Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2392. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, stran 3715.

Na podlagi druge alinee prvega, odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
Razglašam zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. julija 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 20. oktobra 1994.
Št. 012-01/94-129
Ljubljana, dne 21. oktobra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE TER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije ter slovensko narodno zastavo.
2. člen
Grb, zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost Republiki Sloveniji.
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na način, ki je določen s tem zakonom.
3. člen
Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu.
Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Slovenska narodna zastava se sme uporabljati le v obliki, ki je določena v ustavi Republike Slovenije ter na način, ki je določen s tem zakonom.
4. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba, zastave in slovenske narodne zastave ter besedilo in notni zapis melodije himne so sestavni del tega zakona.
5. člen
Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna "Zdravljica", na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla.
6. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj s slovensko narodno zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti, z vojaškimi ali skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem zakonom drugače določeno.
7. člen
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije.
8. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske narodne zastave ter besedila in notnega zapisa melodije himne, se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
Prejšnji odstavek se ne nanaša na kolektivne znamke, katerih nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije.
II. GRB
9. člen
Grb se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih državnih organov;
2. za označevanje državne meje, na območju mejnih prehodov in na objektih organov mejne kontrole;
3. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež državnih organov, kot tudi v prostorih teh organov;
4. v prostorih in na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja, v skladu z mednarodnimi pogodbami, predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
5. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov organov lokalnih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti;
6. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov samoupravnih skupnosti, podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, ki imajo javno pooblastilo, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti;
7. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta, predsednik vlade, ministri ter vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini;
8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo poslanci, člani državnega sveta in funkcionarji ter uslužbenci državnih organov;
9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon.
10. člen
Grb se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in-drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. na ladjah in na drugih plovilih z grbom se označijo tudi letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na način, ki jih določajo predpisi;
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalnih skupnosti;
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem zakonom.
11. člen
Če se grb Republike Slovenije uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani izjemoma sme biti na desni strani grba tuje države ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če se grb Republike Slovenije uporablja skupaj z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Republike Slovenije v sredini.
Če se grb uporablja skupaj z več tujimi in domačimi grbi, njim ustreznimi znaki mednarodnih organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb Republike Slovenije:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga, tako da ga je razločno videti;
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini polkroga;
3. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni - na čelu kolone;
4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine - na čelu skupine.
III. ZASTAVA
12. člen
Zastava je stalno izobešena:
1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vlade;
2. na območju mejnih prehodov;
3. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
4. na ladjah in na drugih plovilih z zastavo so označena tudi letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na način, ki jih določajo predpisi.
13. člen
Zastava se izobesi:
1. ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:
– na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
– na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,
– na dan 1. in 2. maja, praznik dela,
– na dan 25. junija, dan državnosti,
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti. Zastava se v primerih iz te točke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih zastava je izobešena ves čas praznikov;
2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
4. na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, in to spuščeno na pol droga;
5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi zakon.
V primerih iz L, 4. in 5. točke prejšnjega odstavka tega člena, je poleg zastave lahko izobešena tudi slovenska narodna zastava na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.
14. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. ob praznikih lokalnih skupnosti;
3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in jih določi Vlada Republike Slovenije;
4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom.
Zastava je lahko izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.
V primerih iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, se poleg zastave lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.
15. člen
Z grbom in zastavo so označena prevozna sredstva, ki jih uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta in predsednik vlade.
16. člen
Če je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen preči drogovi teh zastav.
Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini.
Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije:
1. če so zastave razvrščene v krogu- v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu - v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni - na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti - na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so zastave razporejene v skupini - na čelu skupine.
17. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.
18. člen
Če je slovenska narodna zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
19. člen
Zastava se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave.
IV. HIMNA
20. člen
Himna se izvaja v skladu s tem zakonom, svečano in usklajeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno.
Himna se izvaja z glasbili, s petjem, ali z glasbili in s petjem.
Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.
21. člen
Himna se izvaja:
1. ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
2. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
3. pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije oziroma predstavniki tujih držav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na drugih podobnih krajih.
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se ob svečanih prireditvah teh skupnosti lahko izvaja tudi himna narodne skupnosti.
22. člen
Himna se lahko izvaja:
1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo;
2. ob mednarodnih srečanjih-, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
3. na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje posebno čast;
4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem zakonom.
23. člen
Če se himna izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej himno tuje države oziroma slovesno pesem mednarodne ali druge tuje organizacije, nato pa himno Republike Slovenije.
24. člen
Himna se izvaja ob izkazovanju običajne počastitve v skladu z običaji.
V. NADZORSTVO
25. člen
Izvajanje določb prvega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 20. člena tega zakona nadzoruje organ tržne inšpekcije.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune sestavne dele, slovensko narodno zastavo ter besedilo in notni zapis melodije. himne (prvi odstavek 8. člena);
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev (tretji odstavek 20. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo (prvi odstavek 7. člena);
2. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Republike Slovenije (drugi odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Podrobnejše predpise izda:
1. minister, pristojen za obrambo - za uporabo grba in zastave v obrambnih silah;
2. minister, pristojen za promet in zveze - za uporabo grba in zastave na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih javnih prevoznih sredstvih.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90);
- 11. in 13. točka 8: člena in 4. točka 12. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-06/90-1/10 .
Ljubljana, dne 20. oktobra 1994
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti