Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

2010. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov, stran 3252.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
ODREDBO
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov
1. člen
(merila)
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega socialnovarstvenega zavoda (v nadaljnjem besedilu: direktorja) se upoštevajo naslednja merila:
1. število dodatnih programov;
2. izjemni dosežki na področju organizacije dela, ki pomenijo izboljšanje poslovanja zavoda;
3. pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj;
4. sodelovanje v strokovnih združenjih in projektih, pomembnih za razvoj dejavnosti;
5. obseg sredstev, pridobljenih na trgu.
2. člen
(dodatni programi)
Število dodatnih programov, ki jih izvaja zavod se vrednoti po naslednjih merilih:
– za vsak dodatni program, ki ga zavod pridobi na podlagi javnega razpisa 5% plače,
Skupno največ 15% plače.
– za vsak razvojni projekt, ki ga verificira ustanovitelj 3% plače,
Skupno največ 6% plače.
3. člen
(izjemni dosežki in ustvarjalnost)
Izjemni dosežki na področju organizacije dela in poslovanja se vrednotijo po naslednjih merilih:
– razvoj novih metod dela in poslovanja, objavljenih v strokovnih člankih 3% plače.
4. člen
(pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj)
Pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj, ki niso predpisana kot pogoj za imenovanje direktorja, omogočajo pa boljše opravljanje funkcije direktorja, se vrednoti po naslednjem merilu:
– pridobitev specializacije na področju dejavnosti zavoda – 4% plače,
– zaključen verificiran program funkcionalnega izobraževanja v obsegu nad 100 ur 2% plače.
5. člen
(strokovna angažiranost)
Sodelovanje direktorja v strokovnih združenjih in projektih, pomembnih za razvoj dejavnosti, se vrednoti po naslednjem merilu:
– vodja ali koordinator projekta, strokovne skupine ali organa 2% plače.
6. člen
(obseg sredstev pridobljenih na trgu)
Obseg sredstev pridobljenih na trgu se vrednoti po naslednjih merilih:
– če delež sredstev pridobljenih na trgu doseže 2-5% celotnega prihodka zavoda do 6% plače,
– če delež sredstev pridobljenih na trgu doseže 5-10% celotnega prihodka zavoda do 12% plače,
– če delež sredstev pridobljenih na trgu preseže 10% prihodka zavoda 20% plače.
7. člen
(določitev delovne uspešnosti)
Ovrednotena merila iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena te odredbe se seštejejo. Seštevek predstavlja vrednost, za katero se poveča osnovna plača direktorja, določena z odredbo o določitvi količnika za določitev osnovne plače.
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi svet zavoda dvakrat letno.
8. člen
(upravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če zavod v ocenjevalnem obdobju posluje z izgubo, svet zavoda pa ugotovi, da je izguba posledica slabih poslovnih odločitev direktorja.
Svet zavoda lahko odloči, da ne glede na določbo 7. člena direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost, če:
– ne predloži poročila ali programa dela v roku, ki je določen z aktom zavoda;
– ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov, ki jih sprejme svet zavoda;
– ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi nadzorni organ.
9. člen
(veljavnost meril)
Ta odredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. 4. 1994 dalje.
Št. 572-20-005/94
Ljubljana, dne 7. septembra 1994.
Rina Klinar I. r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost