Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

1999. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva, stran 3247.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
Razglašam zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. septembra 1994.
Št. 012-01/94-108
Ljubljana, dne 21. septembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja postopek predlaganja in podeljevanja najvišjih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. člen
(opredelitev nagrad)
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade) se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kvalitetnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.
II. PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE NAGRAD
3. člen
(predlagatelji nagrad)
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
4. člen
(prejemniki nagrad)
Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.
Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija, če deluje na posameznem področju najmanj deset let.
Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval najmanj 30 let.
5. člen
(odbor za podeljevanje nagrad)
Nagrade podeljuje odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih učiteljev, vzgojiteljev in pedagoških strokovnjakov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za šolstvo.
Mandat predsednika in članov odbora traja štiri leta.
Odbor lahko oblikuje za posamezna področja svojega delovanja posebne strokovne komisije, ki pripravljajo strokovna mnenja o posameznih predlogih.
6. člen
(pravilnik o delu odbora)
Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom o delu odbora (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti:
– pravice, dolžnosti in način delovanja odbora,
– podrobnejše kriterije za dodeljevanje priznanj in način predlaganja kandidatov,
– način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij,
– vsebino in čas trajanja javnega razpisa,
– čas slovesne podelitve nagrad.
Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije.
7. člen
(javni razpis)
Odbor vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati.
8. člen
(podeljevanje in število nagrad)
Odbor slovesno podeli nagrade enkrat letno ob začetku šolskega leta.
Odbor lahko vsako leto podeli največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
9. člen
(sredstva)
Sredstva za delovanje odbora zagotavlja Republika Slovenija.
Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva odbor vsako leto določi denarno višino nagrade.
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za odbor opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
10. člen
(poročilo o delu odbora)
Odbor mora v 30 dneh po podelitvi nagrad izdelati poročilo o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike Slovenije.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(rok za ustanovitev odbora)
Odbor se ustanovi najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Odbor sprejme pravilnik o delu odbora najkasneje en mesec po imenovanju predsednika in članov.
12. člen
(kontinuiteta in ugled priznanj)
Nagrade in priznanja za najvišje dosežke na področju šolstva v Republiki Sloveniji, podeljene do uveljavitve tega zakona, so izenačene z nagradami, podeljenimi po tem zakonu.
13. člen
(rok podelitve nagrad za leto 1994)
Ne glede na določilo prvega odstavka 8. člena, se nagrade za leto 1994 podelijo najkasneje do 24. 12. 1994.
14. člen
(prenehanje dosedanjih zakonskih določb)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (Uradni list SRS, št. 8/78).
15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/92-3/3
Ljubljana, dne 13. septembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost