Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2182. Zakon o zavarovalnicah
2183. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
2184. Zakon o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje

Odloki

2185. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
2186. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2187. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
2188. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podpredsednice in članov komisije
2189. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
2190. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter o razrešitvi člana in izvolitvi dveh članov komisije
2191. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
2192. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
2193. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2194. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov odbora
2195. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2196. Odlok o spremembi odloka o sestavi Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2197. Odlok o razrešitvi članice Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2198. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Kranju
2199. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Republike Slovenije
2200. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Kranju
2201. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Celju
2202. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani
2203. Odlok o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
2204. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2205. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2206. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2207. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
2208. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
2209. Odlok o imenovanju štirih članov Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
2210. Odlok o imenovanju treh članov Nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2211. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2212. Odredba o določitvi cene raziskovalne ure v letu 1994
2213. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o štipendiranju
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
2216. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994

OBČINE

Kamnik

2222. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Kamnik
2223. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Kočevje

2224. Sklep o povečanju povračila za racionalno uporabo vode

Krško

2225. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov občinskega sveta občine Krško na lokalnih volitvah 1994
2226. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Lendava

2227. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Kobilje
2228. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Črenšovci
2229. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Odranci
2230. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Turnišče

Litija

2231. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Litija
2232. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Ljubljana

2217. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
2218. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
2219. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
2220. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanske tržnice
2221. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij

Radovljica

2233. Imenovanje v občinsko volilno komisijo za volitve v občinski svet občine Bled
2234. Imenovanje v občinsko volilno komisijo za volitve v občinski svet občine Bohinj
2235. Imenovanje v občinsko volilno komisijo za volitve v občinski svet občine Radovljica

Slovenska Bistrica

2236. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Bistrica I. v Slovenski Bistrici

Slovenske Konjice

2237. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Slovenske Konjice
2238. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Vitanje
2239. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Zreče

Trebnje

2240. Odlok o določitvi volilnih enot
2241. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Tržič

2242. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta občine Tržič
2243. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Vrhnika

2244. Odlok o določitvi volilnih enot v občini Borovnica
2245. Odlok o določitvi volilnih enot v občini Vrhnika

Žalec

2246. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2247. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana občine Žalec
2248. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
2249. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek Pravil delovanja ekonomsko-socialnega sveta
2. Popravek Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje
3. Popravek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kamnik
4. Popravek Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik