Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2413. Odlok o varnosti prometa na Zbiljskem jezeru in ostalih vodah na območju občine Ljubljana Šiška, stran 3761.

Na podlagi 3., 9., 14. in 31. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/91 in 66/93) ter 48. in 82. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 28. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 4. oktobra 1994 sprejela
ODLOK
o varnosti prometa na Zbiljskem jezeru in ostalih vodah
na območju občine Ljubljana Šiška
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pravila, pogoje in ukrepe za varnost v vodnem prometu za plovbo ter drug promet po Zbiljskem jezeru ter po delih rek Save in Sore, ki so na območju občine Ljubljana Šiška (v nadaljevanju: vode).
Pravne osebe in posamezniki, ki imajo plovila ali uporabljajo čolnarne, kopališča, pristanišča ali druge objekte na Zbiljskem jezeru in ob njem ali na vodah oziroma ob njih, so dolžni ustvariti in vzdrževati ugodne pogoje za varnost plovil, čolnarjev, potnikov na plovilih in kopalcev v skladu z zakonom in pravilnikom.
II. PLOVBA IN KOPANJE
2. člen
Po vodah je dovoljena plovba samo v skladu s tem odlokom. Kopanje je dovoljeno povsod, če ni izrecno prepovedano s tem odlokom ali z opozorilno tablo.
3. člen
Vode se glede na uporabo plovnih objektov, naprav za plovbo ter kopališč delijo na naslednje cone:
Cona A se deli na dva dela:
Prvi del cone A obsega del Zbiljskega jezera od jezu Hidroelektrarne Medvode (v nadaljnjem besedilu: HE Medvode) navzgor do opozorilne table, s katero je objavljena prepoved približevanja jezu.
Drugi del cone A obsega del reke Save od HE Medvode do mostu za Verje.
V coni A ni dovoljena niti plovba niti kopanje. Cona B obsega del Zbiljskega jezera od opozorilne table, s katero je objavljena prepoved približevanja jezu HE Medvode, do profila P-7. Po coni B je prepovedana vsaka vožnja z motornimi plovili z izjemo plovil, ki so navedena v členu 7 in plovil na baterijski električni pogon.
Cona C obsega del Zbiljskega jezera, ki ne sodi niti v cono A niti v cono B. V coni C ni dovoljena plovba z motornimi plovili z izjemo plovil, ki so navedena v členu 7 in plovil na baterijski električni pogon.
Cona D obsega dela rek Save in Sore, ki sta na območju občine Ljubljana Šiška, vendar brez tistega dela reke Save, ki sodi v cono A.
V coni D ni dovoljena plovba z motornimi plovili.
4. člen
Po Zbiljskem jezeru smejo pluti le plovila, ki so vpisana v vpisnik čolnov pri pristojnem občinskem organu za promet. Vpis plovil je obvezen za vsa plovila v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o varnosti-pomorske in notranje plovbe razen za športne veslaške čolne, kajake ali podobne plovne objekte. - Plovila morajo imeti na vidnem mestu ustrezno označbo ZJ in številko iz tega vpisnika. Vpis v vpisnik je obvezen tudi za vse plavajoče objekte v skladu z drugim odstavkom 14. člena istega zakona. Mesto priveza se določi v soglasju s Turističnim društvom Zbilje.
Za prireditve na vodi je potrebno soglasje Savskih elektrarn (v nadaljevanju: SEL).
5. člen
Uporaba neurejenih pristanišč ni dovoljena.
6. člen
Javni prevoz potnikov ali tovora s plovilom je dovoljen le s posebnim dovoljenjem SEL in ustreznega občinskega organa, zadolženega za promet.
7. člen
Omejitve, navedene v prvem odstavku 4. člena ter v 5. in 6. členu tega odloka ne veljajo za službene vožnje policije, službeno plovilo HE Medvode, kontrolno reševalno plovilo TD Zbilje, druga reševalna plovila ter plovilo ribiškega čuvaja.
III. VARNOST PLOVBE IN KOPALCEV
8. člen
Pravne osebe in občani, ki upravljajo kopališča, pristanišča, plovila in podobne objekte na območju iz prvega člena tega odloka, morajo imeti urejene reševalne naprave, predpisane z zakonom.
9. člen
Med tekmovanji ali med organiziranimi treningi za tekmovanja na jezeru ni dovoljeno zadrževanje ostalih plovil in kopalcev na tekmovalni progi. Prireditelj mora progo vidno označiti.
10. člen
Ob nesrečah morajo lastniki in uporabniki plovil na zahtevo policije, gasilcev ali drugih reševalcev odstopiti le-tem svoja plovila, dokler traja reševanje.
11. člen
Način plovbe mora biti tak, da druga plovila in osebe niso ovirane, da se drugim plovilom in osebam ne povzroča škoda in da se ne spravlja v nevarnost njihovo zdravje in življenje.
Vsakdo, ki upravlja plovilo, mora še zlasti paziti na varnost otrok, invalidov, starih in slabotnih oseb ter neplavalcev.
12. člen
Upravljalci plovil morajo ukreniti vse potrebno, da so plovila v plovnem stanju in opremljena s predpisanimi napravami.
Pravne osebe in posamezniki, ki na podlagi posebnega dovoljenja iz 6. člena tega odloka opravljajo javni vodni prevoz ali plovbo za lastno gospodarsko dejavnost, morajo organizirati in izvajati stalno nadzorstvo nad izvrševanjem predpisanih ukrepov in izpolnjevanjem pogojev, od katerih je odvisna varnost vodnega prometa.
Na plovilih sme biti le toliko oseb in tovora, kolikor je dovoljeno. Nosilnost mora biti vidno označena na plovilu.
13. člen
Plovila smejo upravljati osebe pod pogoji, določenimi v pravilniku.
14. člen
Odgovorna oseba pravne osebe ali društva in posameznik, ki poseduje plovilo, ne sme dovoliti plovbe osebi, za katero je mogoče sklepati, da zaradi utrujenosti, bolezni, vpliva alkohola ali mamil ali zaradi duševnega stanja, v katerem je, ne bo mogla zanesljivo upravljati plovila.
15. člen
Oseba, ki upravlja plovilo, mora ves čas plovbe obvladati plovilo in ukreniti vse potrebno, se izogne nevarnosti, ki jo v trenutnih razmerah lahko pričakuje zase ali za druge.
Kdor je utrujen ali bolan ali v takem duševnem stanju, da ni sposoben za zanesljivo plovbo, ali je pod vplivom alkohola ali drugih mamil, ne sme pluti in tega tudi ne sme poskušati.
- Prevažanje oseb, ki so pod vplivom alkohola ali drugih mamil, ni dovoljeno.
Čolnar javnega plovila in delavec na obrežju pri izposojanju čolnov in podobno ne sme piti alkoholnih pijač, dokler upravlja plovilo in dokler dela neposredno ob bregu, ter ne sme nastopiti takega dela, če ima v organizmu alkohol ali kaže znake alkoholne utrujenosti.
16. člen
Predmetov ali snovi, ki utegnejo ogroziti plovbo ali onesnažiti vodo ali obrežje, ni dovoljeno odlagati na bregovih ali metati oziroma spuščati v vodo.
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki upravljajo javna pristanišča in druge naprave, morajo vzdrževati pristanišča in te naprave tako, da je ob normalnem stanju vodne gladine možno varno pristati in izpluti.
Za vse objekte in naprave na Zbiljskem jezeru ter njihove adaptacije je potrebno k lokacijskemu dovoljenju soglasje SEL.
Kadar je vodni tok hitrejši od normalnega in voda kalna zaradi deževja, na Zbiljskem jezeru ni dovoljena vožnja s plovili ali kopanje.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Pravna oseba in fizična oseba kot upravljalec se kaznuje za prekršek do 60.000 tolarjev, če:
1. ne organizira ali ne izvaja stalnega nadzorstva nad izvrševanjem predpisanih ukrepov in izpolnjevanjem pogojev, od katerih je odvisna varnost vodnega prometa (drugi odstavek 12. člena),
2. dovoli plovbo osebi, za katero je mogoče sklepati, da ne bo mogla zanesljivo upravljati plovila (14. člen),
3. ne vzdržuje v redu javnih pristanišč in drugih naprav (17. člen),
4. dovoli uporabo plovil, kadar je tok vode hitrejši od normalnega (tretji odstavek 17. člena)
Z denarno kaznijo do 6.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki napravi prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo do šest tisoč tolarjev se kaznuje za prekršek, kdor:
1. upravlja plovilo ali se kopa v coni A,
2. plove z motornim plovilom v nasprotju s 3. členom,
3. ob nesrečah na zahtevo reševalcev le-tem ne odstopi plovila, ki ga upravlja (10. člen),
4. dovoli plovbo s plovilom osebi, ki nima ustreznega dovoljenja.
5. prevaža osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drugih mamil (tretji odstavek 15. člena),
6. ovira SEL pri njihovi dejavnosti,
7. poškoduje ali odstrani tehnične in opozorilne znake ob Zbiljskem jezeru in ob vodah,
12. ovira druga plovila ali osebe v vodnem prometu ali drugim plovilom ali osebam povzroča škodo ali spravlja v nevarnost njihovo zdravje ali življenje (11. člen),
20. člen
Z denarno kaznijo 2.000 tolarjev se kaznuje na kraju prekrška, kdor:
1. se kopa v coni A ali se kopa tam, kjer je to izrecno prepovedano z napisno tablo,
2. plove po Zbiljskem jezeru s plovilom, ki nima ustrezne označbe na vidnem mestu,
3. prevaža s plovilom več oseb ali tovora, kot je dovoljeno.
21. člen
Če napravi prekršek iz 9., 19., in 20. člena tega odloka mladoletnik, ki še ni star 16 let, se kaznuje za prekršek oseba, ki ga je dolžna nadzirati, če je zanemarila svojo dolžnost in ni skrbela za mladoletnika.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski upravni organ, pristojen za varnost plovbe na notranjih vodah.
V. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pravne osebe in posamezniki, ki upravljajo čolnarne in druge naprave na vodi, si morajo v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka oskrbeti reševalne naprave.
24. člen
Pravne osebe in posamezniki morajo svoje naprave na Območju iz prve točke tega odloka uskladiti s tem odlokom v 30 dneh.
25. člen
Opozorilne table za nevarnost, za prepovedi in podobno, postavi oddelek za gradbene in komunalne zadeve pristojnega občinskega organa v soglasju za SEL in z organi javne varnosti.
26. člen
Z dnevom pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o varnosti prometa na Zbiljskem jezeru in ostalih vodah na območju občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 23/70).
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-35500-4/94
Ljubljana, dne 4. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost