Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994

Kazalo

2471. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 3844.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
Razglašam zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 1994.
Št. 012-01/94-134
Ljubljana, dne 28. oktobra 1994
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O UREDITVI OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA DOLOČENIH DAVKOV IN PRISPEVKOV V POSTOPKIH LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
1. člen
Ta zakon ureja način obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij.
2. člen
Od razlike med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivnih pogodb dejavnosti v obdobju od 1. septembra 1990 do 31. decembra 1992, in ni zajeta v potrdilu, ki ga je pravna oseba izdala delavcu na podlagi 25. a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, – v nadaljnjem besedilu: zakon), se obračunajo davki in prispevki od zneska, določenega s pravnomočno sodno odločbo, oziroma izvršljivo izvensodno poravnavo v okviru kolektivne pogodbe dejavnosti.
Spori za razliko med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivnih pogodb, so kolektivni spori po zakonu o delovnih in socialnih sodiščih.
V primeru, da delavec vloži sredstva v višini razlike iz prvega odstavka tega člena v pravno osebo v okviru predhodnega organizacijskega in finančnega prestrukturiranja podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, izda navedena pravna oseba za znesek davkov in prispevkov iz prvega odstavka tega člena delnice in jih prenese na kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
3. člen
Od v postopkih prisilne poravnave izplačanih razlik med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivnih pogodb dejavnosti v obdobju od 1. septembra 1990 do 31. decembra 1992, in ni zajeta v potrdilu, ki ga je pravna oseba izdala delavcu na podlagi 25. a člena zakona, se obračunajo davki in prispevki od zneska terjatve, ki je potrjena v pravnomočnem sklepu, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo.
V primeru, da delavec vloži sredstva v višini razlike iz prvega odstavka tega člena v pravno osebo v okviru predhodnega organizacijskega in finančnega prestrukturiranja podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, izda navedena pravna oseba za znesek davkov in prispevkov iz prvega odstavka tega člena delnice in jih prenese na kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
4. člen
Davek od osebnih prejemkov, obračunan in plačan v skladu z določbo drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena tega zakona, je dokončen in se razlika ne šteje v osnovo za dohodnino.
5. člen
Določba 4. člena tega zakona se uporablja tudi za potrdila, izdana delavcem v skladu s četrtim odstavkom 25. a člena zakona in uredbe o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač (Uradni list RS, št. 59/93).
6. člen
Davek od osebnih prejemkov in prispevki se ne obračunajo in ne plačajo od lastniških certifikatov, izdanih na podlagi šestega odstavka 31. člena zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-04/94-2/1
Ljubljana, dne 20. oktobra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.