Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1877. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja k opravljanju poslov z vrednostnimi papirji, stran 3099.

Na podlagi 45. člena in pete alinee 46. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji ter listine o izpolnjevanju teh pogojev, ki jih je potrebno priložiti zahtevi za pridobitev mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
2. člen
Za posle z vrednostnimi papirji štejejo posli, določeni v 39. členu zakona o trgu vrednostnih papirjev.
3. člen
Agencija za trg vrednostnih papirjev izda pozitivno mnenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, če banka izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
II. ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSLOV
4. člen
Banka, ki opravlja posle z vrednostnimi papirji, mora organizirati poslovanje z vrednostnimi papirji tako, da je to poslovanje v celoti ločeno od ostalega poslovanja banke.
Banka organizira poslovanje z vrednostnimi papirji v posebnem oddelku (enem ali več), ki opravlja samo posle z vrednostnimi papirji.
Oddelek za poslovanje z vrednostnimi papirji mora voditi ločeno knjigovodstvo in mora biti prostorsko ločen od ostalih organizacijskih delov banke.
Delavci, ki opravljajo naloge v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji, ne smejo opravljati nalog v drugih organizacijskih delih banke.
5. člen
Za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji sprejme banka naslednje akte:
– akt o varovanju poslovnih skrivnosti ter o načinu in dopustnosti pretoka informacij znotraj in izven oddelka za poslovanje z vrednostnimi papirji,
– akt o vodenju knjige naročil,
– splošne pogoje poslovanja oddelka s strankami.
III. KADROVSKI POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSLOV
6. člen
Vodja oddelka je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima opravljen splošni del strokovnega izpita za borznega posrednika,
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovne dobe.
7. člen
Najmanj dve redno zaposleni osebi v oddelku morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– imata opravljen strokovni izpit za borznega posrednika, za vsakega izmed poslov, za katerega je banka vložila zahtevo za izdajo dovoljenja,
– imata najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– imata najmanj tri leta delovne dobe.
IV. TEHNIČNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSLOV
8. člen
Za opravljanje poslov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev mora banka izpolnjevati minimalne tehnične pogoje, ki so potrebni za posredovanje z vrednostnimi papirji na borzi ali izven borze.
9. člen
Za opravljanje posla hrambe vrednostnih papirjev iz sedme alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, mora banka imeti trezor, ki morata izpolnjevati najmanj naslednje tehnične pogoje:
– da je v posebnem prostoru, brez oken, s samo enim vhodom,
– da je varnostno grajen,
– da ima trezorska vrata
– da ima signalno varnostne alarmne naprave, vezane na organe za notranje zadeve
Banka mora sprejeti akt, v katerem podrobno opredeli tehnične pogoje za izgradnjo trezorja ter opredeli način uporabe in dostopa v trezor.
Če banka uporablja trezor tudi za druge bančne posle, mora sprejeti poseben akt o načinu hrambe vrednostnih papirjev.
V. ZAHTEVA ZA IZDAJO MNENJA
10. člen
Zahteva za izdajo mnenja se vloži pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev za opravljanje vsakega izmed poslov iz prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev posebej.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka se predložijo naslednje listine:
– fotokopija diplome vodje oddelka,
– dokazilo o uspešno opravljenem splošnem delu strokovnega izpita, ki se zahteva za vodjo oddelka,
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih delovnih izkušenj za vodjo oddelka,
– fotokopiji diplom dveh redno zaposlenih oseb,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za borznega posrednika za dve redno zaposleni osebi,
– akt o tehničnih pogojih za izgradnjo trezorja, načinu uporabe in dostopu do trezorja,
– akt o načinu vodenja knjige naročil,
– akt o varovanju poslovnih skrivnosti,
– splošni pogoji poslovanja s strankami,
– dokazilo o plačani taksi za zahtevo.
11. člen
Mnenje Agencije za trg vrednostnih papirjev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ne glede na določbo tretje alinee 6. člena tega pravilnika, je lahko do 31. 12. 1995 vodja oddelka za poslovanje z vrednostnimi papirji oseba, ki ima najmanj tri leta delovne dobe.
Ne glede na določbo tretje alinee 7. člena tega pravilnika sta lahko do 31. 12. 1995 najmanj dve redno zaposleni osebi v oddelku za poslovanje z vrednostnimi papirji osebi, ki imata najmanj dve leti delovne dobe
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. avgusta 1994.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik
strokovnega sveta

AAA Zlata odličnost