Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1878. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 3100.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KOLEKTIVNE POGODBE
za raziskovalno dejavnost
1. člen
V kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 in 5/93) se v 1. členu doda nova 4. alinea:
»- pet plačanih delovnih dni letno za usposabljanje sindikalnih zaupnikov«
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti, ki se glasijo:
»Odločitev pooblaščenega delavca ali organa zavoda, s katero naj bi bil sindikalni zaupnik prerazporejen na drugo delovno mesto, v drugo organizacijo oziroma k drugemu delodajalcu, ali kako drugače postavljen v manj ugoden ali podrejen položaj, je brez pravnega učinka, če sindikat k njej ne poda pisnega soglasja. Rok, v katerem je sindikat dolžan dati soglasje, je 8 dni. V primeru, ko sindikat oceni, da je odločitev posledica sindikalne dejavnosti sindikalnega zaupnika in zato ne poda soglasja, lahko pooblaščeni delavec ali organ sproži postopek pred arbitražo. Dokazno breme je na zavodu oziroma delodajalcu.
Zoper sindikalnega zaupnika tudi ni mogoče brez soglasja sindikata zavoda začeti disciplinskega postopka ali mu znižati njegove osnovne plače oziroma plače iz naslova učinkovitosti pod povprečje zadnjih treh mesecev. V primeru spora je dokazno breme na zavodu oziroma delodajalcu.
Spor pred arbitražo lahko sproži tudi sindikat, če meni, da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne dejavnosti.
Glede sestave arbitraže in postopka pred arbitražo se smiselno uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih in te kolektivne pogodbe o arbitraži, ki v primeru spora odloča o programu razreševanja presežkov delavcev v zavodu«.
2. člen
Doda se novo 1.a poglavje »Sistemizacija« in 2.a člen, ki se glasi:
»Z aktom o sistemizaciji se za posamezno delovno mesto določijo posebni delovni pogoji za sklenitev delovnega razmerja. Delovne izkušnje, kot poseben delovni pogoj za sklenitev delovnega razmerja, se lahko opredelijo do 5 let.«
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se v prvi, drugi in tretji alinei črta pomišljaj in namesto njega vstavi beseda »do«.
4. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do izteka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi, ga ima pravico opravljati v drugem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 45 dni.«
5. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija ugotavlja delovno uspešnost delavcev po merilih, ki so vnaprej določena. Če merila za ugotavljanje delovne uspešnosti niso vnaprej določena, se kriterij delovne uspešnosti za določanje presežnih delavcev ne more uporabiti.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delavcu, ki predloži dokončen sklep, s katerim je njegov zakonec določen kot presežek, lahko preneha delovno razmerje samo z njegovim soglasjem.«
7. člen
V 24. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Zavod mora delavca obveščati o vseh aktivnostih, povezanih z nastankom in reševanjem presežnih delavcev, delavci pa morajo biti osebno seznanjeni z možnimi načini reševanja svojega delovnega položaja.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
8. člen
Doda se novo 5.a poglavje »Arbitražna komisija v postopku reševanja presežkov« in 24.a člen, ki se glasi:
»Če organ upravljanja sprejme program razreševanja presežnih delavcev in pri tem ne upošteva stališč, mnenj in predlogov sindikata, lahko sindikat v osmih dneh od dneva, ko mu je bil vročen program razreševanja presežnih delavcev, sproži postopek pred arbitražno komisijo.
Če sindikat v roku, določenem v prejšnjem odstavku, ne sproži postopka pred arbitražno komisijo, je program dokončen.
V primeru, ko je sindikat sprožil postopek pred arbitražno komisijo, je program dokončen, ko arbitražna komisija odloči.
Kadar se arbitražna komisija ne more konstituirati, ker posamezna stranka ni imenovala svojega arbitra, je za reševanje spora pristojno sodišče.«
9. člen
Doda se novo 7.a poglavje »Razporejanje delavcev« ter nova 26.a in 26.b člen:
26.a člen
»Delavca ni mogoče razporediti iz kraja v kraj brez njegove privolitve v naslednjih primerih:
– če bi njegova pot na delo in iz dela trajala v normalnih okoliščinah z javnim prevoznim sredstvom več kot tri ure;
– če je samohranilka/ec z otrokom do 15 let;
– če ima otroka starega do pet let;
– če je invalid II. ali III. kategorije;
– če je starejši od 50 let;
– če neguje težje duševno ali telesno prizadetega družinskega člana.
Če razporeditev delavca iz kraja v kraj brez njegove privolitve zaradi oddaljenosti bivališča zahteva delavčevo preselitev, mu je treba zagotoviti enakovredne bivalne prostore in možnosti šolanja otrok (osnovnošolcev in srednješolcev).«
26. b člen
»Zavod mora razporediti delavca – invalida oziroma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo na ustrezno delovno mesto v petnajstih dneh po pravnomočnosti sklepa pristojne komisije, ki ugotovi spremenjene delovne zmožnosti delavca.
Dokler zavod ne zagotovi delavcu iz prvega odstavka drugega ustreznega dela, mu mora izplačevati nadomestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo v višini 80% osnovne plače, povečane za dodatek na delovno dobo oziroma v višini 100% osnovne plače, povečane za dodatek na delovno dobo, če je nastopila invalidnost pri delavcu zaradi poklicne bolezni ali nesreče pri delu.«
10. člen
Doda se nov tretji odstavek 29. člena, ki se glasi: "Ne glede na drugi odstavek tega člena ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta, ki ga sam določi, pri čemer mora najmanj tri delovne dni prej obvestiti direktorja ali nadrejenega delavca.«
11. člen
V 51. členu se prva alinea črta.
12. člen
V 55. členu se osma alinea spremeni tako, da se glasi: »- v času stavke, če ugotovi arbitražna komisija, da je bila stavka organizirana v skladu z zakonom in s stavkovnimi pravili, daje šlo za bistveno kršitev kolektivne pogodbe s strani delodajalca in so bile izčrpane vse pogajalske možnosti.«
13. člen
57. člen se spremeni tako, da glasi:
»Delavcu pripada enkrat letno regres za letni dopust v višini zneska, kot je za vsako leto določen v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in se izplača do konca meseca junija tekočega leta.
Pravica delavca do izplačila regresa za letni dopust je vezana na pravico do izrabe letnega dopusta.«
14. člen
Lestvica za kolektivno pogodbo se spremeni tako, da se glasi:
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Delovno mesto                         |Količnik  |
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina                        |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |čistilec pisarniških prostorov             |1,10    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |čistilec laboratorija, fizični delavec         |1,20    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina II                      |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |kurir                          |1,30    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |kurir vročevalec                    |1,35    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina III                      |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |strojepisec, razmnoževalec, telefonist         |1,50    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |strojepisec – operater                 |1,55    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|3.  |telefonist – informator, kurjač, strojepisec – operater |1,65    |
|   |na sistemu, razmnoževalec projektov           |      |
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina IV                      |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |laborant                        |1,80    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |vzdrževalec                       |1,90    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|3.  |vzdrževalec tehnične opreme, izdelovalec        |      |
|   |laboratorijskih komponent                |      |
|   |razvijalec laboratorijskih aparatur           |2,00    |
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina V                       |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |tehnik                         |2,20    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |obračunski tehnik                    |2,40    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|3.  |projektni sodelavec                   |2,50    |
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina VI                      |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |inženir, višji knjižničar                |2,65    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |strokovni sodelavec                   |2,75    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|3.  |samostojni razvijalec, samostojni strokovni sodelavec  |2,90    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|4.  |vodilni razvijalec, vodilni strokovni sodelavec     |3,00    |
+--------------------------------------------------------------+------------+
|Tarifna skupina VII, VIII in IX                |      |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|1.  |* raziskovalec, dipl. inž., bibliotekar,        |      |
|   |dokumentalist, * asistent, strokovni sodelavec,     |3,25    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|2.  |višji strokovni sodelavec, pravni referent, programer  |3,40    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|3.  |sistemski inženir, * samostojni raziskovalec, *     |      |
|   |asistent z magisterijem samostojni strokovni      |      |
|   |sodelavec, * višji asistent               |3,60    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|4.  |višji sistemski inženir, * raziskovalec z mag., dipl.  |      |
|   |inž. specialist, bibliotekar specialist, dokumentalist |      |
|   |specialist, strokovni sodelavec s specializacijo    |3,80    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|5.  |* višji raziskovalec,* asistent z doktoratom      |4,00    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|6.  |samostojni raziskovalec z mag., znanstveni       |      |
|   |sodelavec, strokovno-raziskovalni sodelavec       |4,20    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|7.  |višji raziskovalec z magisterijem, strokovni svetnik  |4,40    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|8.  |znanstveni sodelavec z doktoratom, strokovno-      |      |
|   |raziskovalni sodelavec z doktoratom,          |      |
|   |svetovalec direktorja                  |4,70    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|9.  |višji znanstveni sodelavec,               |      |
|   |višji strokovno raziskovalni sodelavec         |5,60    |
+-----+--------------------------------------------------------+------------+
|10. |znanstveni svetnik, strokovno-raziskovalni svetnik   |6,80    |
+-----+---------------------------------------------------------------------+
    * Mlade raziskovalce brez delovnih izkušenj se razporedi na delovno
mesto asistenta ali raziskovalca, ostale z izkušnjami na delovno mesto
samostojnega raziskovalca, višjega asistenta, samostojnega raziskovalca,
asistenta z magisterijem, asistenta z doktoratom, višjega strokovno
raziskovalnega asistenta.
15. člen
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podpisniki sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe:
Za Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Minister
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
 
Za Poslovno skupnost
združenih raziskovalnih
organizacij Slovenije, ZROS
Predsednica PS ZROS
dr. Matilda Jernejčič dipl. inž., l. r.
 
Za sindikate:
Sindikat vzgoje,
izobraževanja in
znanosti Slovenije, SVIZ
Predsednik
sindikalne konference
raziskovalnih organizacij
Janez Stergar prof., l. r.
Ljubljana, dne 2. avgusta 1994.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 4. 8. 1994 pod zap. št. 31-2 in št. spisa 121-03-031/94-02.

AAA Zlata odličnost