Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1716. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 2794.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi' Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
V uredbi o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93 in 6/94) se za prvim odstavkom 6. člena dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
'Podjetje lahko, v primeru iz tretjega odstavka 5. člena uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS, št. 9/93, 62/93 in 43/94) vloži pri Agenciji zahtevo za izdajo pogojnega soglasja k programu lastninskega preoblikovanja.
Pogojno soglasje iz prejšnjega člena se šteje za razveljavljeno z dnem, ko družbeni pravobranilec samoupravljanja vloži tožbo na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ali ko Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije izda odločbo na podlagi drugega odstavka 48. b člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Agencija ne more podjetju, ki je pridobilo pogojno soglasje k programu lastninskega preoblikovanja izdati soglasja iz tretjega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pred dokončnostjo celovitega revizijskega poročila, ki ga Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije sestavi po opravljenem revizijskem pregledu pravnih oseb s sedežem v tujini, s katerimi je podjetje kapitalsko povezano.'
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
2. člen
Črtajo se četrta, peta in šesta alinea 10. člena.
3. člen
'V 9. členu se na koncu prve alinee dodajo besede: 'oziroma druge dokaze, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za lastninsko preoblikovanje podjetja,'.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
'Vsa vplačila kupnine v gotovini v okviru odobrenega programa lastninskega preoblikovanja se morajo vršiti na poseben privatizacijski podračun, ki ga na zahtevo podjetja, ki se lastninsko preoblikuje, odpre Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije.
Agencija lahko opravi kontrolo pravilnosti in zakonitosti vplačil kupnine v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja neposredno oziroma preko pooblaščenih revizorjev, ki opravijo navedeno kontrolo v imenu in za račun Agencije.
Podjetje mora pooblaščeni osebi, ki izvaja kontrolo iz prejšnjega odstavka, zagotoviti pogoje za opravljanje kontrole ter dati na razpolago vso potrebno dokumentacijo, ki jo pooblaščena oseba zahteva.'
5. člen
Tretji odstavek 19. člena se črta.
6. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Podjetje zbere vplačila za delnice iz notranjega odkupa tako, da upravičenci vplačajo gotovino na privatizacijski podračun, za ostale oblike vplačila kupnine, z izjemo vplačil z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, pa podjetje na podlagi sklepa organa upravljanja zagotovi likvidnostna sredstva.'
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
'Kupnino, zbrano na način iz prejšnjega odstavka, podjetje nakaže skladu. Kot dokaz o vplačilu kupnine z lastniškimi certifikati oziroma potrdili predloži podjetje skladu potrdilo pristojnega organa o dejansko rezerviranih sredstvih na računih lastninskih certifikatov oziroma potrdilih v višini kupnine.'
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
7. člen
Tretji odstavek 45. člena se črta.
8. člen
V drugem odstavku 49. člena se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
'- morebitno odločitev o omejitvi prodaje delnic na domače fizične in pravne osebe oziroma način uveljavitve prednostne pravice odkupa s strani državljanov Republike Slovenije,'.
Dosedanja peta in šesta alinea postaneta šesta in sedma alinea.
9. člen
Za drugim odstavkom 53. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
'Če se podjetje odloči, da omeji krog udeležencev na javnem razpisu na domače fizične in pravne osebe, objavi navedeno odločitev v oglasu iz prejšnjega odstavka.'
10. člen
V drugem odstavku 57. člena se za deveto alineo doda nova deseta alinea, ki se glasi:
'- morebitno odločitev o tem, ali se prodaja delnic omeji na domače fizične in pravne osebe oziroma navedbo načina uveljavitve prednostne pravice odkupa s strani državljanov Republike Slovenije,'.
Dosedanja deseta alinea postane enajsta alinea.
11. člen
V tretjem odstavku 58. člena se besede 'pristojnega organa po posebnem zakonu' nadomestijo z besedami 'Agencije za trg vrednostnih papirjev'.
12. člen
V 58. a členu se za prvo alineo dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
'- morebitno odločitev o omejitvi kroga udeležencev v javni prodaji delnic na domače fizične in pravne osebe oziroma način uveljavitve prednostne pravice odkupa delnic s strani državljanov Republike Slovenije,
– morebitno odločitev o določitvi največjega števila delnic, ki jih lahko v tej prodaji vplača posamezni udeleženec,'.
Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo četrta, peta, šesta in sedma alinea.
13. člen
V drugem odstavku 60. člena se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
'-morebitno odločitev o tem, ali se prodaja delnic omeji na domače fizične in pravne osebe oziroma navedbo načina uveljavitve prednostne pravice odkupa s strani državljanov Republike Slovenije,'.
Dosedanja četrta, peta in šesta alinea postanejo peta, šesta in sedma alinea.
14. člen
V 64. členu se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
'- morebitno odločitev o omejitvi kroga udeležencev na javni dražbi na domače fizične in pravne osebe oziroma način uveljavitve prednostne pravice odkupa delnic s strani državljanov Republike Slovenije,'
Dosedanja peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
15. člen
V tretjem odstavku 79. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo 'na njegov privatizacijski podrarčun.'.
16. člen
Za 83. členom se doda nova IV. poglavje, ki se glasi: 'IV. NADALJNJA PRODAJA DELNIC'.
Za 83. členom se doda nov 83. a člen, ki se glasi:
'Z delnicami, izdanimi na podlagi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, se potem, ko preneha omejitev prenosa, določena š predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, lahko trguje izven kroga udeležencev posameznega načina lastninskega preoblikovanja le, če pridobi izdajatelj dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo po zakonu o trgu vrednostnih papirjev.
Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je treba priložiti prospekt, izdelan na podlagi revizijskega poročila pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca, ki je izdelal oceno vrednosti podjetja, ki gre v javno prodajo delnic.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo ni potrebno:
– pri izvedbi načina lastninskega preoblikovanja z javno prodajo delnic;
– pri prodaji delnic' na podlagi uredbe o načinu prodaje delnic Sklada Republike Slovenije za razvoj (Uradni list, RS, št. 6/94);
– pri prodaji delnic na podlagi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, če skupna prodajna cena delnic istega izdajatelja pri posamezni prodaji ni nižja od 5.000.000 tolarjev;
– če je vrednost družbenega kapitala izdajatelja delnic po otvoritveni bilanci manjša od 7.000.000 tolarjev.
Dosedanje IV. poglavje postane V. poglavje.
17.
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-3/6-8
Ljubljana, dne 7. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost