Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2412. Pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem, stran 3758.

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94) in 244. člena statuta občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/82) je Izvršni svet Skupščine občine Kranj na 184. seji dne 17. 8. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S pravilnikom o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni splošni in posebni pogoji, normativi, postopek ter merila za uveljavljanje pravice do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA ALI PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče v občini Kranj,
3. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni najemnik socialnega ali neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja, ki presega 50% površinskega normativa iz 6. člena tega pravilnika ali stanovanje oddaja
v profiten najem,
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma ni vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno stanovanje za manjše in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
4. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republike Slovenije,
2. da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki presega 70% vrednosti primernega stanovanja,
3. da skupni prihodek družine, ne presega 75% poprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za otroke, za odrasle pa 150%,
4. da skupni prihodek na člana družine presega višino, določeno s predpisi s področja socialnega varstva za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja.
IV. POSEBEN POGOJ ZA PRIDOBITEV PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
5. člen
Prosilec za dodelitev profitnega stanovanja mora dokumentirati, da je plačilno sposoben za poravnavo profitne najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja.
V. NORMATIVI ZA NEPROFITNA STANOVANJA
6. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji normativi:
Število  Stanovanjska
članov   površina v m2 Število sob v stanovanju
---------------------------------------------------------------------------
1     24-30     garsonjera, 1-sobno, 1-sobno + kabinet
2     30-60     1-sobno, 1-sobno + kabinet, 1-sobno + 2 kabineta,
             2-sobno
3     60-70     1-sobno + 3 kabineti, 2-sobno + kabinet
4     70-85     3-sobno, 2-šobno + 2 kabineta
5     85-90     3-sobno + kabinet, 2-sobno + 3 kabineti
---------------------------------------------------------------------------
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju ne-profitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (npr.: tri generacije v družini, težja invalidnost ali bolezen, ki terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene površine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih, ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilec pozove, naj poda pismeno izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.
Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na listi.
VI. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE NEPROFITNIH IN PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
7. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja petčlanska komisija za dodeljevanje neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Kranj. Predsednik komisije in njegov namestnik sta člana izvršnega sveta, en član je predstavnik Sekretariata za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, dva člana pa sta predstavnika izvajalca strokovnih opravil, ki sta tudi poročevalca na sejah.
8. člen
Razpis za neprofitna in profitna stanovanja se izobesi na mestu za oglaševanja v prostorih Skupščine občine Kranj, v regijskem časopisu pa se objavi obvestilo o razpisu.
Razpis za neprofitna stanovanja mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev stanovanja,
– dokumentacijo in potrdila, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število stanovanj, ki bodo na razpolago,
– morebitne druge pogoje,
– razpisni rok,
- uporabo predpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
- kraj in čas zbiranja vlog.
Razpis za profitna stanovanja je enak kot razpis za neprofitna stanovanja, razen v tretji alinei, kjer mora biti določeno natančno število, vrsta, lega in standard opremljenosti stanovanja ter višina in vrsta najemnine za m2.
9. člen
V razpisu se posebej opredeli vrsta profitne najemni ne: izhodiščna ali točno določena profitna najemnina. Pri točno določeni profitni najemnini imajo ob enakem številu točk prednost prosilci, ki v skladu z 19. členom tega pravilnika dobijo več točk pri posebnih okoliščinah, pri izhodiščni profitni najemnini pa prosilci, ki na javnem razpisu ponudijo višjo najemnino, vendar ta ne sme dosegati oderuške najemnine. V primeru enakovrednih ponudb se prednost določi enako kot pri točno določeni profitni najemnini.
10. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema (požar, elementarna nesreča, rušitev ali prenova dosedanjega stanovanja, ki je v občinskem stanovanjskem programu, postpenalna pomoč ali izredno težka socialna problematika) lahko komisija dodeli stanovanje za določen čas brez razpisa.
11. člen
Za izvedbo točkovanja oziroma preveritev meril za uvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem komisija imenuje posebne delovne skupine.
12. člen
Sekretariat za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve ali pooblaščena organizacija (v nadaljevanju: izvajalec) sproti pregledujejo prispele vloge in ugotavljajo, ali prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil. Prosilci so dolžni na osnovi obvestila izvajalca vloge dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila, drugače so te vloge nepopolne in se ne obravnavajo.
13. člen
Na podlagi prejetih vlog in zapisniške preveritve meril točkovanja komisija pripravi listo za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja. Izvajalec na podlagi liste za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja obvesti vse prosilce o uvrstitvi na listo. Lista se izobesi in s tem objavi na enak način kot razpis.
14. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritožijo na Izvršni svet Skupščine občine Kranj.
Izvršni svet najkasneje v 30 dneh po prejemu odloči o pritožbi.
15. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem izda predsednik komisije, izvajalec pa zagotovi vročitev. Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena, komisija ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
VII. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
16. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanja se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi merila po tem pravilniku. Merila služijo za sestavo in razvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega in profitnega stanovanja. Ob enakem številu točk ima v primeru dodelitve neprofitnega stanovanja prednost upravičenec, ki ima daljši čas bivanja v občini Kranj.
17. člen
Merila za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem I. Stanovanjski status prosilca
PRILGOAAAAAAAAAAA
18. člen
Merila za pridobitev profitnih stanovanj v najem:
I. Stanovanjski status prosilca
– prosilec ima družino in je podnajemnik                30
– prosilec ima družino in živi s starši v najemniškem stanovanju    20
– prosilec je sam in je podnajemnik                  20
– prosilec ima družino in živi s starši, ki so lastniki hiše      10
- prosilec je sam in živi s starši v najemniškem stanovanju      10
– prosilec ima družino in je najemnik                 10
– prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše         5
- prosilec je sam in je najemnik                    5
II. Čas bivanja
Čas stalnega bivanja v občini Kranj upošteva se čas do objave razpisa:
            Točk
do 2 leti         5
nad 2 do 5 let      15
nad 5 do 10 let     25
nad 10 do 15 let     40
nad 15 do 20 let     60
nad 20 let        80
III. Posebne okoliščine
Pri posebnih okoliščinah se upoštevajo okoliščine, ki niso zajete v merilih, kot so npr.: družinske razmere, mladi strokovnjaki, službene obveznosti in s tem vezana prisotnost na določeni lokaciji, oddaljenost delovnega mesta itd.
(Opisna ocena komisije)    30
VIII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
19. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanovanja, dodeljena po 10.-členu, se določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Višina najemnine za profitna stanovanja se oblikuje prosto, če z zakonom ni drugače določeno. Izhodiščna profitna najemnina je najmanj za 50 % večja kot neprofitna.
IX. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-01/94-04
Kranj, dne 17. avgusta 1994.
Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine občine Kranj
Peter Orehar I. r.

AAA Zlata odličnost