Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994

Kazalo

2473. Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir, stran 3848.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 1994.
Št. 012-01/94-136
Ljubljana, dne 2. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA POKRITJE IZGUBE V PODJETJU RADEČE PAPIR
1. člen
Republika Slovenija bo za odpravo posledic izgub v družbenem podjetju Radeče papir p.o. (v nadaljnjem besedilu: Radeče papir) v letih 1992, 1993 in v prvi polovici leta 1994, pod pogoji in na način, ki jih določa ta zakona, zagotovila sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
Za namen iz prejšnjega odstavka zagotovi Republika Slovenija sredstva največ do višine 1.000,000.000 tolarjev.
2. člen
Radeče papir odpiše izgubo iz poslovanja v letih 1992, 1993 in prvem polletju 1994 v breme osnovnega kapitala podjetja.
Izguba iz poslovanja iz prejšnjega odstavka se odpiše v višini, izkazani v zaključnih računih, ki jih je predhodno revidiral pooblaščeni revizor.
3. člen
Republika Slovenija s sredstvi do višine, določene v 1. členu tega zakona, nadomesti podjetju Radeče papir zmanjšanje osnovnega kapitala v posledici odpisa izgub, za kar ji pripada delež na kapitalu podjetja.
Delež Republike Slovenije na kapitalu Radeče papir se določi v razmerju sredstev iz prejšnjega odstavka do vrednosti osnovnega kapitala podjetja, ocenjenega po odpisu izgub iz 2. člena tega zakona.
4. člen
Za zagotovitev nemotenega poslovanja v tekočem letu nakaže Republika Slovenija podjetju Radeče papir del sredstev iz 1. člena tega zakona, največ pa do višine 500,000.000 tolarjev pred odpisom izgube. Znesek teh sredstev se revalorizira za čas do določitve deleža Republike Slovenije v kapitalu podjetja.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/94-15/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost