Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1775. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 2912.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
Tretja, četrta in peta alinea 57. člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 2/93, 72/93 in 19/94) se spremenijo tako, da se glasijo:
– predvidena zmanjšana sredstva zaradi izločitve iz bilance in vzpostavitve izvenbilančne evidence materialnih naložb v republikah nekdanje Jugoslavije v višini knjigovodske vrednosti naložb (27. člen) na osnovi pogodbe s Skladom Republike Slovenije za razvoj,
– predvidena zmanjšana sredstva zaradi izločitve iz bilance in vzpostavitve izvenbilančne evidence dolgoročnih finančnih naložb v republikah nekdanje Jugoslavije v višini bruto vrednosti naložb (prvi odstavek 29. člena) na osnovi pogodbe s Skladom Republike Slovenije za razvoj,
– predvidena zmanjšana sredstva zaradi izločitve iz bilance in vzpostavitve izvenbilančne evidence terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) iz poslovanja v republikah nekdanje Jugoslavije ter terjatev do Iraka, Kube in Ljudske -republike Angole v 100% višini bruto terjatev po zaključnem računu za leto 1992 na osnovi pogodbe s Skladom Republike Slovenije za razvoj.
2. člen
Za 57. členom se doda nov 57. a člen, ki se glasi: Podjetje sme vzpostaviti izvenbilančne evidence iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 57. člena le na podlagi pogodbe, sklenjene s Skladom Republike Slovenije za razvoj.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka podjetje in Sklad Republike Slovenije za razvoj opredelita predvsem:
– vzpostavitev potencialne obveznosti podjetja do Sklada,
– instrumente zavarovanja za izpolnitev te potencialne obveznosti,
– obveznost podjetja za vodenje izvenbilančnih evidenc in hranjenja dokumentacije o tem premoženju,
– obveznost podjetja za dostavo neodvisnih revizijskih poročil o stanju tega premoženja Skladu,
– način izpolnitve obveznosti podjetja do Sklada v primeru izterjave ali drugačne vnovčitve terjatev in aktiviranja naložb,
– možnost prenosa materialnih oziroma dolgoročnih finančnih naložb ter terjatev v republikah nekdanje Jugoslavije na Sklad Republike Slovenije za razvoj,
– kriterije za določitev nadomestila za stroške izterjave,
– roke in pogoje, pod katerimi je pogodba sklenjena. Sklad Republike Slovenije za razvoj vodi zbirno evidenco premoženja podjetij v republikah bivše Jugoslavije ter Iraku, Kubi in Ljudski republiki Angoli.
Ob morebitnem vnovčenju terjatve ali aktiviranju naložbe, kar najmanj enkrat letno kontrolira revizija, je podjetje zavezano za takojšnje plačilo skladu. Kolikor takšen dogodek ne nastopi, se po preteku 5 let ugotovi razloge za podaljšanje oziroma spremembo pogodbe ali pa se pogodba prekine, če so podana objektivna dokazila, da premoženja ni mogoče aktivirati.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/13-8
Ljubljana, dne 21. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti