Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1920. Pravilnik o financiranju, gradnji in uporabi komunalne infrastrukture v naselju Dobenska Amerika, stran 3156.

Na podlagi sklepa sveta KS Poljane z dne 15. 7. 1994 in sklepa gradbenega odbora za izgradnjo komunalne infrastrukture v novi stanovanjski soseski Dobenska Amerika (v nadaljnjem besedilu: gradbeni odbor) z dne 19. 7: 1994 je zbor graditeljev oziroma lastnikov gradbenih parcel v Dobenski Ameriki dne 25. 7. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o financiranju, gradnji in uporabi komunalne infrastrukture v naselju Dobenska Amerika
1. člen
Pravilnik obravnava določila ter pogoje financiranja, gradnje in uporabe komunalne infrastrukture, ki veljajo za vse uporabnike na območju zaselka Dobenska Amerika.
2. člen
Uporabnik komunalne infrastrukture je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik gradbene parcele, graditelj oziroma lastnik gradbenega objekta na območju zaselka Dobenska Amerika.
3. člen
Pod komunalno infrastrukturo spada:
– cesta na relaciji Dobje-Dobenska Amerika (za pogoje gradnje in financiranja veljajo določila, ki so veljavna za celotno Krajevno skupnost Poljane)
– vodovodno omrežje od črpališča, tlačnega voda, vodohrama in razvodnega omrežja do posameznih vodomerov (vodovod Dobenska Amerika spada v okvir javnega vodovoda Poljane in zanj prav tako veljajo pravilnik javnega vodovoda Poljane)
– javna fekalna kanalizacije (tudi za to veljajo ista določila kot za ostalo območje KS Poljane, kjer se kanalizacija gradi)
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
– elektro razvodno omrežje
– telefonsko omrežje
torej vse kar ima značaj objektov skupne rabe.
4. člen
Prioritetni vrstni red gradnje in dinamiko financiranja določajo uporabniki sami, svoje pravice in. zahteve do krajevne skupnosti ter posameznih izvajalcev pa urejajo preko gradbenega odbora in zbora uporabnikov.
5. člen
Krajevna skupnost je pri izgradnji celotne komunalne infrastrukture dolžna zagotavljati sredstva po veljavnih kriterijih sofinanciranja in pomagati pri pripravi dokumentacije in načrtov, razpisih in izbiri izvajalcev, sklepanju pogodb, zastopanju pri izvajalcih, vodenju uradne korespondence, arhiviranju vse dokumentacije ter prevzeti vlogo investitorja.
6. člen
Vsaka investicija mora biti ovrednotena in zanjo pripravljen finančni načrt iz katerega so razvidni viri in dinamika financiranja ter porabe sredstev. Ob zaključku investicije mora biti opravljen zapisnik, iz katerega je razvidno ovrednoteno delo in sredstva, ki so ga prispevali uporabniki.
7. člen
Za vsako investicijo v skladu s splošno veljavnimi določili gradbeni odbor skupaj s krajevno skupnostjo določi amortizacijski faktor, za katerega se vrednost vloženih sredstev vsakoletno zmanjša.
8. člen
Vložna sredstva uporabnikov morajo biti za vsako investicijo, posebej vpisana v zato pripravljeno razpredelnico vloženih sredstev uporabnikov, v kateri se vodi:
– ime investicije
– višina sredstev, ki so jih za posamezno investicijo vložili uporabniki vsako leto
– vsakoletno število uporabnikov
– amortizacijska stopnja za posamezno investicijo
– skupna vrednost vseh vloženih sredstev uporabnikov pri posamezni investiciji z vračunano stopnjo amortizacije
– skupna vrednost vseh vloženih sredstev uporabnikov pri vseh investicijah skupaj, z vračunano stopnjo amortizacije.
9. člen
Za vse uporabnike mora biti vsako leto napravljen poimenski seznam iz katerega so razvidni vložki sredstev posameznika za posamezno investicijo.
10. člen
Zbiranje sredstev za zagotavljanje potrebnega deleža uporabnikov pri investiciji se izvede z referendumom ali podpisovanjem pogodb s krajevno skupnostjo o čemer odloča zbor uporabnikov.
11. člen
Uporabnik, ki v dogovorjenih rokih ne poravna svojih obveznosti, bo preko krajevne skupnosti najprej opozorjen, v naslednji fazi pa bo proti njemu uveden postopek za izterjavo. Za zamude plačil obveznosti mu bo krajevna skupnost zaračunala zakonske zamudne obresti.
12. člen
Vsak nov uporabnik, bo moral v sorazmernem deležu poravnati dotedanja vlaganja uporabnikov, šele zatem mu bo krajevna skupnost izdala potrebna soglasja za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. O tem bo s krajevno skupnostjo podpisal tudi pogodbo.
To ne velja za tiste nove uporabnike, ki so z nakupom gradbene parcele ali gradbenega objekta enega od prejšnjih uporabnikov pridobili in prevzeli tudi vse pravice in obveznosti, s katerimi je prejšnji uporabnik razpolagal.
13. člen
Delež sredstev novega uporabnika se izračuna tako, da se iz razpredelnice vloženih sredstev uporabnikov, odčita višina dotedanje skupne vrednosti vseh vloženih sredstev uporabnikov pri vseh investicijah skupaj, z vračunano stopnjo amortizacije. Ta vrednost se deli s številom dotedanjih uporabnikov vštevši z novim uporabnikom.
14. člen
Delež, sredstev novega uporabnika se deli s številom dotedanjih uporabnikov, za dobljeno vrednost kvocienta pa se lahko:
– obveznost posameznega dotedanjega uporabnika pri financiranju novih investicij zmanjša
– zmanjša kreditna obveznost posameznega dotedanjega uporabnika
– poravnava tekoče obveznosti posameznemu dotedanjemu uporabniku
O namenu uporabe odločata gradbeni odbor in krajevna skupnost.
15. člen
Za podrobnejše tolmačenje določil tega pravilnika in za reševanje morebitnih sporov je pristojen najprej gradbeni odbor in nato svet krajevne skupnosti.
16. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik Sveta KS
Poljane
Roman Dolenec l. r.
 
Predsednik gradbenega odbora
Marjan Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti