Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1902. Odlok o lokacijskem načrtu lokalna cesta Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, stran 3113.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS. št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 37/93 in 71/93) je skupščina občine na sejah zborov dne 30. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu lokalna cesta Dolž-Pangrč grm- Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90 in 69/93) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme lokacijski načrt lokalna cesta Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje.
Lokacijski načrt je izdelalo podjetje TOPOS, Dolenjske Toplice d.o.o. pod številko LDD 4/93 v maju 1994. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema naslednje parcele oziroma dele parcel:
4618/2 – pot, 2003/1, 2003/2, 2003/17, 2003/29, 1280/1, 1280/2, 1290, 1400/5, 343/1, 1400/1, 1400/3, 1400/8, 1400/7, 1399, 1400/2, 1400/4, stp. 406, 2003/24, 2003/25, 1956, 1955, stp. 406, 1954, 1934, 1933, stp. 369, 1927/4, 1927/3, 1927/2, stp. 239, 1927/1, 4617/1-pot, stp. 236, 1400/2, stp. 375, stp. 243, 1919, stp. 244, 1921, 1917/1, stp. 243, 1956, stp. 371, stp. 387, stp. 386, 1399, 1398, 1396, 1394, 4618/3-pot, 1704, 1705, 1699, 1687, 1686, 1676, 1675, stp. 250, 1405, 1406/1, 1668/1, 1668/2, stp. 251, 1432, 1428, 1422, 1421, 1427, 1425, 1473/2, 1441, 1438, 1473/6-pot, 1473/3, 1473/1, 4620 vse k.o. Cerovec,
869/14, 869/9, 869/10, 869/11, 869/20, 869/5, 869/6, 869/19, 869/7, 869/8, 869/4, 1342-potok, 870/2, 1166, 1167, 1168, 870/4-pot, 870/1, 870/3, 1335/3, stp. 183, 1175, 1335/1, 1177, 1173, 1343-pot, 1155, 1156, 1158, 1180/1, 833/1, 1184, 1181, 1183, 1182, 1334/2-pot, 1185, 1186, 834, 837, 833/2, 830, 880/1, 1179, 1335/2-pot, 1157, 1191, 1192, 1334/3-pot, 1189, 1180/2, 1203, 1202, 1196/3, 833/1 vse k.o. Hrušica,
2230, 2236, 2217, 2244, 1500, 1512, 1510, 1515/1, 1514/1, 1516/1, 1516/2, 1521/1, 2783-1 pot, 2209, 2208, 1524/1, 1525/2, 2029, 2023/1, stp. 263, 2037, 2036, 2038/3, 2038/4, 2038/2, 2157, 2177, 2178, 2184, 2183, 2192, 2193, 2190, 2196, 2202, 2204, 2207, 2214, 1515/2, 2215, 2781-pot vse k.o. Gabrje.
Avtobusna postaja s spremljajočimi dejavnostmi je predvidena na zemljišču s parc. štev. 2036 in 2037 k.o. Gabrje.
Trasa ceste z območjem omejene rabe in območje avtobusne postaje je prikazano na grafični prilogi list 3.1.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
V območju urejanja se bo izvedla lokalna cesta Dolž-Pangrč Grm-Gabrje in avtobusna postaja s spremljajočimi dejavnostmi v naselju Gabrje.
V okviru predvidenih posegov bodo izvedene ureditve:
– izgradnja nove lokalne ceste ter rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Gabrje – cesta Pangrč Grm,
– preureditev obstoječih priključkov na lokalno cesto oziroma ureditev novih,
– prilagoditve in prenove obstoječih ter gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij, ki so funkcionalno vezani na gradnjo ceste in
– regulacija Babnega potoka.
Za izvedbo načrtovanih posegov bo potrebna prestavitev dveh kozolcev na zemljišču s parc. št. 2207, 2208 in 2209 k.o. Gabrje na drug del teh zemljišč.
4. člen
Lokalno cesto se projektira in izvede kot lokalno cesto IV. razreda. Upoštevajo se pogoji gradnje v hribovitem svetu in računsko hitrost 40 km/h. na odseku od km 1.075 do km 1.701 pa 30 km/h.
5. člen
Na lokalno cesto se priključujejo obstoječi dovozi in javne poti. Priključevanja le teh so razvidna iz grafične priloge št. 8.0.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Karakteristični prečni profil
Karakteristični prečni profil lokalne ceste se dimenzionira glede na predvideni prometni tok na 2 x 2.50 m z bankinama širine 0.50 m, kar skupno znese 6.00 m.
Ustroj cestišča
Cestišče se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t. Zgornji ustroj je izveden v asfaltu.
Premostitve in propasti
– ploščati propust v km 1.665 dolžine 7 m in višine 12 m na potoku Klamfer,
– most v km 2.085 dolžine 38 m, višine 6.50 m in Širine 6 m za premostitev potoka Sovpat. Izvede se v armiranobetonski izvedbi z ograjo iz kovinskih cevi,
– ploščati propust v km 2.659,916 dolžine 5 m in višine 12 m na potoku Babni potok.
– cevni propusti v km 1.300, 1.450.093, v km 1.747,093, v km 2.165, v km 2.627,916 in v km 2.827,916 se izvedejo s cevmi profila 60, vstopni jaški pa iz cevi profila 80.
Oporni in podporni zidovi
Useki in nasipi se v odmočju tangenc s potokoma Klamfer in Babni potok utrdijo z opornimi zidovi in obložijo z naravnim kamnom.
Brežine se utrdijo, zahumuzirajo in zasejejo s travo in obrežno vegetacijo. Opuščene dele obstoječe poti se humuzira in zasadi s travo.
7. člen
Avtobusna postaja Gabrje s spremljajočimi dejavnostmi
Avtobusno postajo s spremljajočimi dejavnostmi se oblikuje kot centralni del naselja, ki poleg osnovne funkcije vključuje tudi dejavnosti za osnovno oskrbo prebivalcev.
Objekt je tlorisnih dimenzij 14 x 16 m z možnostjo odstopanja +- 10%. po višini pa obsega klet, pritličje in mansardo.
Kota pritličja objekta je enaka koti osrednjega platoja, ki znaša 357.50 m, z možnostjo odstopanja 0,30 m. Konstrukcija je klasična, streha z naklonom 45 stopinj, krita z opečno kritino ali drugo kritino temne barve.
Avtobusno postajališče se organizira na platoju in sicer na severni strani poslovnega objekta. Predvidijo se tri mesta, vmesni čakalni otoki so širine 2 m.
Postajališče se nadkrije. Naklon strehe je enak naklonu strehe poslovnega objekta ali pa ravna streha. Konstrukcija je jeklena. Za potrebe poslovnega objekta se ob njem predvidi 5 parkirnih mest. Na južnem delu platoja se predvidi javno parkirišče in sicer 18 parkirnih mest za osebne avtomobile.
Zunanja ureditev
Med izvozom in uvozom na avtobusno postajo in stanovanjskimi objekti se izvede zasaditev z visokoraslim drevjem, ki v območju koridorja 20 kV daljnovoda preide v drevesa nižje rasti. Ob parkiriščih se zasadijo listavci (gaber, javor, ipd.).
IV. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA AVTOBUSNE POSTAJE IN TANGENCE CESTE Z INFRASTRUKTURNIMI OBJEKTI IN NAPRAVAMI
8. člen
Vodovod
Na odseku lokalne ceste od km 0.000 do km 0.560 se v bankino ceste položi javni vodovod profila LTŽ 110 in izvede hidrantno mrežo. Nadzemne hidrante se predvidi na vsakih 80 m.
Poslovni objekt avtobusne postaje se priključi na javno vodovodno omrežje. Zaradi premajhnega profila dovodnega vodovodnega omrežja se predpišejo dodatni varnostni ukrepi, to je povečanje števila gasilnih aparatov v objektu.
9. člen
Kanalizacija
Za odvod odpadne vode iz poslovnega objekta se predvidi triprekatna nepropustna greznica na praznjenje. Praznitev izvaja pooblaščeno podjetje, odplake se odvaža na komunalno čistilno napravo, o čemer se vodi zapisnik.
Odvod meteornih voda
Odvod meteornih voda s streh in platoja se izvede preko ponikovalnic. Odvod meteorne vode s parkirišč in cestišča ter platoja avtobusne postaje se odvaja preko lovilcev olj in maščob v ponikovalnico.
Za odvod meteorne vode s cestišča lokalne ceste se predvidijo mulde, koritnice in izpusti prosto v teren ali vodotoke.
10. člen
Odvoz odpadkov
Za zbiranje odpadkov z območja avtobusne postaje se predvidi 700 l zabojnik za smeti.
Odpadki se odvažajo na osrednjo komunalno deponijo v Leskovcu.
11. člen
Električno omrežje
Na odsekih, kjer bo gradnja tangirala obstoječe električno omrežje ga je potrebno ustrezno prestaviti.
Za napajanje poslovnega objekta avtobusne postaje Gabrje se predvidi samostojen zemeljski kabel iz trafo postaje Gabrje.
Na območju avtobusne postaje se upošteva koridor 20 kV daljnovoda.
12. člen
TT omrežje
Gradnja ceste bo tangirala obstoječe zračno tt omrežje, ki se ga pred pričetkom gradnje ustrezno prestavi. V okolici tt kablov je prepovedano miniranje in delo s stroji. Dela se izvajajo ročno pod strokovnim nadzorom upravljalca omrežja.
Poslovni objekt se priključi na lokalno tt omrežje.
Obstoječi infrastrukturni vodi so prikazani na kartah 5.1.- 5.3.. Tangence in prestavitve komunalnih vodov so prikazane na kartah. 8.1.-8.3. in priključitev poslovnega objekta na karti 12.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA ZAKOLIČENJE OBJEKTOV IN GRADBENIH PARCEL
13. člen
Tehnični pogoji za zakoličenje objektov so razvidni iz parcelacijskega načrta, grafične priloge št. 6.1.-6.3. in upoštevajo celotno cestno telo in predvidene površine za ureditev dostopov do avtobusne postaje in drugih ureditev.
VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR
14. člen
Ob izvedbi gradbenih del bo potrebno zagotoviti varovanje plodne zemlje. Zato bo potrebno zgornji sloj tal odkopati in deponirati v delovnih pasovih, v nasipu višine do 1,5 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se ta material uporabi pri sanacijah poškodb terena, ki bodo nastale zaradi izvajanja načrtovanih posegov.
15. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi načrtovanih posegov je potrebno zagotoviti rešitve, ki so po veljavnih predpisih zahtevane za gradnjo objektov na območjih s VII. stopnjo po Mercalliju.
16. člen
V neposredni bližini TK kablov in energetskih kablov ni dopustno miniranje in uporaba gradbenih strojev. Dela nad kabli se morajo izvajati izključno ročno. Prav tako nista dopustna odvzem materiala in nasip nad traso.
Investitor mora vsaj 10 dni pred pričetkom gradbenih del pri PTT podjetju Novo mesto naročiti obeleženje, zaščito oziroma morebitno prestavitev zemeljskih telefonskih kablov.
17. člen
Ob izvedbi rušitvenih del in postavitve zapore cest je potrebno upoštevati 85. člen zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81) in ostale predpise o varstvu pri delu in o zavarovanju gradbišča.
Vsi stroški, ki jih bodo zaradi izvedbe načrtovanih posegov povzročile poškodbe in prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav ter stroški predvidenih rušenj bremenijo investitorja.
VII. TOLERANCE
18. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta so dopustna v okviru parcel, ki so zajete v tem dokumentu.
Načeloma naj odstopanja ne presegajo 10%, vsekakor pa mora biti zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovanih gradenj oziroma ureditev so izjemoma dopustna tudi večja odstopanja od zgoraj opisanih in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske in hidrološke razmere) ugotovi, da so možne ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pristojnemu upravnemu organu za urejanje prostora, predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje spremembe, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
Lokacijski načrt se bo izvajal fazno. Gradnja oziroma rekonstrukcija ceste je predvidena v naslednjih fazah:
– od Dolža do Pangrč Grma (od km 0.000 do km 1.855) v 1. fazi,
– od Pangrč Grma do km 2.387,916 v 2. fazi,
– rekonstrukcija odseka ceste od Pangrč Grma do Gabrja (od km 1.855 do km 3.204.916) v 3. fazi.
Gradnja avtobusne postaje se bo izvajala:
– ureditev platojev in dostopnih cest v 1. fazi,
– gradnja parkirnih mest in postajališč za avtobuse v 2. fazi,
– gradnja poslovnega objekta in nadstrešnice v 3. fazi.
IX. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
21. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-012/92-S-012/94
Novo mesto, dne 30. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost