Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1360. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjska gradnja v Koprivnici, stran 2146.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90), je Skupščina občine Krško, ha seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu stanovanjska gradnja v Koprivnici
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt Stanovanjska gradnja v Koprivnici, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN 149/93.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v zazidalnem načrtu, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, velikost, oblikovanje objektov, naprav in ureditve.
2. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka na severozahodni strani po krajevni cesti za Prevale in na vzhodni strani paralelno s cesto, na razdalji ca. 25 m.
Območje zazidalnega načrta zajema naslednje parcelne številke v k.o. Koprivnica: 37/4, 37/2, 40/1, 40/2, 45.
3. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja treh individualnih stanovanjskih hiš..
5. člen
Lokacija št. 1:
Predvidena je v severnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 45 in 40/1, k.o. Koprivnica.
Lokacija št. 2:
Predvidena je na parcelni št. 40/2 in 40/1, k.o. Koprivnica.
Lokacija št. 3:
Predvidena je na parcelni št. 40/1, 37/2 in 37/4, k.o. Koprivnica.
6. člen
Stanovanjska hiša z garažo
– horizontalni gabarit: 9xl2 + f4x6m (garaža) + 10% odstopanja
– vertikalni gabarit: klet (2,40) + pritličje (2,60) + podstrešje
– kolenčni zid: max. 1 m
– kota pritličja: ca. 0,80 m pod koto ceste
– streha: strma, simetrična dvokapnica, naklona 38 do 45 stopinj; zaželena izvedba čopov in frčad
– smer slemena: paralelno s cesto
– kritina: opečni zareznik
– fasada: omet svetle barve.
7. člen
Zunanja ureditev
Po končani gradnji, je potrebno urediti okolico objekta z ustrezno razmestitvijo tlakovanih in travnatih površin in z vnosom avtohtonih grmovnic in drevja.
4. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO OMREŽJE
8. člen
Promet
Dovozi na funkcionalno zemljišče se uredijo s krajevne ceste za Prevole. Vzhodno od ceste se varuje rezervat za eventualno širitev obstoječe ceste.
9. člen
Vodovod
Zgradi se vodovod od obstoječega vodovodnega jaška, pri stanovanjski hiši Klakočar. Trasa prečka krajevno cesto in poteka do objektov vzhodno od ceste.
10. člen
Kanalizacija
Za fekalne vode se zgradi dvoprekatna zaprta greznica za vsak objekt posebej. Meteorne vode iz urejenih platojev in streh, se zberejo in speljejo preko odvodnega kanala v potok. V kasnejši fazi bo potrebna izgradnja meteorne kanalizacije za celotno območje plansko predvidene zazidave.
11. člen
Elektrika
Na električno omrežje se predvideni objekti priključijo z izvedbo kabla, ki se položi od obstoječega električnega droga do objektov.
V končni fazi, ob realizaciji plansko predvidene gradnje, pa bo potrebna položitev nizkonapetostnega kabla od transformatorske postaje Koprivnica, do predvidenih objektov.
12. člen
Telefon
Obstoječi telefonski zračni vod se prestavi zahodno od objekta na lokaciji št. 3. Priključki objektov na telefonsko omrežje se izvedejo od novega telefonskega droga z izvedbo kabla do predvidenih objektov.
13. člen
Odpadki
Komunalne odpadke se mora odlagati na sanitarno deponijo.
14. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz lastnih kotlovnic, ki se uredijo v kletnem delu objekta.
Način ogrevanja je s kurilnim oljem ali na trda goriva.
5. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
Hrup
Predvidena individualna stanovanjska gradnja ne bo povečala ali presegala maksimalnih dovoljenih ravni hrupa.
16. člen
Požar
Dostop gasilnih vozil in gašenje je možno z obstoječe komunalne ceste za Prevole.
Najbližji vir vode za gašenje, je iz obstoječega hidranta, ki je od obravnavanega območja oddaljen ca. 150 m.
6. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
17. člen
Pri izvajanju predvidenih posegov v prostor ni dovoljeno oviranje prometa na komunalni cesti.
Pred pričetkom del mora investitor pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirane pri predmetni gradnji.
18. člen
Posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju stabilnosti terena. Ob izkopu gradbene jame je potreben nadzor za definiranje eventualnih dodatnih ukrepov glede ohranjanja stabilnosti.
7. TOLERANCE
19. člen
Glede velikosti objektov so dopustne tolerance samo v okviru že predpisanih odstopanj ±10%.
Pri izvedbi komunalnih ureditev so tolerance dovoljene v takih mejah, da ne povzročajo večjih sprememb pri predpisanih ureditvah.
Prepovedano je graditi objekte v nasprotju z urbanističnimi in arhitekturnimi značilnostmi.
8. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v občini Krško.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem ZN opravlja Medobčinski inšpektorat občin Sevnica, Krško in Brežice.
22. člen
ZN začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-352-13/93
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost