Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994

Kazalo

1541. Uredba o zavarovanju samoniklih gliv, stran 2487.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o zavarovanju samoniklih gliv
1. člen
Ta uredba ureja varstvo samoniklih gliv zaradi ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnotežja. Samonikle glive so vse vrste v naravi rastočih negojenih gliv, sestavljenih iz podgobja (micelija) in gob (trosnjakov).
2. člen
Prepovedano je nabiranje podgobij vseh vrst gliv. Na celotnem območju Republike Slovenije je prepovedano nabiranje naslednjih gob:
------------------------------------------------------------------------------
1. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.       - karželj
2. Amanita ovoidea (Bull.:Fr.) Link.        - bela žrdana
3. Amanita strobiliformis (Vitt.) Bertill.     - velikoluska mušnica
4. Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Juelich     - cvetoča grmulja
5. Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.        - votlonogi gobanček
6. Boletopsis subsquamosa (L.: Fr.) Kotl. & Pouz.  - črni gobanovec
7. Boletus dupaini Boud.              - dupainov goban
8. Boletus fragrans Vitt.              - dišeči goban
9. Boletus impolitus Fr.              - preprosti goban
10. Boletus junquilleus (Quel.) Boud.        - žolti goban
11. Boletus regius Krbh.               - kraljevi goban
12. Boletus torosus Fr.               - težki goban
13. Calocybe carnea(Bull.: Fr.) Donk.        - rožnata lepoglavka
14. Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud.      - žareča kupica
15. Cantharellus cibarius var.amethvsteus Quel.
  različek                     - navadna lisička-luskati
16. Catathelasma imperiale (Fr.) Sing.        - kolobarna dvovenčnica
17. Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos.       - švicarski polžar
18. Clathrus ruber (Pers.) Pers.           - navadna mrežnica
19. Clitocvbe alexandrii (Gill.) Konr.        - zelenikasta livka
20. Clitocvbe maxima (Gaertn.&Meyer ex A. & S.)Kumm. - velika livka
21. Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) S. F. Gray    - pisana tintnica
22. Craterellus lutescens (Pers.: Fr.)Fr.      - žolta trobenta
23. Dendropolyporus umbellatus (Pers.:Fr.) Juelich  - hrastova zraščenka
24. Discina parma Breit. & M.Geest.         - ščitasta medaljonka
25. Fistulina hepatica (Sch. : Fr.) Fr.       - jetrasta cevača
26. Floccularia straminea (Kumm.) Pouz.       - rumeneča venčnica
27. Geopetallum carbonarium (A. &S.:Fr.) Pat.    - pogoriščni letvičar
28. Gomphidius roseus (L.) Fr.            - rožnati slinar
29. Gyrodon lividus (Buli.: Fr.) P. Karst.      - navadni jelšar
30. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.         - pomladanski hrček
31. Gyromitra gigas (Krbn.) Cooke          - orjaški hrček
32. Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.) Quel.      - rjavi bledotrosnik
33. Gyroporus cyanescens (Bull.:Fr.) Quel.      - modreči bledotrosnik
34. Hericium species                 - vse vrste bradovcev
35. Hygrophoropsis morgani (Peck) Bigelow      - dišeči lisičkovec
36. Hygrophorus camarophyllus (A. & S.:Fr.) 
  Dum., Gr. & Maire                - švedska polževka
37. Hygrophorus capreolarius Kalchbr.        - vinska polževka
38. Hygrophorus speciosus Peck            - lepa polževka
39. Lactarius lilacinus (Lasch.: Fr.) Fr.      - lilasta mlečnica
40. Langermania gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.   - orjaški plešivec
41. Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl&Pouz. - lekarniška macesnovka
42. Leccinum crocipodius (Let.) Watl.        - žlahtni ded
43. Leccinum holopus (Rostk.) Watl.         - beli ded
44. Leccinum thalassinum Pil. & Derm.        - zelenomodri ded
45. Leucopaxillus macrocephallus (Lasch) 
  Sacc. & Lazz.                  - glavata velepodvihanka
46. Leucopaxillus tricolor (Peck.) Kuehn.
  velepodvihanka                  - tribarvna
47. Limacella guttata (Hoffm.: Fr.) K. & M.     - pokapana spolzenka
48. Lycoperdon mammaeforme Pers.: Pers.       - zastrta prašnica
49. Mutinuscaninus(Huds.: Pers.) Fr.         - pasji klinček
50. Nevrophyllum clavatum (Fr.) Pat.         - čokata žilolistka
51. Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Mre.       - bleščava luskarica
52. Phylloporus rhodoxanthus (Schw.: Fr) Bres.    - rdeči prekatnik
53. Porphyrellus porphyrosporus (Fr.)Gill.      - navadni porfirnik
54. Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.     - smrekov porfirnik
55. Pulveroboletus species              - vse vrste privihancev
56. Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Mre.       - brazdasti klobučar
57. Russula rhodopoda Zv.              - rdečebetna golobica
58. Russula seperina Dup.              - istrska golobica
59. Sarcodon joeides(Pass.) Pat.           - nenavadni ježevec
60. Sparassis laminosa Fr.              - hrastov glivec
61. Sparassis nemecii Pil. &Veselsky         - nemecev glivec
62. Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr) Berk.   - črni kuštravec
63. Suillus flavidus (Fr.: Fr) Besl.         - rumena lupljivka
64. Suillus tridentinus (Bres.) Sing.        - tridentinska lupljivka
65. Tricholoma goniospermum Bres. kolobarnica    - križnotrosna
66. Tricholoma apium Schaeff.            - začimbena kolobarnica
67. Tricholoma catigatum (Viv.) Ri.         - krokodilja kolobarnica
68. Tricholoma colossus(Fr.)Quel.          - orjaška kolobarnica
69. Tricholoma focale (Fr.) Ricken          - ovratniška kolobarnica
70. Tuber species                  - vse vrste gomoljik
------------------------------------------------------------------------------
3. člen
V osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabirati vse vrste samoniklih gob (v nadaljnjem besedilu: gob).
4. člen
Prepovedano je namerno uničevanje gob in podgobja.
5. člen
Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva (2) kilograma gob. Če ena goba tehta več kot 2 kilograma, lahko nabere le to gobo.
Pri nabiranju gob je prepovedana uporaba vseh priprav, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje.
Dovoljeno je nabiranje gob, ki imajo razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče določiti vrsto.
Nabrane gobe je treba grobo očistiti že na rastišču, prenašati pa jih je dovoljeno le v trdni embalaži, ki omogoča širjenje spor.
6. člen
Ne glede na določbe 2., 3., 4. in 5. člena te uredbe se lahko v izjemnih primerih, ko gre za raziskave, razstave, seminarje in druge zadeve raziskovalnega in izobraževalnega pomena, znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam s sedežem v Sloveniji in Zvezi gobarskih družin Slovenije izda posebno dovoljenje. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda minister, pristojen za gozdarstvo, na podlagi pisne in strokovno utemeljene vloge.
Dovoljenje mora, poleg splošnih podatkov o prosilcu, vsebovati tudi čas veljavnosti dovoljenja, namen, za katerega se dovoljenje izdaja, območje, na katerem je dovoljeno nabiranje, ter vrsto in količino samoniklih gliv, ki jih je dovoljeno nabrati.
7. člen
Odkup gob, nabranih na območju Republike Slovenije, je dovoljen v količinah iz 5. člena te uredbe.
Odkup iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravljajo le domače pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za trgovino z gobami, za potrebe svoje dejavnosti pa tudi tisti, ki so registrirani za predelavo gob ali za gostinsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: odkupovalec).
Odkupovalec mora o odkupljenih gobah voditi evidenco, ki zajema: ime in priimek ali firmo odkupovalca, njegov naslov, kraj odkupa, ime in priimek posameznika – nabiralca, vrsto in količino odkupljenih gob, datum odkupa in podpis posameznika – nabiralca.
Evidenco mora odkupovalec hraniti do konca naslednjega koledarskega leta. Odkupovalec mora do 31. decembra tekočega leta predložiti Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo letni zbirnik iz evidence, ki mora zajemati ime in priimek oziroma firmo odkupovalca, vrsto, količino in kraj odkupa gob po mesecih ter podpis in štampiljko odkupovalca.
8. člen
Posameznik iz 5. člena te uredbe lahko proda odkupovalcu iz 7. člena te uredbe ali končnemu potrošniku le tisto količino gob, ki jo lahko nabere sam in člani njegovega ožjega gospodinjstva.
9. člen
Iznos gob in gobjih izdelkov preko državne meje je prepovedan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo gobji izdelki, ki so bili kupljeni, kar se dokazuje z računom trgovca.
Izvoz gob in gobjih izdelkov je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo. Izvoznik mora poleg druge dokumentacije, ki spremlja pošiljke gob in gobjih izdelkov ob izvozu, carinskim organom predložiti pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo. Izjava mora vsebovati zaporedno številko izjave, ime oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave ter podpis in štampiljko odkupovalca.
Brez izjave odkupovalca izvoz gob ni dovoljen. Carinski organi pošljejo izjavo iz prejšnjega odstavka državnemu organu, pristojnemu za tržno inšpekcijo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem prepovedi in omejevanjem nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja in pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti; nad trgovanjem z gobami tržna inšpekcija; nad izvozom in iznosom gob pa carinski organi in mejna kmetijska inšpekcija.
Organom iz prejšnjega odstavka nudi na njihovo zahtevo vso potrebno pomoč policija.
Poleg pooblastil, ki jih imajo organi iz prvega odstavka tega člena po drugih predpisih, lahko pooblaščene osebe teh organov, za kršitve iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, izterjajo kazen takoj na kraju prekrška.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ravna v nasprotju s 7. členom;
2. če ravna v nasprotju z 9. členom;
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje posameznik:
1. če nabira tiste vrste gob, ki jih je prepovedano nabirati ali če nabira podgobje gliv (2. člen);
2. če nabira gobe na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
3. če prodaja večjo količino gob kot je dovoljeno (8. člen);
4. če iznaša gobe, nabrane na območju Republike Slovenije ali iz njih izdelane izdelke, izven Republike Slovenije (9. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s 4. členom;
2. če ravna v nasprotju s 5. členom.
13. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-04/94-1/1-8
Ljubljana, dne 23. junija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina