Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1872. Začasna tarifa o nagrajevanju notarjev, stran 3092.

Na podlagi četrtega odstavka 127. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja minister za pravosodje
ZAČASNO TARIFO
o nagrajevanju notarjev
A. SPLOŠNI DEL
Predmet tarife
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev. Po tej tarifi se vrednotijo notarske storitve, določene v zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94), razen storitev zastopanja strank, ki se vrednotijo po tarifi o odvetniških storitvah.
2. člen
V nagradi za notarske storitve iz prejšnjega člena te tarife, so vrednotena tudi običajna pripravljalna dela, ki so povezana z notarsko storitvijo (pogovori s stranko, koncipiranje, branje, obrazložitev notarske listine ipd.).
Zvišanje nagrade po tarifi
3. člen
Če je notarska storitev povezana z obsežnimi pripravljalnimi deli glede na obseg in porabo časa ali s posebno odgovornostjo, se tarifne postavke lahko zvišajo, vendar največ za 50%.
Notarske storitve, ki jih notar na zahtevo stranke ali iz opravičenih razlogov opravi ob dela prostih dnevih (prazniki, sobote, nedelje, dela prosti dnevi) ali v času med 23. in 6. uro zjutraj se obračunavajo s 100% poviškom.
Potrjevanje zasebnih listin
4. člen
Če za potrditev zasebne listine po določbi 49. člena zakona o notariatu, notarju ni potrebno sestaviti notarskega zapisa po določbi drugega odstavka 50. člena zakona, se nagrada obračuna v višini 50% tarifnih postavk.
Če je za potrditev zasebne listine potrebno sestaviti notarski zapis po določbi drugega odstavka 50. člena zakona o notariatu, se notarska storitev obračuna po tarifnih postavkah, ki jih določa ta pravilnik.
Izdatki za stranko
5. člen
Stranka je dolžna povrniti notarju izdatke, ki jih je notar zanjo založil (izdatki za PTT storitve, za obrazce, za bančne storitve, za pribavo izpiskov iz zemljiške knjige, izpiskov iz sodnega registra, ipd.). Te izdatke je dolžna stranka povrniti v dejanski višini.
Potni stroški
6. člen
Notar in notarski uslužbenec imata pravico do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in izdatkov za prenočevanje, če so ti izdatki povezani z delom, ki ga je potrebno opraviti za stranko izven notarske pisarne.
Prevozni stroški so stroški prevoza z javnim prevoznim sredstvom (avtobus, železnica in podobno). Če javnega prevoznega sredstva ni mogoče uporabiti ali ga ni mogoče uporabiti brez prevelike izgube časa, imata notar in notarski uslužbenec pravico do povračila kilometrine za uporabo osebnega avtomobila.
Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila znaša 30% cene za en liter 98 oktanskega bencina v času ko stranka plača storitev.
Dnevnica za odsotnost iz kraja notarske pisarne znaša:
– za čas od 6 do 8 ur 1,74%
– za čas od 8 do 12 ur 2,50%
– za čas nad 12 ur 5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle 3 mesece.
Odmera nagrade po vrednosti predmeta
7. člen
Za sestavo notarskih listih in za plačilo drugih notarskih storitev, pri katerih je vrednost predmeta znana ali se lahko določi, se nagrada odmeri od vrednosti predmeta, na katerega se storitev nanaša.
Osnova za odmero nagrade je prometna vrednost predmeta ob sklenitvi pravnega posla, brez odbitka dolgov.
Osnova za odmero nagrade pri dvostranskih pravnih poslih, kjer obveznosti strank nista enaki, je višja vrednost.
Pri delitvi skupnega premoženja se kot osnova za odmero nagrade vzame vrednost celotnega premoženja.
Za sestavo ustanovitvenih aktov družb in drugih pravnih oseb ter potrjevanje sklepov organov upravljanja, je osnova za odmero nagrade vrednost osnovnega kapitala, pri spremembi osnovnega kapitala pa vrednost spremenjenega osnovnega kapitala.
Če so predmet pravnega posla vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se osnova izračuna po borznem tečaju, veljavnem na dan pred sklenitvijo pravnega posla.
Nagrade po porabljenem času
8. člen
Kadar se nagrada za opravljeno notarsko storitev ne more odmeriti po vrednosti predmeta, se kolikor v tej tarifi ni drugače določeno, odmeri po porabljenem času.
Pri določitvi časa, potrebnega za posamezno notarsko storitev, se poleg časa, ki je potreben za sestavo notarske listine ali druge notarske storitve, upošteva tudi čas za pogovor s stranko, čas za druga pripravljalna dela notarja in čas za pot, če se notarska storitev opravi zunaj sedeža notarskega mesta.
Za sestavo meničnih in čekovnih protestov lahko notar zahteva nagrado po porabljenem času, če storitev opravi izven kraja, kjer ima svoj sedež.
Odmera nagrade
9. člen
Vrednost predmeta in cena notarske storitve sta v tarifi določeni s številom točk.
Nagrada notarja se odmeri tako, da se vsota točk za posamezno notarsko storitev pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke znaša 65 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, da rast cen življenjskih potrebščin in rast plač sodnikov, v času od zadnjega zvišanja, znašata več kot 10%.
Minister, pristojen za pravosodje odloča, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka tega člena, o spremembi vrednosti točke.
10. člen
Dogovor o višini nagrade, ki se določi v nasprotju z določili te tarife, je neveljaven.
11. člen
Notar je dolžan na vsaki notarski listini označiti znesek odmerjene nagrade.
12. člen
Če ostanejo naročene storitve pri notarju nedokončane, ima notar pravico do sorazmernega dela nagrade, v primeru, da je storitev ostala nedokončana po krivdi stranke in stranka opravljeno storitev lahko uporabi.
Neveljavne in neuporabne listine
13. člen
Za notarsko listino, ki je zaradi napake v obliki ali sicer po krivdi notarja neveljavna in za prepise, potrdila in overitve, ki so zaradi pomanjkljivosti neuporabni se nagrada ne plača.
Dolžnost plačila nagrade
14. člen
Za plačilo nagrade in drugih stroškov notarja so zavezane vse osebe, ki so notarsko storitev naročile z njihovim soglasjem pa tudi udeleženci pravnih poslov, zapisanih ali overjenih pri notarju.
Če je za plačilo notarske storitve zavezanih več oseb, odgovarjajo za plačilo solidarno.
15. člen
Notar lahko zahteva plačilo nagrade neposredno po opravljeni storitvi.
Zavezanec za plačilo notarske storitve je dolžan plačati notarju storitev po tarifi, veljavni v času, ko je notar storitev opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času, ko je storitev plačana.
16. člen
Notar je dolžan izročiti stranki ali drugim udeležencem notarsko listino šele potem, ko je notarska storitev plačana.
Na zahtevo stranke je notar dolžan izdati stranki potrdilo o plačilu, specificirano po posameznih tarifnih postavkah.
Mirna rešitev spora
17. člen
Če se zavezanec za plačilo notarske storitve ne strinja z višino zaračunane nagrade lahko zahteva mirno rešitev spora pri Notarski zbornici Slovenije.
B. TARIFA
18. člen
Nagrade za notarsko storitev po tej tarifi se odmerijo:
1. po vrednosti predmeta
2. po porabljenem času
3. v stalnem znesku
Nagrade po vrednosti predmeta
Tar. št. 1
Za sestavo listin, znaša nagrada pri osnovi za odmero:
+----------+------------+-----------+
|od    |do     |nagrada  |
+----------+------------+-----------+
|     |100 točk  |40 točk  |
+----------+------------+-----------+
|250 točk |500 točk  |80 točk  |
+----------+------------+-----------+
|500 točk |750 točk  |100 točk  |
+----------+------------+-----------+
|750 točk |1.000 točk |120 točk  |
+----------+------------+-----------+
nad 1.000 točk do vključno 10.000 točk, za vsakih nadaljnjih 1000 točk 40 točk več;
nad 10.000 točk do vključno 100.000 točk, za vsakih nadaljnjih 5.000 točk 80 točk več;
nad 100.000 točk do 1.000.000 točk, za vsakih nadaljnjih 50.000 točk 100 točk več, vendar največ 4.000 točk.
Tar. št. 2
Za sestavo posojilne pogodbe, pogodbe o prenosu obveznosti ali terjatev, enostavne pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah, pogodbe o prenosu stvarnih pravic na nepremičninah se odmeri nagrada po tar. št. 1., zmanjšana za 50%, vendar najmanj 100 točk.
Tar. št. 3
Za sestavo zakupnih, najemnih pogodb, stanovanjske in podstanovanjske pogodbe, se odmeri nagrada od vrednosti zakupnine, najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupnih in najemnih pogodbah največ za tri leta, pri stanovanjskih in podstanovanjskih pogodbah pa največ za eno leto, se zaračuna nagrada po tar. št. 1. vendar največ 600 točk.
Tar. št. 4
Za sestavo obsežnejšega pooblastila, ki že vsebuje bistvene določbe pravnega posla, oporoke, enostranskih izjav (vknjižna dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.), se odmeri 25% nagrade po tar. št. 1, vendar ne manj kot 100 točk.
Tar. št. 5
Za potrditev sklepov organov upravljanja, ki se nanašajo na statusne spremembe družb, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, se odmeri nagrada od vrednosti osnovnega kapitala v višini:
1. pri osnovi za odmero do vključno 60.000 točk, 0,5% od višine osnovnega kapitala:
2. pri osnovi za odmero nad 60.000 do vključno 120.000 točk, 0,4% od višine osnovnega kapitala:
3. pri snovi za odmero nad 120.000 točk 0,3% od višine osnovnega kapitala vendar ne več kot 3.000 točk.
Tar. št. 6
Za overitev podpisa znaša nagrada pri osnovi za odmero:
1. do vključno 10.000 točk, 15 točk;
2. nad 10.000 točk, za vsakih nadaljnjih 10.000 točk, 30 točk več, vendar ne več kot 300 točk.
Če je na pogodbi potrebno overiti istočasno podpise več oseb, se za drugi in vsak nadaljnji podpis plača polovica nagrade po prvem odstavku.
Tar. št 7
Za potrditev dejstev (68. členu zakona o notariatu), se odmeri 20% nagrade po tar. št. 1, vendar ne manj kot 40 točk.
Osnova za odmero nagrade je premoženjska vrednost predmeta zaradi katerega se dejstva overjajo.
Tar. št. 8
Za protest menice in čeka se odmeri 25% nagrade po tar. št. 1, vendar ne manj kot 100 točk.
Tar. št. 9
Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev, se odmeri nagrada pri osnovi za odmero:
1. do vključno 500 točk, 50 točk;
2. od 500 točk do vključno 3.000 točk, za vsakih pričetih 500 točk 10 točk več;
3. od 3.000 točk do vključno 10:000 točk, za vsakih nadaljnjih 500 točk 10 točk več;
4. od 10.000 do vključno 100.000 točk, za vsakih nadaljnjih 10.000 točk 10 točk več;
5. nad 100.000 točk, za vsakih nadaljnjih 50.000 točk 20 točk več, vendar ne več kot 1.000 točk.
Tar. št. 10
Za popis in cenitev premoženja po določbi 71. člena zakona o notariatu, se odmeri nagrada v višini 40% po tar. št 1.
Nagrade določene po porabi časa
Tar. št 12
Odmera nagrade po porabi časa znaša za vsake pričete pol ure 50 točk.
Nagrada po porabi časa se odmeri:
1. za sestavo notarskih listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti;
2. za vrednotenje notarskih storitev, ki niso vrednotene v drugih tarifnih postavkah.
Tar. št. 13 Za prevzem listin v hrambo s sestavo zapisnika o prevzemu, se odmeri nagrada po tarifi št. 9.
Nagrade v stalnem znesku
Tar. št. 14
Nagrada v stalnem znesku pripada notarju za naslednja notarska opravila:
1. za potrditev dejstva, da oseba živi (67. člen zakona o notariatu) 50 točk;
2. za potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled 50 točk;
3. za overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig, za vsako stran 20 točk:
4. za overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama napravila 100 točk;
5. za izdajo ponovnega odpravka notarske listine 40 točk;
6. za dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis 20 točk;
7: za izdajo potrdila o obstoju notarskega zapisa 20 točk;
8. za overitev prepisa listine, za vsako stran 20 točk.
Pisarniški stroški
Tar. št. 15 Za pisanje in prepisovanje notarskih listin se odmeri nagrada za vsako stran, ki ima najmanj 25 vrstic 5 točk.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta tarifa velja do izdaje tarife o nagrajevanju notarjev, ki jo sprejme Notarska zbornica Slovenije.
17. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-2/90
Ljubljana, dne 25. julija 1994.
Ministrica za pravosodje
Meta Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost