Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994

Kazalo

1608. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994, stran 2547.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
NAVODILO
za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
1. člen
S tem navodilom sta urejena rok in način vlaganja zahtevkov za izplačilo finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994.
Zahtevki iz prejšnjega odstavka se vložijo pri:
POSLOVNEM ZDRUŽENJU PREHRANE SLOVENIJE,
61000 LJUBLJANA, Dunajska c. 47/10.
Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov', ki so v njih navedeni.
2. člen
1401 – OBNOVA ČREDE PLEMENSKIH KRAV - REGRES
Rok za vložitev zahtevka:
– 10. – 15. julij 1994
– 15. – 31. oktober 1994. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– izjavo regionalnega kmetijskega zavoda, da ima upravičenec urejeno hlevsko knjigo in da sodeluje v selekcijskem programu.
3. člen
1433 POKRIVANJE RAZLIKE V CENI MLEKA - NADOMESTILO
Rok za vložitev zahtevka:
– do 15. v tekočem mesecu za odkupljeno mleko v preteklem mesecu.
Način vložitve zahtevka:
– za mleko na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena;
Višina nadomestila:
– 1,0 SIT/I mleka.
Zahtevku je treba priložiti:
a) če gre za pokrivanje razlike v ceni mleka:
– kopijo računa za odkupljeno mleko,
– potrdilo o razvrstitvi mleka v posamezni kakovostni razred,
– kopijo računa za odprodan sir, če gre za predelavo mleka v hribovitih in gorskih sirarnicah.
4. člen
1486 IZRAVNAVA STROŠKOV PRIDELAVE - PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v mesecu iz preteklega meseca za mleko in
– do 20. v mesecu za- odkupljene količine iz preteklega meseca za meso
– do 15. oktobra za planinsko pašo. Način vlaganja zahtevkov:
a/ za mleko se zahtevek vloži na obrazcu iz 3. člena tega navodila
b/ za prirejo mesa se zahtevek vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
c/ obrazec za uveljavljanje planinske paše bo objavljen kasneje.
Zahtevku je treba priložiti:
a/ za mleko:
– kopijo računa za odkupljeno mleko,
– potrdilo o razvrstitvi mleka v posamezni kakovostni razred,
– kopijo računa za odprodan sir, če gre za predelavo mleka v hribovitih in gorskih sirarnicah;
b/ za prirejo mesa /MPG, konji, drobnica/:
– izjavo upravičenca, da je imel prodano žival v reji najmanj 6 mesecev,
– kopijo računa za odkupljene živali,
– potrdilo o nadaljnji uporabi,
– kopijo računa za nakup živali, če gre za storitveno pitanje ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene na isti lokaciji – kmetiji,
– potrdilo območne selekcijske službe, da upravičenec ne krši zakona o živinoreji (Uradni list SRS. št. 17/78 in 29/86).
5. člen
1414 PLEMENSKE ŽIVALI – DROBNICA – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu, vendar najkasneje do 15. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živali in upravičenosti do regresa,
– potrdilo pristojne veterinarske službe o pregledu živali na kužne in parazitske bolezni, če gre za kupljene živali,
– potrdilo Biotehniške fakultete – oddelek za zootehniko o direktnem testu za rastnost, če gre za plemenske samce,
– potrdilo Biotehniške fakultete – oddelek za zootehniko, da so živali vključene v kontrolo ali v program genske banke.
6. člen
1449 SLADKOVODNO RIBOGOJSTVO – PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 31. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo Zahtevku je treba priložiti:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali potrdilo o priglasitvi del,
– investicijsko dokumentacijo,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– najmanj tri ponudbe za izvedbo investicije,
– izračun proizvodnih zmogljivosti, ki ga predhodno potrdi republiški svetovalec za sladkovodno ribištvo,
– strokovno mnenje Zavoda za ribištvo v Ljubljani, iz katerega mora biti razvidno, da obstajajo vsi pogoji za intenzivno vzrejo rib.
O dodelitvi podpore se sklene pogodba.
Po preteku 24 mesecev za novogradnje ter 20 mesecev za rekonstrukcijo od dneva nakazila sredstev je potrebno Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo predložiti uporabno dovoljenje ter zapisnik o komisijski ugotovitvi dokončanja investicijske naložbe.
Če zahtevana dokumentacija iz prejšnjega odstavka ne bo predložena v določenem roku, se šteje, da so bila sredstva nenamensko uporabljena.
7. člen
1406 PLEMENSKE ŽIVALI – PRAŠIČI – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v mesecu, vendar najkasneje do 30. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalca plemenskih prašičev,
– potrdilo Biotehniške fakultete – oddelka za zootehniko o poreklu živali in o sodelovanju rejca v selekcijskem programu,
– izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81),
– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda Biotehniška fakulteta – oddelek za zootehniko,
– izjavo območne selekcijske službe, če te ni, pa kmetijske svetovalne službe, da se regres uveljavlja za prvo naselitev, da gre za obnovo iz nakupa ali pa za obnovo iz lastne črede, če gre za takšno naselitev oziroma povečanje.
8. člen
1419 SELEKCIONIRANE ČEBELJE MATICE - REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– v 30 dneh od opravljenega nakupa, vendar najkasneje do 15. oktobra 1994.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa in nalepke, ki jo prejme upravičenec ob nakupu matic,
– dokazilo, da je vzrejevalec, pri katerem so bile matice kupljene, registriran.
Zahtevek mora preveriti in potrditi pristojna selekcijska služba pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
9. člen
1410 OBNOVA ČREDE PLEMENSKIH KOBIL - REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 31. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe, da je plemenska žrebica ocenjena in vključena v A ali B rodovnik,
– potrdilo, da je plemenska žrebica pregledana na brejost,
– zahtevek mora biti potrjen od pristojne republiške selekcijske službe.
10. člen
1425 SEME SLADKORNE PESE – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. julija 1994. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek vloži Tovarna sladkorja Ormož na obrazcu iz zadnjega odstavka, tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– dokazilo o sklenjeni pogodbi o pridelavi in oddaji sladkorne pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem iz Republike Slovenije
– kopije računov o nakupu semena,
– deklaracijo o sortnosti semena.
11. člen
1428 SEME ZA PROIZVODNJO SEMENSKEGA KROMPIRJA – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 30. septembra 1994. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu z zadnjega odstavka tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu semena,
– carinsko deklaracijo, če gre za uvoz semena,
– potrdilo o proizvodnji osnovnega (baznega) krompirja,
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravičenec prijavil površino in pridelavo semenskega krompirja,
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem evidentnem pregledu.
12. člen
1424 SEME PŠENICE IN RŽI – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. novembra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije računov o nakupu semenske pšenice/rži priporočenih kultivarjev, ki jih objavi Kmetijski inštitut Slovenije,
– deklaracijo o sortnosti semena,
Vlagatelji so dolžni sezname upravičencev, za katere vlagajo zahtevke za regres, hraniti.
13. člen
1470 SEME AJDE – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 30. septembra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek" se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu semena ajde,
– deklaracijo o sortnosti semena.
14. člen
1427 TRSNE CEPLJENKE – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 31. julija 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu trsnih cepljenk,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o predvideni obnovi, podsaditvi ali dosaditvi vinogradov,
– fotokopijo obrazca R1 (Uradni list SRS, št. 16/78) o vpisu pridelovalcev grozdja in vin v register,
– fotokopijo prijave pridelka grozdja oziroma vina za leto 1993, ki je bila izvedena pri pristojnem občinskem organu.
Pridelovalec, ki se je šele začel ukvarjati z vinogradništvom, da namesto dokumentov iz predhodnih dveh alinei, pisno izjavo, da bo obnovil vinograd.
– fotokopijo uvoznega dovoljenja, če gre za uvožene cepljenke,
– pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije, če gre za regresiranje nabave korenjakov za obnovo matičnjakov. V tem primeru je potrebno navesti tudi številko parcele, kjer bo izvedena saditev korenjakov.
15. člen
1454 SADNE SADIKE – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 31. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu sadik,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe 6 nameravani obnovi sadovnjakov,,
– izpolnjen vprašalnik o intenzivnih nasadih.
16. člen
1471 SADIKE HMELJA – REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 15. julija 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije izdajnic prodanih sadik
17. člen
1473 POSPEŠEVANJE PRODAJE KMETIJSKIH PRIDELKOV – PODPORA
Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni v posebnem razpisu.
18. člen
1483 KMETIJSKO ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO – PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo Zahtevku je treba priložiti:
– natančen opis vseh dejavnosti v organizaciji, analize ali aktivnosti, popis obstoječe opreme in njene funkcije, utemeljitev nameravanega nakupa oziroma druge akcije, kadrovske zmogljivosti, predlog virov za financiranje ter rok za izdelavo projekta
– vsa dokazila o povzročenih stroških.
V roku 6 mesecev od dneva nakazila podpore je potrebno podati podrobno poročilo o učinkih izvedene aktivnosti in dokazila o porabljenih sredstvih.
Kolikor zahtevana dokumentacija iz prejšnjega odstavka ne bo predložena v določenem roku, se šteje, da so bila sredstva nenamensko uporabljena.
19. člen
1430 FINANCIRANJE POSKUSNIH CENTROV ZA SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO – PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 31. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki morajo biti vrednostno usklajeni z aneksom za leto 1994 k osnovni večletni pogodbi
Zahtevku je treba priložiti:
– potrjeno situacijo o opravljenih delih.
20. člen
1474 FINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV – PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži v pisni obliki
– zahtevki morajo biti po višini usklajeni s pogodbo oziroma aneksom k osnovnim večletnim pogodbam
– zahtevkom mora biti priložena dokumentacija o opravljenih delih.
21. člen
1413 TEČAJNE RAZLIKE MBOR – REGRES Rok za vložitev zahtevkov:
– za obresti do 31. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije obvestila banke o zapadlosti plačila,
– kopije nalogov za plačilo obveznosti. Obračun na zahtevku mora potrditi banka.
22. člen
1443 SUBVENCIONIRANJE OBRESTI OD POSOJIL ZA FINANCIRANJE TEKOČE PROIZVODNJE - REGRES
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se, vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena
Zahtevku je treba priložiti:
1. ob prvem uveljavljanju zahtevka:
– kopijo posojilne pogodbe,
– izjavo upravičenca o številu živali v pitanju, količini proizvoda oziroma o površini posameznega posevka,
– potrdilo oziroma dokument upravičenca o poreklu vina in račun oziroma drug dokument, ki dokazuje, da gre za vino letnik 1993,
– kopijo obračuna obresti za posamezno posojilo, na katerem mora biti razvidna številka posojilne pogodbe ali aneksa, višina posojila, obdobje obračuna, obrestna mera in višina obresti,
– izpolnjena obrazca 1443 a in 1443 b.
2. ob nadaljnjem uveljavljanju zahtevkov:
– kopijo obračuna obresti, navedeno v 4. alinei 1. točke tega odstavka.
Višina regresa:
– regresira se realna obrestna mera (r) največ do višine 14% letno.
23. člen
1511 OBRAMBA PRIDELKOV PRED TOČO
Rok za vložitev zahtevkov: do 15. novembra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek vloži Hidrometeorološki zavod Slovenije s pisno vlogo
Zahtevku je treba priložiti:
– program obrambe za leto 1994
– finančni načrt za leto 1994
24. člen
2629 POMOČ PRI PRIPRAVI BLAGA ZA ZUNANJI TRG
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na obrazcu iz zadnjega odstavka ega člena
Zahtevku je treba priložiti:
– carinsko fakturo, overjeno s strani carinarnice,
– kopijo izvoznih carinskih deklaracij,
– potrdilo o slovenskem izvoru blaga po odredbi o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Uradni list RS, št. 18/93, 66/93), oziroma po drugih predpisih.
Pri vinu je potrebno priložiti še potrdilo pooblaščene organizacije za oceno vina, izdelano na osnovi obrazcev R1 in R3, o slovenskem geografskem poreklu.
Opomba:
– za izračun višine izvozne podpore za posamezne proizvode se uporablja Tabela št. 1 – "Seznam proizvodov in višina izvozne podpore", ki je sestavni del tega navodila;
– za začasno izvožene proizvode se podpora ne daje.
25. člen
1417 SOFINANCIRANJE KMETIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Rok za vložitev zahtevkov: do 15. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo Zahtevku je treba priložiti:
– program usposobitve šole za izvajanje praktičnega pouka, finančno ovrednoten skupaj z viri financiranja,
– program izobraževalnega procesa ter program svetovanja in poskusov, finančno ovrednoten skupaj z viri financiranja.
– natančen opis in utemeljitev aktivnosti in dokazilo o povzročenih stroških.
Najkasneje v 6 mesecih od dneva nakazila podpore je potrebno podati podrobno poročilo o učinkih izvedenih aktivnostih in dokazila o porabljenih sredstvih.
Kolikor dokumentacija iz prejšnjega odstavka ne bo dostavljena v določenem roku. se bo štelo, da so bila sredstva nenamensko uporabljena.
26. člen
1409 SANACIJA VEČJIH ONESNAŽEVALCEV V KMETIJSTVU
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. oktobra 1994
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevku je treba priložiti:
– izpolnjeni obrazec 1 in obrazec 2, ki sta sestavni del tega navodila in sta objavljena skupaj z njim.
– veljavno gradbeno dovoljenje ali potrdilo o priglasitvi del.
– projektno dokumentacijo, na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del.
– dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišč,
– potrdilo kmetijskega svetovalca o fazi izgradnje objekta, če gre za novogradnjo,
– dokazilo, da so zagotovljene kmetijske površine, na katerih je možno pridelati večino potrebnih hranilnih snovi in ki omogočajo neškodljivo uporabo gnojevke oziroma gnoja,
– zahtevek mora preveriti in potrditi pristojna kmetijska svetovalna služba.
Opomba:
Povečanje obstoječih zmogljivosti (dozidava) je opredeljeno kot novogradnja, rekonstrukcija pa pomeni prenovo objekta v smislu izboljšanja tehnologije in s tem povečanje proizvodnje kot posledice večje izkoriščenosti razpoložljivega prostora in kvalitete.
Po preteku 24 mesecev za novogradnjo, 20 mesecev pri rekonstrukciji oziroma 6 mesecev pri nakupu opreme ali naprav od dneva nakazila sredstev je treba predložiti uporabno dovoljenje in zapisnik o komisijski ugotovitvi dokončanja investicijske naložbe oziroma v primeru, ko ni potrebno gradbeno dovoljenje, le zapisnik o komisijski ugotovitvi dokončanja investicijske naložbe.
Kolikor zahtevana dokumentacija iz tega člena ne bo predložena v določenem roku, se šteje, da so bila sredstva nenamensko porabljena.
Zahtevke lahko investitorji vlagajo tudi, če pri novogradnji objektov dela niso zaključena do tretje gradbene faze.
27. člen
1457 FINANCIRANJE VRTNARSKIH CENTROV – PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 15. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo skupaj s programom
28. člen
1859 ULOV PLAVE RIBE – PODPORA Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo Zahtevku je treba priložiti:
– posebne carinske deklaracije o uvozu rib iz Republike Hrvaške,
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo
– obračun regresa-za vsak namen posebej.
29. člen
1422 MORSKO RIBIŠTVO IN MARIKULTURA -PODPORA
Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. oktobra 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo Zahtevku je treba priložiti:
a) vlaganje v zmogljivosti za gojenje morskih rib in drugih morskih sadežev ter prestrukturiranje dejavnosti ribičev:
– investicijski program,
– predračun investicije,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– izjavo o datumu vrnitve ribolovnega dovoljenja za gospodarski ribolov, če gre za podporo programov za prestrukturiranje dejavnosti ribičev;
b) monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju
– program aktivnosti
– predračun stroškov.
Za izvajanje monitoringa morskih rib in drugih organizmov ter izdajo strokovnih mnenj za predpisovanje ribolovnega režima sklene ministrstvo z Inštitutom za biologijo – Morsko biološko postajo v Piranu posebno pogodbo.
30. člen
1466 STRUKTURNE SPREMEMBE V KMETIJSTVU IN ŽIVILSKI INDUSTRIJI
Za namene, navedene v podtočkah A, B, C in D točke c) 15. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994, se sredstva pridobi na podlagi posebne vloge.
Pogoji za podporo po tem členu, bodo objavljeni v posebnem razpisu.
31. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-140/94
Ljubljana, dne 27. junija 1994.
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost