Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1869. Odredba o obvezni dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev, stran 3080.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni, list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
ODREDBO
o obvezni dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev
1. člen
Dobavitelj, ki da v promet naprave in opremo informacijske tehnologije ali električne pisarniške stroje (v nadaljnjem besedilu: naprave), mora posamezni napravi obvezno priložiti kopijo registrirane deklaracije o ustreznosti, s katero na lastno odgovornost potrdi, da naprava, dana v promet, ustreza pogojem za priključitev na omrežno napetost v Republiki Sloveniji ter zahtevam veljavne izdaje standarda JUS IEC 950 oziroma IEC 950 oziroma EN 60950 – Varnost naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev – Splošne zahteve, metode in pogoji za preskušanje.
Natančnejšo opredelitev naprav, katerim je potrebno priložiti deklaracijo o ustreznosti, vsebujeta točki 1.1.2 in 1.1.3 Področje uporabe standarda JUS IEC 950.
Mnenje o tem, pri katerih napravah zaradi njihovih tehničnih karakteristik ni potrebno v celoti ali deloma upoštevati določil te odredbe poda Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) oziroma organizacija, ki jo je pooblastil urad. Mnenje se poda na podlagi tehnične dokumentacije naprave.
2. člen
Dobavitelj v skladu s to odredbo je proizvajalec, pri uvoženih napravah pa uvoznik oziroma zastopnik tujega proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Vsebina in oblika dobaviteljeve deklaracije o ustreznosti je v prilogi številka 1, ki je sestavni del te odredbe. Dobaviteljeva dolžnost je registrirati izdano deklaracijo o ustreznosti pri uradu oziroma organizaciji, ki jo je pooblastil urad.
4. člen
Dobavitelj sme izdati deklaracijo o ustreznosti samo na podlagi poročila o preskusu, iz katerega mora nedvoumno izhajati, da so konkretni izdelek preskusili po vseh točkah standarda ter da je v vseh točkah navedenega standarda ustrezal predpisanim zahtevam. Poročilo o preskusu mora ustrezati zahtevam standarda SLS EN 45001.
Poročilo o preskusu lahko temelji le na preskusu, ki ga izvede laboratorij, ki izpolnjuje vsaj enega naslednjih pogojev:
1. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, v sestavi ali pod nadzorstvom katere od institucij, ki je članica mednarodne sheme preskušanja in atestiranja in ki tudi sama izvaja atestiranje na podlagi poročil o preskusih tega laboratorija,
2. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, akreditiran s strani akreditacijskega organa, ki je član WELAC (Western European Laboratory Accreditation Cooperation), vendar pa laboratorij ni član nobene od mednarodnih shem preskušanja in atestiranja,
3. da ima akreditiran laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, pogodbo o medsebojnem priznavanju poročil o preskusih z Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje oziroma z organizacijo za atestiranje, ki jo pooblasti urad,
4. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, priglašen pri Komisiji Evropske unije v Bruslju,
5. da ima laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, akreditacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
Izvajalec preskušanja mora izpolnjevati vse zahteve, povezane s preskušanjem naprav, in zahteve, podane v standardu SLS EN 45001.
5. člen
Deklaracije o ustreznosti ni treba priložiti napravam, za katere je urad oziroma organizacija, ki jo je pooblastil urad, izdal atest o ustreznosti, s katerim potrjuje, da je bila naprava na predpisan način preskušena in da izpolnjuje zahteve, določene s slovenskimi standardi.
Atestirano napravo mora dobavitelj vidno in trajno označiti v skladu z določili odredbe o videzu atestnega znaka za naprave in opremo informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev (Uradni list RS, št. 11/93).
6. člen
Na podlagi registracije dobaviteljeve deklaracije o ustreznosti izvaja urad oziroma organizacija, ki jo je le-ta pooblastil, nadzor nad napravami, za katere je bila izdana deklaracija o ustreznosti. Dobavitelj mora najkasneje v 60 dneh od dne začetka nadzora nadzornemu organu na njegovo zahtevo predložiti ustrezno poročilo o preskusu za določeno napravo. Poročilo o preskusu mora biti izdelano v slovenščini oziroma v angleščini ali nemščini. Nadzorni postopek mora biti končan v 90 dneh.
Nadzor se lahko izvede na lokaciji dobavitelja, proizvajalca ali pooblaščene organizacije oziroma na drugi lokaciji, ki jo določi dobavitelj. Stroške nadzora poravna dobavitelj. V ceno nadzora so vključeni potni stroški in stroški porabljenega časa. O opravljenem nadzoru se izda zapisnik, katerega izvirnik hrani dobavitelj, kopijo pa nadzorni organ.
7. člen
Pri izvedbi nadzora mora dobavitelj nadzornemu organu na njegovo zahtevo predložiti ustrezno poročilo o preskusu naprave, tehnično dokumentacijo naprave in vzorec naprave, ki ga načeloma izbere nadzorni organ.
Dobaviteljeva deklaracija o ustreznosti se izbriše iz registra v naslednjih primerih:
1. če dobavitelj med izvedbo nadzora ne predloži ustreznega poročila o preskusu naprave, tehnične dokumentacije naprave in vzorca naprave,
2. če se ugotovi, da naprava ne ustreza deklaraciji o ustreznosti ali zahtevam v njej navajanega standarda,
3. če se ugotovi, da naprava ne ustreza pogojem za priključevanje na omrežno napetost v Republiki Sloveniji
4. če dobavitelj ne poravna stroškov nadzora v 15 dneh po prejemu opomina za plačilo računa.
8. člen
Organizacija, ki želi pridobiti pooblastilo v skladu s to odredbo, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora preskusno in merilno opremo za preskušanje po zahtevah standardov, navedenih v 1. členu te odredbe,
2. imeti mora stalno zaposlene delavce z najmanj naslednjo izobrazbo in izkušnjami:
a) tehnični vodja - diplomirani elektroinženir z najmanj 5 leti delovnih izkušenj pri preskušanju električnih in elektronskih aparatov,
b) strokovne sodelavce: diplomirani elektroinženir z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na področju preskušanja električnih in elektronskih aparatov in najmanj 2 elektrotehnika z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na področju preskušanja električnih in elektronskih aparatov.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja tržna inšpekcija. Dobavitelj mora tržnemu inšpektorju dati na vpogled izdane deklaracije o ustreznosti, poročila o preskusih, na katerih temeljijo deklaracije o ustreznosti (poročilo o preskusu mora predložiti v 60 dneh od zahteve za predložitev) ter zapisnike o nadzoru, opravljenem s strani urada oziroma pooblaščene organizacije, če je bil nadzor opravljen.
10. člen
Šteje se, da je bila deklaracija o ustreznosti izdana v nasprotju s to odredbo tudi, če dobavitelj ne omogoči nadzora v skladu s 6., 7. in 9. členom te odredbe.
11. člen
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati odredba o obveznem atestiranju naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, ki so pooblaščeni za atestiranje teh izdelkov (Uradni list RS, 37/92 in 59/92).
Pooblastila, izdana na podlagi razveljavljene odredbe, veljajo še naprej tudi po tej odredbi.
Urad mora v enem mesecu od dneva objave te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije vzpostaviti register deklaracij o ustreznosti.
12. člen
Ta odredba začne veljati tri mesece od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-2.0-4/94
Ljubljana, dne 2. avgusta 1994.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost