Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, stran 3116.

Skupščina občine Vrhnika je na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepa Vlade RS, št. 350-01/93-2/13-8 z dne 24. 6. 1994 in 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79), 5/82, 11/86 in 2/87), na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 9. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-1990
1. člen
I. Dolgoročni plan občine Vrhnika (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90) se spremeni v naslednjem:
1. Kartografske podlage dolgoročnega plana občine Vrhnika – kmetijski del se popravijo in dopolnijo v skladu z mnenjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana pod št. 465-01/91-Koc z dne 4. decembra 1991 in 465-130/93-3 z dne 10. 3. 1994.
2. Točki 4.1.4 (komunalna dejavnost) sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Vrhnika se doda stavek – Zaradi priključitve obstoječih kanalov, ki odvajajo odpadno vodo iz naselij severozahodnega dela Vrhnike in Lošce v Ljubljanico, na zbirni kanal S oziroma v CČN na Tojnicah, bodo na parc. št. 2802/2 zgrajeni naslednji objekti: pretočni bazen meteornih vod, črpališče meteornih vod in črpališče odpadnih vod s potrebnimi kanalskimi povezavami.
Prostorski poseg, ki predstavlja širši družbeni interes, bo preverjen in realiziran preko usklajenega in potrjenega prostorskega izvedbenega akta.
3. V smislu tč. 15 e Usmeritev za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS. št. 12/89), se zemljišči parc. št. 1966/4, 1966/2 k.o. Borovnica namenita gradnji bencinske črpalke (izjemen poseg v prostor).
4. Zemljišče parc. št. 2672/2 k.o. Vrhnika, ki je bilo na podlagi strokovne presoje Odbora za kmetijstvo prerazvrščeno v II. območje kmetijskih zemljišč, se nameni podjetniško obrtni coni.
2. člen
II. Družbeni plan občine Vrhnika (Uradne objave št. 4/1987) se spremeni in dopolni kot sledi.
1. V poglavju V/l Prostorske sestavine DP se:
– drugi odstavek nadomesti in se glasi:
Gradnjo bomo uravnavali v skladu s cilji dolgoročnega razvoja naselij v občini. Na razpoložljivih stavbnih zemljiščih bomo zagotavljali organizirano stanovanjsko gradnjo z ustrezno gostoto stanovanjskih enot in ustrezno izrabo zemljišča. Proizvodne in storitvene dejavnosti bomo usmerjali v za ta namen določena območja, ki jih bomo komunalno uredili. Usmerjanje gradnje bomo zagotovili s pravočasnim pridobivanjem zemljišč v občinsko last z vsaj nujno pripravo in komunalno opremo teh zemljišč.
– četrtemu odstavku se doda stavek: "Za gradnjo objektov za potrebe kmetijstva v smislu četrtega odstavka 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih se izdela lokacijska dokumentacija na podlagi predhodnega mnenja odbora za kmetijstvo in smernic strokovne urbanistične službe:
– šesti odstavek se nadomesti in se glasi: Urejanje in pridobivanje stavbnih zemljišč bomo v tem srednjeročnem obdobju izvajali v skladu z občinskimi programi.
– sedmi odstavek se nadomesti in se glasi:
Za potrebe industrije, obrti, stanovanjske gradnje in spremljajočih oskrbnih in storitvenih dejavnosti bomo v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občine izdelali zazidalne načrte oziroma prostorske ureditvene pogoje.
– besedila od osmega do dvanajstega odstavka se črtajo in nadomestijo z besedilom:
V skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občine, urbanističnih zasnov za posamezna naselja in krajinskih zasnov za posamezna območja bodo s prostorskimi izvedbenimi akti podrobneje obdelane odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter drugih posegov v prostor, ki so opredeljeni v tem planu.
Prostorski izvedbeni akti so prostorski izvedbeni načrti (zazidalni, ureditveni ter lokacijski) in prostorski ureditveni pogoji, ki urejujejo posege na predelih izven območij izvedbenih načrtov ali tam, kjer je izdelava načrtov predvidena z dolgoročnim planom.
Prostorski izvedbeni načrti bodo izdelani za naslednje predvidene posege (na novo, kot sprememba obstoječih zazidalnih načrtov, kot nadaljevanje izvedbe obstoječih zazidalnih načrtov ali le strokovne podlage oziroma LD):
2. Prostorski ureditveni pogoji bodo izdelani na osnovi z dolgoročnim planom občine sprejetih odločitev za razvoj v prostoru, za celotno območje občine.
Prostorski ureditveni pogoji bodo izdelani za območja urbanističnih in krajinskih zasnov, kot tudi za druga območja, kjer je gradnja predvidena le na osnovi prostorsko ureditvenih pogojev in bo za fazno gradnjo izražena potreba. Zazidalni načrti bodo izdelani tudi za objekte, ki jih v skladu z zakonodajo ni možno graditi na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev.
– v šestnajstem odstavku se izpusti "z dogovorom o temeljih plana"
– v odstavku V/l Prostorska organizacija... se izpusti "po dogovoru o temeljih srednjeročnega...
– doda se sedemnajsti odstavek:
Na Pokojišču bo omogočena gradnja za potrebe stalne stanovanjske poselitve v smislu interesa pospeševanja razvoja naselja. Lokacije bodo določane v skladu z določili prostorskih ureditvenih pogojev in na podlagi LD.
3. Točka 3.2 prostorskih sestavin DP občine, ki se nanaša na programske zasnove območja Dol-Laze se v celoti črta.
3. člen
Kartografska dokumentacija in kartografski del družbenega plana sta identična spremembam in dopolnitvam kartografske dokumentacije dolgoročnega plana v M1:5000 in kartografskega dela v M1:25000
Spremembe in dopolnitve obsegajo:
– razvrstitev zemljišč v območja (kmetijski del) M1 : 5000
– zasnova namenske rabe prostora M1 : 5000
– opredelitev posegov v prostoru M1 : 5000
– usmeritve glede načinov urejanja območij s PIA M1 : 5000.
4. člen
Dolgoročni plan občine Vrhnika in družbeni plan občine Vrhnika sta enoten planski dokument občine Vrhnika z veljavnostjo do leta 2000.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-011/86
Vrhnika, dne 9. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost