Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2415. Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-stanovanjske cone "Spodnji trg" v naselju Gornji Grad, stran 3764.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), ter 38. člen statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93 in 8/94) ha seji dne 13. 10. 1994 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu obrtno-stanovanjske cone "Spodnji trg" v naselju Gornji Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ZN obrtno-stanovanjske cone Spodnji trg v naselju Gornji Grad, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. proj. 1183/94-ZN-PSP, z naslednjo vsebino:
1. SPLOŠNI DEL
2. TEKSTUALNI DEL
2.0. Splošno - opis ureditvenega območja in organizacija dejavnosti v prostoru
3.0. Zasnova prometnega omrežja - obstoječe stanje
4.0. Inventarizacija objektov, površin in lastništva
5.0. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
6.0. Usmeritve za izboljšanje in varovanje bivalnega okolja -
7.0. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja
8.0. Osnutek odloka
3. GRAFIČNI DEL
1.0. Izris iz SDP in prikaz območja obdelave - širši prikaz M l:5000
2.0. Obstoječe stanje z obravnavanimi parcelami M l:1000
3.0. Situacija obstoječega stanja-lastništvo M l:1000
4.0. Inventarizacija površin M l:1000
5.0. Inventarizacija objektov M l:1000
6.0. Arhitektonska ureditvena situacija M l:1000
7.0. Načrt gradbenih parcel M l:1000
8.0. Etapnost izvajanja ZN M l:1000
9.0. Obstoječi in predvideni komunalni vodi M l:1000
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
2. člen
Meja območja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog, list št. 2.0., projekta iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Obodna meja ZN:
Meja zazidalnega načrta poteka od začetne točke na zahodu ob mostu pri parceli 679/34 proti severu po robu ceste 679/35 do regionalne ceste. Tu se pri parceli št. 686 obrne proti vzhodu in vodi po južnem robu te ceste mimo parcel 88/2, 315, 690, 87, 682/2 do križišča, kjer se obrne proti jugu mimo parcel 682/3, 682/2, 682 ter pri parceli 679/28 zavije nazaj proti zahodu, kjer poteka ob levem bregu potoka Dreta vse do začetne točke na mostu.
4. člen
Parcelacija obravnavanega območja zajema parcele št.:
315, 690, 679/26, 679/33, 686, 687/1, 679/24, 679/28, 682/1, 682/2, 682/3, 679/15, 679/16, 683/1, 691,. 692/2, 679/32, 679/21, 679/34, 679/35, 679/36, 852/2, 864/3, 864/4, 864/6, 864/7, 82, 87,679/29, 679/20, 679/22, 679/23,679/25, 679/17, 684, 685, 679/14, 687/1, 679/27, 304, 88/2, 83 k.o. Gornji Grad.
5. člen
Za obrtno-stanovanjsko cono Spodnji trg se predvideva izgradnja 15 objektov, dovozne poti, rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste ter prostorska in komunalna ureditev obravnavanega območja.
6. člen
Predvideni objekti in naprave:
Na obravnavanem območju je predvidenih petnajst objektov, ki se po zasnovi, etažnosti in oblikovanju morajo prilagoditi stavbni strukturi okoliškega prostora in konfiguraciji terena.
1.0. Objekt št. 14 (grafična priloga št. 7.0 projekta iz 1. člena tega odloka), je objekt s trgovsko-obrtno funkcijo.
1.1. Etažnost je P + 1 + IP.
1.2. Streha je simetrična dvokapnica. Naklon strešin je 40 st. Kritina je bobrovec ali opečni zareznik.
1.3. Tlorisne mere objektov so 8.00 X 15.00 m (grafična priloga 6.0 projekta iz 1. člena tega odloka).
1.4. Etažna višina v objektu: - pritličje 2.80 - 3.00 m.
2.0. Objekti s številkami 1, 9, 10 (grafična priloga 7.0. projekta iz 1. člena tega odloka) so namenjeni stanovanjem. Dostopni so z dovozne ceste, omogočeno je tudi parkiranje.
2.1. Etažnost zgoraj navedenih objektov je P + IP..
2.2. Strehe so simetrične dvokapnice. Naklon strešin je 40-45 st. Kritina, je bobrovec ali opečni zareznik in je na vseh objektih enaka.
2.3. Tlorisne mere objektov so 7.5 x 15.0 m, z izzidkom 3.0 x 7.5 m (grafična priloga 6.0 projekta iz 1. člena tega odloka).
2.4. Etažna višina v objektih: pritličje 2.5 - 3.0 m.
3.0. Objekta s številkami 12, 13 (grafična priloga 7.0 projekta iz 1. člena tega odloka) sta namenjena stanovanjema. Dostopna sta z dovozne ceste, omogočeno je tudi parkiranje. Objekta sta delno vkopana.
3.1. Etažnost je K + F + IP.
3.2. Strehi sta simetrični dvokapnici. Naklon strešin je 45 st. Kritina je bobrovec in je na obeh objektih enaka.
3.3. Tlorisne mere so 7.5 x 15,0 m.
3.4. Etažna višina v objektih: klet: 2.40 - 2.60 m pritličje: 2.70 - 2.80 m
4.0. Objekti s številkami 2, 3, 4, 6, 7, 8 (grafična priloga 7.0 projekta iz 1. člena tega odloka) so obrtnostanovanjski.
4.1. Etažnost zgoraj navedenih objektov je P + IP.
4.2. Strehe so simetrične dvokapnice. Naklon strešin je 40-45 st. Kritina je bobrovec ali opečni zareznik in je na vseh objektih enaka.
4.3. Tlorisne mere objektov so 7.5 x 15.0 m, z izzidkom 3.0x7.5 m.
4.4. Etažna višina v objektih: pritličje: 2.7 - 3.0 m.
5.0. Objekta s številkami 5, 11 (grafična priloga 7.0.-projekta iz 1. člena tega odloka) sta stanovanjsko obrtna.
5.1. Etažnost je K+ P + IP.
5.2. Strehi sta simetrični - zalomljeni dvokapnici. Naklon strešin je 40-45 st. Kritina je bobrovec ali opečni zareznik in je na obeh objektih enaka.
5.3. Tlorisne mere so 7.5 x (8.0 + 8.0) m z izzidkom 3.0x7.5 m.
5.4. Etažna višina v objektih: klet: 2.7 - 2.90 m
7. člen.
1.0 Splošno:
Prometna in komunalna infrastruktura je razvidna iz grafične priloge št. 10.0. Izvedena mora biti v skladu s pogoji iz grafičnih prilog.
2.0 Promet:
Obstoječe stanje:
Obravnavana zazidava leži med regionalno cesto Črnivec-Radmirje in potokom Dreta. Dostop do zazidave je iz regionalne ceste. Obstoječa cesta, ki poteka skozi zazidavo, je asfaltirana, širine 3,5 m z obojestransko bankino širine 2 x 0,5 m.
Predvideno stanje:
Ceste v zazidavi so predvidene za mešan promet motornih vozil in kolesarjev. Ob regionalni cesti Črnivec-Radmirje je predviden enostranski hodnik za pešce.
Cesta skozi zazidavo je predvidena v asfaltni izvedbi z obojestranskim hodnikom za pešce.
Prečni prerez ceste skozi zazidavo:
– vozišče 2 x 2,75 m
– hodnik za pešce 1,6 m
– travna bankina 0,5 m
Dovozi in priključki na cestno mrežo se morajo narediti v skladu s soglasji pristojnih organov in upravljal-cev cest.
Vsaka gradbena parcela ima zagotovljen dovoz za motorna vozila.
Parkirna mesta so zagotovljena na parceli uporabnikov.
Pri spremembi namembnosti objekta je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
3.0 Komunalno urejanje
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, električno energijo in kanalizacijo.
3.1. Vodooskrba
Vodovodno omrežje za oskrbo š pitno vodo se bo priključilo na obstoječe krajevno vodovodno omrežje premera 110 mm, ki poteka ob regionalni cesti Črnivec-Radmirje. Vodovod bo zgrajen iz plastičnih cevi premera 110 mm. Potekal bo ob cesti skozi zazidavo. Z obstoječim vodovodom ob regionalni cesti bo tvoril obroč in bo služil kot hidrantni vod. Hidranti bodo nadzemni, razporejeni na razdalji 80 m.
3.2. Kanalizacija
Odvod meteornih in odpadnih vod je načrtovan v mešanem sistemu. Predvidena je gradnja kanalov, ki bodo služili za odvodnjavanje prometnih površin in hišne kanalizacije. Predvideno kanalizacijsko omrežje se priključuje na kolektor, katerega gradnja je načrtovana ob Dreti in se bo izlivala v predvideno čistilno napravo.
Kanalizacijsko omrežje je načrtovano iz betonskih cevi premera DN 200, DN 250 in 300.
Za priključevanje obrtnih delavnic na kanalizacijsko omrežje si je potrebno pridobiti soglasje upravljalca čistilne naprave glede na morebitne posebno onesnažene odpadke. Vsa kanalizacija iz parkirišč in mehaničnih delavnic se mora na javno kanalizacijo priključevati preko lovilca olj in maščob.
3.3. Elektrika
Napajanje z električno energijo je predvideno iz TP pri osnovni šoli. Predvidena je gradnja elektropriključkov z zemeljskimi kabli.
3.4. Javna razsvetljava
Predvidena je gradnja javne razsvetljave iz obstoječe TP in to ob cesti skozi zazidavo.
3.5. Ogrevanje
Predvideno je individualno ogrevanje stanovanjskih objektov.
3.6. Ravnanje, z odpadki
Odvoz komunalnih odpadkov je predviden iz odjemnih mest na parcelah uporabnikov na urejeno deponijo. Odpadki se zbirajo v odrejenih posodah.
Za obrtne delavnice je potrebno ugotoviti vrsto odpadkov in vse posebne odpadke, ki ne sodijo na komunalno deponijo, zbirati ločeno (na prostoru obratovalnice) in jih odvažati na deponijo posebnih odpadkov.
8. člen
Etapnost izgradnje objektov ni mogoče določiti, saj bodo objekte gradili individualni lastniki. Pred izgradnjo je potrebno izgraditi glavno in interne dovozne ceste s priključkom na obstoječi cestni sistem in komunalno urediti vse parcele.
9. člen
Do pričetka gradnje ostaja namembnost zemljišča nespremenjena.
10. člen
Izvedeni načrti objektov morajo biti izvedeni skladno s smernicami za oblikovanje objektov. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na izvedbeni projekt pridobiti urbanistično mnenje Zavoda za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
11. člen
Tolerance pri zasnovi objektov so naslednje:
– tlorisni gabariti: ±1,00 m
– višinski gabariti: ±0,50 m
12. člen
Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so mogoče le po predhodnem lokacijskem preizkusu.
13. člen
Varstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občine Mozirje.
14. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri pristojni upravni organizaciji za urejanje prostora občine Mozirje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352/11-92/94
Mozirje, dne 13. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

AAA Zlata odličnost