjer je:
c – koncentracija v mg/m3,
n – število potapljanj v merilnem času t0
m – zajeta masa izpuščene snovi v mg,
V -prostornina odsesanega plina pri normnih razmerah v m3,
T0 – merilni čas,
Dti – trajanje enkratnega potapljanja.
6. člen
Povzročitelj onesnaževanja mora za zmanjševanje emisije iz naprav za vroče pocinkanje zagotoviti naslednje ukrepe:
– dodajanje aditivov v pokritih kopelih za luženje za zmanjšanje nastajanje vodika in s tem za zmanjšanje emisije kapljic kislin;
– obratovanje kopeli s klorovodikovo kislino pri takih temperaturah in koncentracijah HC1, da vsebnost HC1 v plinski fazi nad kopeljo ne presega mejne koncentracije 10 mg/m3;
– zmanjševanje emisije prahu s čiščenjem odpadnih plinov z različnimi ločevalnimi napravami;
– zmanjševanje emisije snovi v plinastem stanju z mokrim absorpcijskim postopkom in suhim postopkom, pri katerem se plinaste sestavine kemično vežejo na trdno površino.
Za pridobivanje toplotne energije se v napravah za predobdelavo in v kopelih za pocinkanje lahko uporabljajo goriva, dovoljena za uporabo v kurilnih napravah.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 se kaznuje za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali posameznik; ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ravna v nasprotju s 6. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-05/94-2/10-8
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina