Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 3094.

Na podlagi petega odstavka 75. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
1. člen
V pravilniku o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 47/93) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Priglasitev je pisna in vsebuje:
1. priglasitveni list,
2. dokazilo, da podjetnik izpolnjuje z zakoni predpisane pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti,
3. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje, z navedbo prebivališča in EMŠO.
Pod 1. točko iz prejšnjega odstavka podjetnik vpiše podatke na priglasitvenem listu, ki se nanašajo na podjetnika in način opravljanja priglašene dejavnosti, in sicer:
priglasitveni list 1/1:
– označba obrata (firma: dejavnost podjetnika, ime in priimek podjetnika, skrajšana označba samostojnega podjetnika – s. p.) in poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (1);
– ime in priimek podjetnika, EMŠO in njegovo prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (2);
priglasitveni list 1/2:
– opis dejavnosti z navedbo načina opravljanja dejavnosti (3);
– podružnica (označba podružnice) in njen naslov (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (4);
– ime in priimek, EMŠO in prebivališče prokurista (5).
Pod 2. točko iz prvega odstavka tega člena podjetnik predloži listine pristojnega organa, ki dokazujejo, da izpolnjuje z zakoni predpisane pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti.
Pod 3. točko iz prvega odstavka tega člena podjetnik na predpisanem obrazcu predloži overjen lastnoročni podpis. Če ima prokurista, predloži tudi overjen podpis prokurista.
Priglasitveni list podjetnik predloži v petih izvodih, od katerih prejme en izvod podjetnik, en izvod vloži izpostava v vpisni vložek, en izvod pošlje Zavodu Republike Slovenije za statistiko, en izvod Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in en izvod Obrtni zbornici Slovenije, kadar podjetnik opravlja dejavnost, po kateri se skladno s predpisi združuje v Obrtno zbornico Slovenije.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ko izpostava ugotovi, da vsebuje vloga za priglasitev vse podatke iz 4. člena tega pravilnika, vpiše v priglasitveni list opravilno številko podjetnika in matično številko obrata, datum vpisa in najkasneje v roku osem dni pošlje overjeni priglasitveni list podjetniku.«
3. člen
Tretji in četrti odstavek 9. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Poleg vpisnega vložka vodi izpostava tudi vpisnik podjetnikov z naslednjimi podatki:
1. EMŠO, za tujega državljana številko odločbe - dovoljenja za bivanje,
2. opravilna številka podjetnika in matična številka obrata,
3. označba obrata in njegov sedež,
4. ime in priimek podjetnika ter njegovo prebivališče,
5. ime in priimek prokurista oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje,
6. podružnica, njena dejavnost in naslov,
7. dejavnost z navedbo šifre razreda oziroma podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti.
8. datum vpisa podjetnika v vpisnik,
9. datum spremembe in dopolnitve podatkov iz vpisnika,
10. datum izbrisa podjetnika iz vpisnika.
Vpisnik podjetnikov je javna knjiga in se lahko vodi kot računalniška evidenca.«
4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »Spremembe in dopolnitve podatkov v vpisniku podjetnikov mora podjetnik priglasiti pri pristojnem organu po določbah 4. člena tega pravilnika.«
5. člen
Obrazec priglasitvenega lista iz 8. člena pravilnika se spremeni in je objavljen skupaj s tem pravilnikom.
6. člen Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-00/002-93
Ljubljana, dne 27. julija 1994.
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Maks Tajnikar l. r.

AAA Zlata odličnost