Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2410. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje zaselka Zabreznica in Orehovska grapa, stran 3756.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 14/94) so krajani zaselka Zabreznica in Orehovska grapa na zboru krajanov dne 10. 9. 1994 sprejeli
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje zaselka Zabreznica in Orehovska grapa
1. člen
Za območje zaselka Zabreznica in Orehovska grapa se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, za razširitev in asfaltacijo ceste Reka-Orehovska grapa.
2. člen
Skupna vrednost investicije, ki je v srednjeročnem planu Krajevne skupnosti Orehek, znaša 7 mio SIT. Iz krajevnega samoprispevka bo zagotovljenih 5 mio SIT, preostali del pa bodo krajani prispevali z delom in iz drugih virov.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 20. 11. 1994 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija Krajevne skupnosti Orehek.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za zaselek Zabreznica in Orehovska grapa, od hišne številke 28 do 38 in hišne številke Ravne 51, 52 in 53 ter lastnik počitniške hiše Obid Jožef iz Deskel.
Pravico glasovanja imajo tudi krajani omenjenega območja, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo OD.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani po naslednjem:
- krajani, ki prejemajo OD iz delovnega razmerja pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestilo osebnega dohodka, v višini 6% od OD in nadomestil, zmanjšanih za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost
- krajani, ki prejemajo osebno ali družinsko pokojnino v višini 6 % zmanjšano za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost
– krajani, ki so zavezanci za davek od opravljanja dejavnosti, od neto zavarovalne osnove po stopnji 6%
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti v višini 10% od letnega KD negozdnih in gozdnih površin
– krajan Obid Jožef - lastnik počitniške hišice po stopnji 3% od pokojnine,
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od. OD delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od pokojnine oziroma od OD delavcev ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo OD in zneska OD, ki zagotavljata materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
8. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen) zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal gradbeni odbor, ki je odgovoren za pravilno in namensko porabo sredstev samoprispevka. O zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom najmanj enkrat letno.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka pri izplačevalcu dohodka izvajajo finančne službe v podjetjih, SPIZ ter Republiška uprava za javne prihodke izpostava Idrija.
11. člen
Volilna komisija Krajevne skupnosti Orehek izvede referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanje o referendumu na posameznem glasovalnem mestu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK VAŠKI SKUPNOSTI ZABREZNICA IN OREHOVSKA GRAPA
 
               GLASOVNICA
 
Na referendumu za krajevni Samoprispevek v denarju za razširitev in
asfaltacijo ceste Reka-Orehovska grapa, dne 20. 11. 1994, glasujem
 
             "ZA"     "PROTI"
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo "ZA", če se. strinjajo z uvedbo samoprispevka, besedo "PROTI", če se z uvedbo samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Orehek.
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na krajevno običajen način, veljati začne z dnem objave.
Orehek, dne 18. oktobra 1994.
Predsednik Krajevne skupnosti Orehek
Srečko Starin l. r.

AAA Zlata odličnost