Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1994 z dne 2. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1994 z dne 2. 9. 1994

Kazalo

1962. Pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem, stran 3209.

Na podlagi 145. člena zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze
PRAVILNIK
o tehničnih pogojih za telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa tehnične karakteristike, ki jih morajo imeti telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem, da se jih sme vključiti v javno telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem so telefonski aparati, s katerimi je mogoče vzpostavljati zveze, če se aparat predhodno aktivira z vstavitvijo kovanca, žetona ali vrednostne kartice.
II. VRSTE TELEFONSKIH APARATOV Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
3. člen
Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem so lahko stenski ali namizni. Stenski aparati so pritrjeni, medtem ko so namizni lahko tudi prenosljivi.
4. člen
Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem se glede na uporabo sredstva za aktiviranje aparata delijo na:
– novčične telefonske aparate, pri katerih se uporabljajo kovanci,
– žetonske telefonske aparate, pri katerih se uporabljajo žetoni,
– kartične telefonske aparate, pri katerih se uporabljajo vrednostne kartice,
– kombinirane telefonske aparate, pri katerih se uporabljajo kovanci ali žetoni in vrednostne kartice.
5. člen
(1) Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem, ki se priključujejo na naročniški vod in montirajo pri naročnikih kot so prodajalne, servisi, saloni, gostinski objekti, zdravstvene in druge ustanove in katere postavi, vzdržuje in skrbi za plačevanje pogovorov telefonski naročnik, so zasebni telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem.
(2) Za zasebne telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem ne veljajo določbe 8. člena in členov 16 do 27 tega pravilnika.
III. SPLOŠNI IN KONSTRUKCIJSKI POGOJI
1. Splošni pogoji
6. člen
(1) Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem morajo ustrezati pogojem za skladiščenje, ki so določeni v standardu ETS 300 019-1-1, razred 1.2. Preskušanje se izvaja po standardu ETS 300 019-2.-1, razred 1.2.
(2) Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem morajo biti pakirani tako, da pri transportu zdržijo obremenitve, ki so določene v standardu ETS 300 019-1-2, razred 2.3. Preverjanje se izvaja po standardu ETS 300 019-2-2, razred 2.3.
(3) Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem morajo v celoti izpolnjevati zahteve o pogojih okolja, kot so določene v standardu ETS 300 019-1-3, razred 3.3; Preverjanje se izvaja po standardu ETS 300 019-2-3; razred 3.3. V obeh standardih se namesto tam navedene. spodnje mejne temperature -25 °C določi temperatura -20 °C.
7. člen
Lastnik telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem mora skrbeti za čisto okolico aparata in občasno razkužiti pogovorko.
2. Način izdelave
8. člen
Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem morajo biti izdelani iz materiala, ki zagotavlja:
– zanesljivo tehnično zaščito elementov, montiranih v njegovi notranjosti,
– enostavno vzdrževanje,
– odpornost na korozijo,
– odpornost proti mehanskim poškodbam,
– predpisano odpornost na mehanske, električne, magnetne, temperaturne in druge obremenitve, ki so predpisane s tem pravilnikom.
9. člen
Konstrukcija telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem mora zagotoviti pregleden in dostopen razpored posameznih delov, kar omogoča njihovo enostavno demontiranje brez poškodb in enostavno zamenjavo modularnih enot.
10. člen
Okrov telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem in okrov pogovorke morata biti izdelana iz materiala velike mehanske trdnosti, tako da sta odporna proti nasilnim odpiranjem.
11. člen
Novčični in žetonski telefonski aparat morata biti. razdeljena na dva dela: na del za mehanizem novčičnega oziroma žetonskega aparata in na del za blagajno. Dostop k vsakemu teh delov mora biti omogočen z različnim ključem. Dostop do dela za mehanizem je lahko omogočen z eno vrsto ključa za več aparatov.
12. člen
Ključavnice za telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem morajo zagotavljati varno zapiranje in morajo biti izdelane s posebnim profilom utora za ključe, ki niso v množični prodaji in se ne morejo narezati na običajen način. Za vsako ključavnico se dobavijo po 3 ključi.
13. člen
Mikrofonski vložek mora biti zaščiten pred vlago. Pogovorka ima lahko vgrajen telefonski vložek ali vgrajeno vezje, ki omogoča lažje poslušanje slušno prizadetim osebam.
14. člen
Telefonska vrvica mora biti zavarovana pred mehanskimi poškodbami.
15. člen
(1) Vilično stikalo mora preklapljati brez zaustavljanja in s čim manjšim trenjem. Zanesljivo mora preklapljati tudi pri počasnem dviganju oziroma spuščanju pogovorke. Zanesljivost viličnega stikala mora ustrezati tehničnim pogojem za telefonske aparate (PTT Vestnik, št. 23/91).
(2) Konstrukcija telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem mora onemogočati vzpostavljanje nove zveze na račun že končane zveze ter možnost izbiranja z vilicami.
IV. SREDSTVA ZA AKTIVIRANJE TELEFONSKEGA APARATA Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
16. člen
(1) Sredstva za aktiviranje telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem so:
– vrednostne kartice,
– žetoni,
– kovanci.
(2) S sredstvom za aktiviranje telefonskega aparata se opravlja tudi obračun vrednosti za telefonski pogovor oziroma zvezo.
(3) Sredstva za aktiviranje telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem so enotna na celotnem ozemlju Republike Slovenije, ne glede na tip in proizvajalca telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem.
1. Vrednostne kartice
17. člen
(1) Vrednostne kartice morajo ustrezati standardu ISO 7816 ali standardom ISO 7810, ISO 7811 in ISO 7812.
(2) Sistem zaščite vrednostne kartice mora zagotoviti visoko stopnjo zaščite proti ponarejanju tako, da onemogoči ponarejanje z javno dostopnimi sredstvi in znanjem.
(3) Vsaka vrednostna kartica mora imeti vidno oznako s puščico, ki označuje smer vstavljanja kartice v telefonski aparat.
2. Žetoni
18. člen
(1) Žeton mora biti izdelan iz kovinske zlitine. Sestavo zlitine in druge značilnosti žetona, nadzor proizvodnje in prevzem žetonov določi minister, pristojen za zveze. Podatki o sestavi zlitine so tajni.
(2) Na eni strani žetona mora biti oznaka izdajatelja žetona ter ena izmed oznak "A", "B" ali "C" in obris Slovenije.
(3) Razmerje med vrednostmi A, B in C žetonov je: B=3A, C=10A.
(4) Žeton mora biti tak, da ga lahko obstoječi aparati razpoznajo glede na premer, debelino, utor in elektromagnetno prevodnost ter glede na maso ali glede na sestavo zlitine.
(5) Žetoni morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
žeton A:
– premer        (23,00 ± 0,05) mm
– debelina       (1,80 ± 0,10) mm
– razdalja med utori  (11,00 ± 0,05) mm
– masa         (5,80 ±3%) g,
žeton B:
– premer        (27,00 ± 0,05) mm
– debelina       (1,80 ± 0,10) mm
– razdalja med utori  (11,00 ± 0,05) mm
– masa         (8,00 ± 3%) g,
žeton C:
– premer        (29,00 ± 0,05) mm
– debelina       (1,80 ± 0,01) mm
– razdalja med utori  (11,00 ± 0,05) mm
– masa         (9,20 ±3%) g.
3. Kovanci
19. člen
Kot sredstvo za aktiviranje telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem se uporabljajo kovanci, ki so v obtoku v Republiki Sloveniji.
V. LASTNOSTI IN FUNKCIJE TELEFONSKEGA APARATA Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
20. člen
Na vsakem telefonskem aparatu z avtomatskim zaračunavanjem morajo biti na lahko dostopnem mestu postavljene odprtine kanala za vstavljanje kovancev, žetonov oziroma vrednostnih kartic in odprtine kanala za morebitno vračanje kovancev oziroma žetonov.
21. člen
(1) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti opremljen z indikatorjem prikaza neporabljenih impulzov.
(2) Vsi tarifni impulzi, razen prvega, morajo biti enaki po vrednosti. Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti konstruiran tako, da se lahko zaračuna za začetek pogovora večji znesek.
(3) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti konstruiran tako, da se lahko spremeni vrednost tarifnih impulzov do vrednosti, izražene z vsaj štirimestno številko, pri čemer so lahko cifre tudi decimalne vrednosti osnovne denarne enote.
(4) Sprejemnik tarifnih impulzov v telefonskem aparatu z avtomatskim zaračunavanjem mora biti v skladu s tehničnimi pogoji za naprave za prenos tarifnih informacij (PTT Vestnik, št. 25/84).
22. člen
(1) Po poteku časovnega intervala, v katerem vrednost vsote tarifnih impulzov doseže vrednost vsote vstavljenih kovancev, žetonov ali trenutno vrednost vstavljene vrednostne kartice, se zveza prekine, kolikor se s pravočasno vstavitvijo kovanca, žetona ali druge vrednostne kartice vrednost ne poveča.
(2) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti opremljen z indikatorjem, ki akustično, po možnosti pa tudi optično oddaja opozorilni znak 15 sekund pred prekinitvijo zveze. Ta znak pomeni, da bo zveza prekinjena, če ne bo znova vstavljen kovanec, žeton ali druga vrednostna kartica. Opozorilni ton mora biti v skladu z CCITT priporočili Q35.
23. člen
(1) Novčični ali žetonski telefonski aparati morajo biti konstruirani tako, da lahko enopomensko razpoznavajo kovance ali žetone s preskušanjem premera, debeline in elektromagne prevodnosti, ter glede na maso ali glede na sestavo zlitine.
(2) Neustrezen kovanec ali žeton mora biti izločen in vrnjen skozi kanal v odprtino za vračanje kovancev ali žetonov.
(3) Novčični ali žetonski telefonski aparati morajo imeti takšne tehnične karakteristike, da se lahko prilagodijo spremembam lastnosti kovancev ali žetonov.
24. člen
(1) Kovanci ali žetoni, vstavljeni skozi odprtino za vstavljanje kovancev ali žetonov, morajo biti avtomatično vrnjeni skozi odprtino za vračanje kovancev ali žetonov po položitvi pogovorke, kadar telefonska zveza ni bila vzpostavljena. Po vzpostavitvi zveze morajo biti kovanci ali žetoni do pojava tarifnih impulzov shranjeni v predprostoru, iz katerega jih je mogoče pobrati ali vrniti v kanal za vračanje kovancev ali žetonov. V predprostoru novčič-nega ali žetonskega telefonskega aparata mora biti možna hramba vsaj štirih kovancev ali žetonov. Za neporabljeni znesek vstavljenih kovancev ali žetonov mora biti dana možnost ponovnega izbiranja.
(2) Novčični ali žetonski telefonski aparati morajo sprejeti vsaj tri vrste kovancev ali žetonov.
(3) Odprtina za sprejemanje kovancev ali žetonov mora biti oblikovana tako, da onemogoča jemanje kovancev ali žetonov iz predprostora za hrambo kovancev ali žetonov.
25. člen
(1) Blagajna za kovance ali žetone mora biti zasnovana tako, da iz nje ni možno jemati kovancev ali žetonov, ne da bi se pri tem poškodovala plomba oziroma sama blagajna.
(2) Blagajna mora biti izdelana tako, da se lahko, izvlečena iz novčičnega ali žetonskega telefonskega aparata, odpre samo, ko se sname njena plomba, ali pa z njenim originalnim ključem.
26. člen
Po opravljenem pogovoru in položitvi pogovorke mora novčični ali žetonski telefonski aparat vrniti za uporabnika najugodnejšo neporabljeno vrednost, ki se lahko ustvari iz vstavljenih kovancev ali žetonov.
27. člen
(1) Kartični telefonski aparat mora biti opremljen z ustreznim bralnikom vrednostne kartice.
(2) Kartični telefonski aparat mora imeti poleg zagotovitve govornih funkcij še možnosti:
– dajanja informacije o vrednosti števila tarifnih impulzov vrednostne kartice pred začetim pogovorom,
– indikacije porabe tarifnih impulzov z vrednostne kartice,
– vračanja vrednostne kartice z vpisano neporabljeno vrednostjo števila tarifnih impulzov,
– razpoznavanja in vračanja neuporabnih vrednostnih kartic.
(3) Kartični telefonski aparat mora biti konstruiran tako, da lahko uporabnik neporabljeno vrednost števila tarifnih impulzov vrednostne kartice izkoristi tudi za naslednje vzpostavljanje zveze brez izvlečenja vrednostne kartice, s posebno tipko na kartičnem telefonskem aparatu.
(4) Če je kartični telefonski aparat v okvari in ni možno vzpostaviti zveze ali se med pogovorom prekine napajanje, mora po položitvi pogovorke uporabniku vrniti nespremenjeno vrednostno kartico.
(5) Kartični telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora imeti možnost zamenjave porabljene vrednostne kartice z novo vrednostno kartico med trajanjem telefonske zveze. Menjava se lahko opravi s pritiskom na za to določeno tipko v času, krajšem od 15 sekund pred iztekom vrednosti na kartici, na kar opozori opozorilni ton. Vrednost števila tarifnih impulzov na porabljeni kartici mora biti enaka nič.
VI. OSTALE ZAHTEVE ZA TELEFONSKE APARATE Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
28. člen
(1) Navodila za uporabnika telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem morajo biti kratka, razumljiva in vidno izpisana z uporabo piktogramov, ki morajo biti razumljivi ne glede na jezik uporabnika.
(2) Če se navodila izpisujejo na zaslonu, morajo biti v slovenskem jeziku, lahko pa so tudi še v katerem od svetovnih jezikov. Izbor jezika mora biti omogočen preko posebne tipke.
29. člen
Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora onemogočiti izbiranje klicnih številk s pomočjo akustičnih tonov preko svojega mikrofona.
30. člen
Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora imeti možnost vzpostavljanja dohodne zveze brez vstavljanja kovancev, žetonov ali vrednostne kartice in mora biti v električnem pogledu izveden tako, da se lahko iz telefonske centrale preskusi stanje naročniškega voda, kadar je pogovorka položena.
31. člen
Pri telefonskih aparatih z avtomatskim zaračunavanjem, namenjenih tudi za opravljanje dohodnega prometa, je treba zagotoviti oddajanje tona identifikacije proti centrali, ki opozarja, da je vzpostavljena zveza s telefonskim aparatom z avtomatskim zaračunavanjem.
32. člen
(1) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti konstruiran tako, da je možno prijavljanje in vzpostavljanje medkrajevnih in mednarodnih pogovorov preko posrednika.
(2) Posrednik mora ob oglašanju oziroma povratnem klicu prejeti ton identifikacije kot obvestilo, da je zveza s telefonskim aparatom z avtomatskim zaračunavanjem vzpostavljena.
33. člen
(1) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti konstruiran tako, da je možno oddajanje tona identifikacije pri izbiranju določenih naročniških številk nujnih storitev ne glede na to, ali se te tarifirajo ali ne.
(2) Pri izbiranju naročniških številk, ki se ne tarifirajo, kot so na primer policija, gasilci in podobno, se zveza mora vzpostaviti, čeprav kovanec, žeton ali vrednostna kartica niso vstavljeni. Če je sredstvo za aktiviranje bilo vstavljeno, se mora vrniti uporabniku v enakem stanju, kot ga je vstavil v telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem. Te zveze se morajo vzpostaviti tudi v primeru izpada lokalnega napajanja.
(3) Ton identifikacije mora biti v skladu z CCITT priporočili Q35.
34. člen
Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem mora biti konstruiran tako, da zadnja izbrana naročniška številka ostane v pomnilniku največ 3 sekunde po položitvi pogovorke.
VII. NAPAJANJE TELEFONSKIH APARATOV Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
35. člen
Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem se priključuje na telefonsko omrežje preko dvožičnega naročniškega voda.
36. člen
(1) Telefonski aparat z avtomatskim zaračunavanjem se lahko napaja:
– iz telefonske centrale pri nazivni napajalni napetosti med 48 V in 60 V, pri napajalnem toku najmanj 20 m A in pri upornosti naročniškega voda do 1000 ohmov,
– iz telefonske centrale po dodatnem naročniškem vodu,
– iz lokalne akumulatorske baterije, ki se polni iz omrežnega usmernika ali preko naročniškega voda pri položeni pogovorki; kapaciteta akumulatorske baterije mora zagotoviti normalno delovanje telefonskega aparata z avtomatskim zaračunavanjem vsaj 24 ur po odpovedi zunanjega napajanja.
(2) Pri nobenem načinu napajanja ne sme tok v naročniškem vodu pri položeni pogovorki presegati 3 m A.
37. člen
Če se lokalno napajanje izvaja s pomočjo omrežnega usmernika, mora biti omrežni transformator na takem mestu, da poškodba telefonskega aparata, izvedena nasilno ali na kak drug način, ne ogrozi življenj oseb, ki pridejo z njim v stik.
VIII. ELEKTRIČNE IN ELEKTROAKUSTICNE KARAKTERISTIKE TELEFONSKIH APARATOV Z AVTOMATSKIM ZARAČUNAVANJEM
38. člen
Če ni v tem pravilniku drugače določeno, se za določitev lastnosti telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, kot so impedanca, refleksija, zaščita sluha, popačenje, izbiranje in tipkovnica, pozivnik, zaščita pred prenapetostmi in motilnimi signali, prenosne karakteristike in druge tehnične karakteristike, uporabljajo tehnični pogoji za telefonske aparate (PTT Vestnik, št. 23/91).
39. člen
Telefonski aparati z avtomatskim zaračunavanjem morajo imeti možnost ročne ali avtomatične nastavitve stopnje glasnosti. Pri ročni nastavitvi morajo imeti možnost nastavitve vsaj treh stopenj, ki omogočajo spreminjanje stopnje glasnosti oddaje in sprejema za največ ± 2 dB.
IX. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
Vsa dovoljenja za priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje, izdana na podlagi tehničnih pogojev za telefonske aparate z avtomatičnim plačevanjem (PTT Vestnik, št. 22/86 in 13/89), veljajo do izteka roka veljavnosti.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati tehnični pogoji za telefonske aparate z avtomatičnim plačevanjem s spremembami in dopolnitvami (PTT Vestnik, št. 22/86 in 13/89) in tehnični pogoji za žetone (PTT Vestnik, št. 13/89).
42. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v. Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-33/94
Ljubljana, dne 16. avgusta 1994.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister za promet in zveze

AAA Zlata odličnost