Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994

Kazalo

2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 3623.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) in 32. člena ter 36. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
Drugi odstavek 2. člena pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93 in 64/93) se črta.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta zadnja alinea.
3. člen
Za drugim odstavkom 10. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot dohodek iz samostojne dejavnosti se šteje dobiček, izkazan v davčni napovedi, pri čemer se ne upoštevajo olajšave, ki se lahko koristijo v skladu z zakonom o dohodnini.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
Tretja alinea 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
– »stari starši, če so jih starši dolžni preživljati po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.«
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
– »vnuki, nečaki in drugi, če jih starši dejansko preživljajo.«
5. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zoisova štipendija se lahko izjemoma dodeli tudi za šolanje v tujini. O takšnih izjemah odloča na podlagi uspehov in strokovnih priporočil Republiški zavod za zaposlovanje.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Drugi stavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: »V času trajanja absolventnega staža se izplačujejo štipendije do diplome, vendar ne dalj kot eno leto.«
7. člen
32. člen se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-06/014/94-07
Ljubljana, dne 3. oktobra 1994.
Ministrica
za delo, družino in socialne
zadeve
Rina Klinar l. r.

AAA Zlata odličnost