Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1900. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Mala Nedelja, naselja Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Kuršinci, Drakovci in Moravci, stran 3108.

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Mala Nedelja, naselja Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Kuršinci, Drakovci in Moravci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Mala Nedelja, za naselja Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Kuršinci, Drakovci in Moravci.
Referendum bo v nedeljo, 4. 9. 1994, na običajnih glasovalnih mestih od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– 50% za izgradnjo nove osnovne šole pri Mali Nedelji,
– 50% za soudeležbo pri modernizaciji občinskih cest (L 4912 in L 4913).
3. člen
Sredstva bodo v celoti pokrivala tisti del investicij, katere so predvidene iz naslova dodatnega samoprispevka.
Sredstva zbrana z dodatnim samoprispevkom se bodo za namene iz 2. člena tega sklepa določala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom KS za tekoče leto.
4. člen
Dodatni samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. oktobra 1994 do 31. oktobra 1998.
5. člen
Dodatni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v KS Mala Nedelja in občani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mala Nedelja, in sicer:
– 3% od neto OD,
– 3% od pokojnin,
– 3% od dohodkov občanov, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 18% od katastrskega dohodka,
– 15.000 SIT letno od delavcev zaposlenih v tujini,
– 15.000 SIT letno od vikendašev, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mala Nedelja.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo dodatni samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
Plačila prispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
7. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
8. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
             KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA
                 GLASOVNICA
  Na referendumu, dne 4. 9. 1994, se glasuje o uvedbi dodatnega krajevnega
Samoprispevka za vasi: Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Kuršinci,
Drakovci in Moravci v denarju za dobo štirih let, in sicer od 1. 10. 1994 do
31. 10. 1998, ki se bo uporabil za:
  – izgradnjo nove osnovne šole pri Mali Nedelji,
  – za soudeležbo pri modernizaciji občinskih cest (L 4913, L 4912) v
skladu s sklepom in po stopnjah kot je določeno v sklepu o razpisu
referenduma
                glasujem
   »ZA«                              »PROTI«
 
  Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z
Uvedbo dodatnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z
uvedbo dodatnega samoprispevka.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del iz referendumskega programa skrbi svet KS Mala Nedelja. Ta bo enkrat letno na zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mala Nedelja, dne 1. avgusta 1994.
Predsednik
Sveta KS Mala Nedelja
Vilko Vajda l. r.

AAA Zlata odličnost