Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994

Kazalo

1860. Uredba o načinu in kriterijih za sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil, stran 3052.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o načinu in kriterijih za sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil
1. člen
Ta uredba ureja način in kriterije za sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil iz prvega in drugega odstavka 3. člena zakona o javnih glasilih (v nadaljnjem besedilu: nekomercialna javna glasila), če ni z zakonom ali meddržavnim sporazumom drugače določeno.
Uredba se ne uporablja za:
– javna glasila, ki jih izdajajo državni organi v okviru svojega delovnega področja,
– javna glasila, ki izhajajo v tujini in se sofinancirajo iz proračunske postavke "Ustavne obveznosti Republike Slovenije".
2. člen
Nekomercialna javna glasila, ki so upravičena do sofinanciranja iz državnega proračuna na način in pod pogoji, določenimi s to uredbo, so:
– periodični tisk, pomemben za uresničevanje pravice državljanov Republike Slovenije do obveščenosti in za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– periodični tisk, namenjen obveščanju italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji;
– periodični tisk, namenjen obveščanju Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– javna glasila za slepe in gluhe državljane Republike Slovenije, s katerimi uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v njim prilagojenih tehnikah;
– lokalni nekomercialni RTV programi v delu, ki je namenjen obveščanju zamejskih Slovencev in o njih.
3. člen
Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javna glasila iz prejšnjega člena so:
– da ima izdajatelj sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– da izhajajo za območje celotne države ali za območje na katerem živi italijanska ali madžarska narodna skupnost;
– da zaradi narave oziroma zvrsti in omejene naklade ni mogoče pričakovati, da bi se v celoti financirala s prodajo na trgu.
4. člen
Za izbor in sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil iz 2. in 3. člena te uredbe, ki glede na svojo programsko zasnovo sodijo v delovno področje ministrstva ali vladne službe, objavi ministrstvo oziroma vladna služba vsako leto javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije, najpozneje do 30. septembra.
Razpisni rok traja najmanj 30 dni.
5. člen
V javnem razpisu morajo biti objavljeni naslednji podatki:
– celotno ime in naslov ministrstva oziroma službe,
– predmet razpisa (zvrst, področje),
– rok in način oddaje ponudbe oziroma predloge,
– osnovna merila in kriteriji za izbiro,
– rok, v katerem bodo izdajatelji obveščeni o izbiri in sofinanciranju.
6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– predračun stroškov in prihodkov,
– programsko zasnovo (za javna glasila, ki se prijavljajo prvič oziroma še niso bila sofinancirana),
– uredniški program za prihodnje leto,
– izvode preteklega letnika,
– druge podatke, določene v predpisu iz 7. člena te uredbe.
7. člen
Podrobnejšo vsebino javnega razpisa, prijave ter vsebino obrazcev predpiše pristojni minister.
8. člen
Izdajatelj se lahko prijavi na javni razpis, če javno glasilo izhaja vsaj eno leto.
Izjemoma se lahko prijavi izdajatelj, ki namerava izdati novo nekomercialno glasilo, če gre za tematiko, ki še ni predmet obravnave nobenega nekomercialnega javnega glasila v Republiki Sloveniji.
9. člen
Pri obravnavanju in izbiri prijav ministrstvo oziroma služba upošteva zlasti:
– kvaliteto (estetsko, strokovno),
– prispevek k ohranjanju in oblikovanju slovenske nacionalne in kulturne identitete oziroma identitete italijanske in madžarske narodne skupnosti,
– deficitarnost obveščanja o posameznih strokovnih ali kulturnih vprašanjih,
– skupni slovenski kulturni prostor,
– prispevek k pretoku ali izmenjavi kulturnih in znanstveno-strokovnih dosežkov,
– prispevek k razvoju izobraževanja nasploh ter prispevek k strokovnemu izobraževanju,
– prispevek k izobraževanju in h kulturni vzgoji otrok in mladine,
– strokovno usposobljenost članov uredništva,
– predvideno naklado,
– druga merila, določena v splošnem aktu ministrstva oziroma službe.
10. člen
Delež sofinanciranja iz državnega proračuna lahko znaša največ 60% proizvodnih stroškov. V proizvodne stroške se lahko štejejo:
– honorarji, plače,
– papir,
– tisk,
– PTT in drugi materialni stroški.
Izjemoma je lahko odstotek sofinanciranja višji od 60% proizvodnih stroškov v primerih, ki jih predpiše pristojni minister.
Zaradi uresničevanja z zakonom zagotovljene pravice do obveščenosti se za slepe in gluhe sofinancira tudi razvoj potrebne tehnične infrastrukture.
11. člen
Javni razpis ni potreben:
– če je izdajatelj nekomercialnega javnega glasila - uporabnik proračunskih sredstev – določen z zakonom,
– če je za izdajanje oziroma oddajanje javnega glasila usposobljen samo en izvajalec,
– če je uporabnik proračunskih sredstev v smislu četrte alinee 2. člena te uredbe Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ali Zveza gluhih in naglušnih Slovenije,
– če gre za programske storitve RTV Slovenija, namenjene slepim ali gluhim državljanom Republike Slovenije (prva alinea 13. člena zakona o RTV Slovenija).
Organizaciji iz tretje alinee prejšnjega odstavka morata Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje predložiti finančno ovrednoten letni program stroškov za nekomercialna javna glasila ter za razvoj potrebne tehnične infrastrukture. Urad upošteva zlasti pomen javnega glasila za obveščanje slepih in gluhih državljanov Republike Slovenije o vseh vprašanjih družbenega življenja, ki jim sicer zaradi komunikacijskih ovir niso dostopna.
12. člen
Pristojno ministrstvo oziroma služba sklene z izdajateljem pisno pogodbo. Če javno glasilo obravnava tematiko z različnih področij, sklenejo sofinancerji skupno pogodbo z izdajateljem.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-06/94-9/1-8
Ljubljana, dne 4. avgusta 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik