Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2416. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica, stran 3766.

Na podlagi 75. in 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine (Uradni vestnik Gorenjske št 15/89, 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora sprejela dne 5. oktobra 1994 sprejela
ODLOK
o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Radovljica je z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost preoblikovala komunalno podjetje v javno podjetje Komunala Radovljica, p.o., ki je vpisano v sodni register pri Temeljnem sodišču v Kranju.
S tem odlokom se statusna organiziranost javnega podjetja Komunala Radovljica uskladi z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o gospodarskih javnih službah.
FIRMA, SEDEŽ, TRAJANJE
2. člen
-Firma družbe se glasi: Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
- Skrajšana označba firme se glasi: Komunala Radovljica, d.o.o.,
Sedež družbe je v Radovljici, Ljubljanska 27, Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register.
Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem.
DEJAVNOST DRUŽBE
3. člen
Družba bo opravljala naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda
– oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb
– vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri)
– javna snaga in čiščenje javnih površin.
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
– upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč
– pogrebne storitve
– distribucija zemeljskega plina, upravljanje ter vzdrževanje plinske infrastrukture
- oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov. Družba bo opravljala tudi strokovne naloge, ki so ji z odlokom o gospodarskih javnih službah prenesene v upravljanje:
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Družba bo prvenstveno opravljala dejavnosti javnega pomena, poleg teh dejavnosti pa javno podjetje sme opravljati tudi vse druge storitve, ki so potrebne za njen obstoj in za opravljanje glavne dejavnosti.
Sklep o spremembi dejavnosti in o prenosu posameznih opravil na druge pravne ali fizične osebe sprejme skupščina podjetja, ustanovitelj pa daje na tak sklep soglasje, če se spreminja osnovna dejavnost.
Javno podjetje bo navedeno dejavnost opravljalo na celotnem območju Občine Radovljica ali njenih pravnih naslednic. Podrobnejši obseg del bo opredeljen v planu in programu dela, ki ga določa skupščina podjetja ob soglasju ustanovitelja in je usklajen z viri sredstev. Obseg del za ostala dela bo opredeljen v pogodbah.
Javno podjetje bo pri opravljanju svoje dejavnosti upoštevalo vse zakonske in podzakonske predpise in strokovne standarde svoje dejavnosti, pri čemer bo posebna pozornost posvečena varovanju in izboljševanju človekovega okolja in urejenem videzu naselij in okolja glede na turističen pomen Občine Radovljica. Pri svojem deluje bo povezovalo z vsemi, ki lahko s svojo dejavnostjo prispevajo k uresničitvi tega cilja.
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN DELEŽI
4. člen
Celotni družbeni kapital dosedanje Komunale Radovljica, p.o. postane skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah in s sklepi Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica lastnina občine. Komunalne objekte po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah (infra-strukturni objekti in naprave) daje ustanovitelj v upravljanje javnemu podjetju, preostali del osnovnega kapitala, ugotovljenega na osnovi bilance za dosedanjo Komunalo Radovljica, p.o., pa se registrira kot osnovni vložek v lasti ustanovitelja.
Osnovni kapital družbe, ki je po zakonu prešel v last občine, je sestavljen iz osnovnega vložka ustanovitelja,. razvidnega iz bilance, ki je sestavni del tega odloka.
Družba lahko poveča svoj osnovni kapital z dodatno vlogo ustanovitelja ali z vključitvijo novih družbenikov. Sklep o vključitvi novih družbenikov sprejme ustanovitelj.
Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.
ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE IN KRITJE IZGUB
5. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Izgubo se pokriva najprej iz dohodka naslednjega poslovnega leta, le v kolikor to ni mogoče, z zmanjšanjem osnovnega kapitala, vendar ne pod zakonsko določen minimalni znesek.
UPRAVLJANJE DRUŽBE
6. člen
Družbo upravlja 7-članska skupščina. Ustanovitelj imenuje in razrešuje vseh sedem članov skupščine mandat članov skupščine traja 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.
Skupščina družbe odloča:
- o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička po sprejemu s strani ustanovitelja
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov
– o vračanju naknadnih vplačil
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev
– o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode nastale pri ustanavljanju ali poslovanju
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem
– o sprejemu poslovne politike
– o sprejemu odločitev o investicijah
– o postopkih, ki se izvajajo na podlagi javnih pooblastil, o pravicah in obveznostih pravnih oseb
– o pravicah iz delovnega razmerja kot drugostopenjski organ
– o drugih zadevah, za katere tako določa ta akt o ustanovitvi družbe.
Skupščina odloča z večino glasov vseh članov. Ustanovitelj samostojno zaradi zaščite javnega interesa odloča:
– o imenovanju in razreševanju poslovodje
– o soglasju na spremembe pogodbe o ustanovitvi in na investicijske odločitve, ki je pogoj za veljavnost sprejema
– o soglasju k pogodbi o združevanju sredstev zaradi izvajanja dejavnosti ter pridobivanju različnih vrst in oblik sredstev za poslovanje podjetja
– o soglasju k poročilu organov podjetja o uresničevanju nalog
– o soglasju k sklepanju dolgoročnih kreditnih poslov
– o soglasju k sklepu za odpravo motenj v poslovanju in nesolventnosti
– o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin
– o določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– o sprejemu poslovnega poročila, obračuna in zaključnega računa podjetja.
O zadevah iz prve, druge, tretje, sedme, osme in devete alinee odloča v imenu ustanovitelja Izvršni svet.
Vse odločitve mora ustanovitelj vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
Skupščino skliče poslovodja:
– če naj odloča o zadevah iz njene pristojnosti
– če je nujno za interese družbe
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali tem aktom.
Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo člani skupščine prejeti najmanj en teden pred dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red skupščine.
Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi člani.
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko članov, da imajo večino glasov.
Člani skupščine odločajo na skupščini z večino oddanih glasov.
Družba ima nadzorni svet, ki ga voli skupščina družbe. Nadzorni svet ima sedem članov, člani nadzornega sveta morajo biti strokovno sposobne osebe. Mandat traja štiri leta in člani so lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.
Nadzorni svet lahko skliče skupščino. Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov.
Za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti in izrekanje ukrepov tistih kršitev, za katere se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja, kot za ugotavljanje materialne odgovornosti delavcev, se v družbi oblikuje disciplinska komisija, ki jo imenuje skupščina družbe. Disciplinska komisija šteje pet članov, dela pa lahko v polni sestavi ali v senatu, ki jo sestavljajo najmanj trije člani.
Družba ima enega poslovodjo-direktorja, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj oziroma njegov izvršni svet po javnem razpisu. Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in ima vse pravice, obveznosti in pristojnosti v skladu z zakonom in tem aktom.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba tehnične, ekonomske ali pravne smeri
– aktivno znanje enega in pasivno drugega svetovnega jezika
– najmanj pet let delovnih izkušenj
– da predloži program dela
– splošne zakonske pogoje.
Skupščina družbe lahko kadarkoli odpokliče direktorja ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas.
Poslovodja mora ustanovitelja na njegovo zahtevo . nemudoma informirati o zadevah družbe in mu dovoliti vpogled v knjige in spise.
SPREMEMBA AKTA
7. člen
O spremembi akta odloča skupščina družbe, pri čemer je obvezno soglasje ustanovitelja.
Poslovodja je dolžan spremembo družbene pogodbe prijaviti za vpis v register.
Skupščina družbe lahko sklene, da se poveča osnovni kapital.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).
Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital družbe zmanjša po postopku predvidenem v zakonu.
FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE
8. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena organizacija.
Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi pojasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo.
Obvezni računovodski izkazi so:
– bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta,
– izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu,
– izkaz uporabe dobička in kritje izgube.
DELOVNA RAZMERJA IN SODELOVANJE DELAVCEV. PRI UPRAVLJANJU
9. člen
Družba sklepa delovne pogodbe skladno z zakonom o delovnih razmerjih in s Kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
JAVNA POOBLASTILA
10. člen
Javno podjetje na podlagi določil tega akta izvaja naslednja javna pooblastila:
– določa pogoje in daje soglasja za projektiranje in izvedbo v zvezi s priključitvijo na infrastrukturne objekte, ki so v upravljanju javnega podjetja.
– daje dovoljenja in določa povračila uporabnikov za priključitev na infrastrukturne objekte.
POSLOVNA SKRIVNOST
11. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjen ustanovitelj, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.
Ustanovitelj, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
SALVATORNA KLAVZULA
12. člen
Če bi sedanje ali prihodnje določbe akta postale delno pravno neučinkovite ali neizvedljive ali pa bi kasneje izgubile svojo pravno učinkovitost in izvedljivost, se s tem ne spremeni veljavnost ostalih določb tega akta. .
PRENEHANJE DRUŽBE
13. člen
Družba preneha:
– če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov in soglasjem ustanovitelja
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa
– s stečajem
– z združitvijo v kakšno drugo družbo
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.
Družba se ustanavlja za nedoločen čas.
PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Statut javnega podjetja velja do sodne registracije tega odloka.
Nadzorni odbor deluje v sedanji sestavi upravnega odbora do izteka mandata.
Direktor javnega podjetja ostane direktor družbe do izteka svojega mandata.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost (Uradni vestnik Gorenjske št 9/90, 13/93).
DRUGE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi Komunale Radovljica, d.o.o., v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-1/94
Radovljica, dne 5. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Čeme, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost