Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1366. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Poljane, stran 2152.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je zbor občanov Krajevne skupnosti Poljane 13. 3. 1994 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju KS Poljane
1. člen
Po odločitvi na referendumu 29. 5. 1994 se za področje celotne KS Poljane uvede samoprispevek za dograditev šole v Poljanah v popolno osemletko. Istočasno se za isti namen uvede samoprispevek tudi na območju KS Javorje in KS Log.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petnajstih mesecev, to je od 1. 7. 1994 do 30. 9. 1995.
3. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno skupaj zbrati 75,000.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka vseh treh KS (Poljane, Javorje in Log) zagotovljeno 16,000.000 SIT, preostali del pa bodo KS Poljane, Javorje in Log zbrale s sredstvi širše družbene skupnosti.
4. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS Poljane. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. Vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 1% od bruto plač.
2. Vsi upokojenci 1% od pokojnin.
3. Kmetje prispevajo 7,5% od katastrskega dohodka, izračunanega za leto 1994, s tem da ga plačajo v 5 obrokih. Kmetje, ki imajo katastrski dohodek nižji od 30.000 SIT, ne zapadejo samoprispevku.
5. člen
Zavezanci iz 6. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. Zavezancem iz l. in 2. točke 6. člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci plač oziroma pokojnin ob vsakokratnem izplačilu plač oziroma pokojnin.
2. Zavezancem pod 3. točko 6. člena tega sklepa odmerja samoprispevek Uprava za javne prihodke, Izpostava Škofja Loka skupaj z ostalimi obveznostmi iz kmetijske dejavnosti.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82107, odprtem pri KS Poljane.
7. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka in občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS Poljane.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov ter od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral poseben nadzorni odbor, sestavljen iz predstavnikov KS Poljane, KS Javorje in KS Log, ki jih potrdijo zbori krajanov. Nadzorni odbor je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov vseh treh KS o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Roman Dolenec l. r.

AAA Zlata odličnost