Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1364. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Martjanci, stran 2150.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa Sveta KS Martjanci z dne 25. 4. 1994 o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci – naselje Martjanci in izida referenduma na območju KS Martjanci z dne 29. 5. 1994 je Svet Krajevne skupnosti Martjanci sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci – za naselje Martjanci
1. člen
Uvede se samoprispevek na območju KS Martjanci, naselje Martjanci na podlagi izida referenduma z dne 29.
5. 1994 in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove vodovoda
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– vzdrževanje vaških cest in poti,
– plačevanje električne energije,
– sofinanciranje dograditve vaške dvorane.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 7. 1994 do 1. 7. 1999.
3. člen
Samoprispevek se plačuje v denarju in delovni obveznosti.
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 4,800.000 SIT, ostala še potrebna sredstva pa se bodo zagotovila iz krajevnega samoprispevka in ostalih virov.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu KS Martjanci št. 51900-842-035-82128 s pripisom za krajevni samoprispevek KS Martjanci. Sredstva samoprispevka so namenjena izključno za financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen
Zavezanci samoprispevka so krajani s stalnim bivališčem na območju KS Martjanci, v naselju Martjanci in sicer:
a) V denarju:
– 3% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil, nagrad, dopolnilnega dela in. pogodbe o delu,
– 3% od pokojnin,
- 3% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtne dejavnosti,.
– 7,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 3% mesečno od povprečnega osebnega dohodka v občini v preteklem letu delavci, začasno zaposleni v tujini.
b) V delovni obveznosti:
– 3 delovne dni po 8 ur na leto za občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur znaša 50 DEM v tolarski protivrednosti.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku. (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86).
6. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet Krajevne skupnosti Martjanci in Vaški odbor naselja Martjanci.
7. člen
Krajevni samoprispevek, ki ga bodo plačevali zavezanci iz osebnega dohodka in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci le:teh ob izplačilu. Od zavezancev iz kmetijske dejavnosti in obrtnikov ter svobodnih dejavnosti pa Republiška uprava javnih prihodkov v Murski Soboti.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira SDK Murska Sobota.
8. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti v roku iz 2. in 3. člena tega sklepa se bo samoprispevek izterjal po predpisih za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
9. člen
Za sprejemanje in izvajanje programa, kakor tudi zbiranje sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Martjanci.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v Uradnem listu Republike Slovenije, začne pa veljati 1. 7. 1994.
Predsednik
Sveta KS Martjanci
Ervin Pinter l. r.

AAA Zlata odličnost