Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1359. Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis Spodnji Grič, stran 2143.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu bencinski servis Spodnji Grič
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za bencinski servis Spodnji Grič, ki ga je izdelal SAVAPROJEKT KRŠKO pod številko ZN 44/93.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz zazidalnega načrta, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, velikost, oblikovanje objektov, naprave in ureditve.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka na zahodu ob magistralni cesti M 10/3, na jugu ob Leskovškem potoku in na severu ter vzhodu po kmetijskem zemljišču, namenjenemu za razširitev pokopališča Krško.
4. člen
Potek meje po parcelnih številkah:
K.o. Leskovec: 1004/4, 1004/6, 1004/7, 1002/1, 1004/2.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
5. člen
Območje urejanja zajema:
1. Bencinski servis,
2. Parkirišče za potrebe pokopališča
3. Komunalni koridor
4. Rekonstrukcijo magistralne ceste.
6. člen
Bencinski servis
Locira se vzhodno od magistralne ceste na parcelo št. 1004/2, k.o. Leskovec.
Na območju servisa so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objekta za potrebe servisa, v katerem bo prodajalna, gostinska ponudba, skladišče, garderobe s sanitarijami za zaposlene, sanitarije za obiskovalce, pisarna in kurilnica. Horizontalni gabarit objekta je 17 x 12 m ± 5%, vertikalni gabarit pritličje (svetla višina 3,50m ± 30cm), kota pritličja ca. 20cm nad koto platoja servisa, streha ravna z minimalnim naklonom, zaključena z vencem, fasada plinobetonske plošče v kombinaciji s steklom;
– gradnja avtopralnice, ki se zgradi ob vzhodni fasadi objekta, horizontalnega gabarita 12 x 6 m ± 5%, vertikalnega gabarita pritličje (svetla višina) 3,50 m ± 30 cm, streha ravna z minimalnim naklonom, zaključena z vencem, fasada enaka kot objekt servisa. Avtopralnica mora imeti lovilec olj in usedalnik blata.
– vkop pet dvoplaščnih rezervoarjev za gorivo kapacitete po 50 m3;
– gradnja nadstrešnice "L" oblike, horizontalnega gabarita 25 x 17 m + 10. x 15 m ± 5%, vertikalnega gabarita ca. 4,50m nad koto platoja + 1,10 m venca ± 30 cm, streha profilirana pločevina z minimalnim naklonom, konstrukcija nosilna jeklena na stebrih, ki se locirajo na črpalne otoke.
– gradnja črpalnih otokov za črpalne agregate, na katerih je možno črpanje vseh vrst goriva. Zgradijo se paralelno z magistralno cesto. Trije otoki so predvideni velikost 8 x l,6m. Zadnji, velikosti 14 x l,6m, je namenjen za črpanje kurilnega olja in namestitev aparatov za vodo in zrak. Kota otokov je ca. 20 cm nad koto platoja servisa;
– gradnja skladišča plina, v katerem se skladiščijo jeklenke z gospodinjskim plinom. Skladišče se locira v zelenici, med dovozno cesto do parkirišč in voziščem servisa. Skladišče je predvideno velikosti max: 5 x 3 m, višine 2,8 m + konstrukcija strehe, v skladišču se uredita dva prostora, eden za polne in drugi za prazne jeklenke, streha bo iz profilirane pločevine, enake barve kot venec objekta servisa in nadstrešnice. Zid proti dovozni cesti do parkirišča se izvede armiranobetonski, ostale fasade se obdelajo z vibracijsko mrežo.
– ureditev prometnih površin na območju pretakanja goriva iz vodotesnega in oljeodpornega betona. Ostale vozne površine izvesti v asfaltni izvedbi in jih zaključiti z robniki.
– ureditev zelenic na območju servisa ter zasaditev s travo in nizkim grmičevjem;
– ureditev parkirišč za zaposlene in obiskovalce servisa.
7. člen
Parkirišče za potrebe pokopališča
Uredi se vzhodno od meje servisa. Za dovoz in izvoz iz parkirišč, se zgradi enosmerna cesta širine ca. 4 m. Cesta in parkirišča se asfaltirajo.
Zelenice ob parkirišču se zatravi in zasadi z grmovnimi in drevesnimi vrstami.
8. člen
Komunalni koridor
Pas zemljišča med Leskovškim potokom in bencinskim servisom širine ca. 20 m, po katerem potekajo komunalni vodi, se ohrani kot komunalni koridor, zeleni pas, ki se ob potoku zasadi z višjimi drevesnimi vrstami in proti bencinskem servisu z ustreznimi travnatimi površinami, počivališči in ustreznimi grmovnimi ter drevesnimi vrstami avtohtonih značilnosti.
9. člen
Rekonstrukcija magistralne ceste
Izvede se v dolžini ca. 150 m, kjer se uredi odstavni pas za leve zavijalce iz smeri Krškega, ter uredijo priključki za uvoz in izvoz na bencinski servis. Uredi se tudi horizontalna in vertikalna cestna signalizacija.
Ob rekonstruiranem vozišču ob bencinskem servisu se zgradi pločnik širine 1,6 m in dolžine 85 m.
IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER SISTEM ZVEZ
10. člen
Prometna ureditev obravnava:
– rekonstrukcijo magistralne ceste M 10/3, ureditev zavijalnega pasu na območje bencinskega servisa, ureditev uvoza in izvoza na magistralno cesto ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije
– ureditev pločnika širine 1,6 m, ob bencinskem servisu in magistralni cesti
– ureditev pločnika širine 1,6 m, ob južni meji bencinskega servisa do vhoda na bodoče pokopališče.
11. člen
Vodovod
Obstoječ vodovod S 0 250 v območju ZN se v dolžini ca. 150 m zamenja z jeklenimi cevmi.
Preskrba s požarno, tehnološko in pitno vodo, se zagotovi preko novega hidrantnega vodovoda, ki se priključi na obstoječ primarni cevovod S 0 250 in zgradi dolžine ca. 112 m iz cevi PE 110.
Na novozgrajenem hidrantnem vodovodu, se postavijo trije nadzemni hidranti.
12. člen
Elektrika
Napajanje objektov z električno energijo se izvede preko nizkonapetostnega kabla iz TP Transport. Trasa kabla bo potekala ob trasi obstoječega bencinovoda, prečkala Leskovški potok in v območju ZN potekala delno v zelenici in delno pod voznimi površinami. Na mestu prečkanja ceste in pod voznimi površinami se kabel položi v zaščitne cevi.
13. člen
Kanalizacija
Obstoječa kanalizacija SBC 0 60 se na območju bencinskega servisa zaščiti z obbetoniranjem, obstoječ jašek se nadviša. Fekalne vode iz objekta servisa, se spelje v obstoječo fekalno kanalizacijo preko dvoprekatne pretočne greznice, ki se zgradi v zelenici vzhodno od objekta.
Meteorne vode iz platojev, kjer se pretaka in črpa gorivo ter iz parkirišč in avtopralnice, se v meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob. Meteorne vode iz streh in voznih površin se spelje direktno v meteorno kanalizacijo.
14. člen
Plinovod
Trasa plinovoda DN 100, ki poteka preko območja ZN, se v dolžini ca. 137 m, odstrani. Prestavljena trasa se položi ob severovzhodni meji ZN v dolžini ca. 102 m, na globino min. 1,2 m pod končno urejeno koto terena.
15. člen
Telefon
Obstoječ zračni telefonski vod, ki poteka preko območja ZN, se odstrani. Nadomestni zemeljski kabel se položi po trasi PTT kablov, ki potekajo ob magistralni cesti.
Na območju ZN se obstoječi PTT kabli zaradi predvidenega nasipa položijo v PTT kanalizacijo, ki se zgradi med cesto in bencinskim servisom. Priključek objekta na telefonsko omrežje se izvede iz predvidene PTT kanalizacije.
16. člen
Ogrevanje
Objekti se ogrevajo preko lastne kotlovnice s kurilnim oljem iz lastnih rezervoarjev.
V II. fazi, ko bo zgrajena plinovodna mestna mreža, bo ogrevanje možno z zemeljskim plinom.
17. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v ustreznih kontejnerjih in odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov.
Odpadki, primerni za reciklažo (embalaža od olj in maziv), se odvažajo na deponijo posebnih odpadkov.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
18. člen
Požarno varstvo
– požarna voda bo zagotovljena iz novopredvidenega hidrantnega vodovoda
– na hidrantnem vodovodu se zgradijo trije nadzemni hidranti
– območje servisa in predvideni objekti se morajo opremiti z gasilnimi aparati za gašenje manjših in začetnih požarov.
19. člen
Hrup
– v primeru domnevnih prekoračitev maksimalno dovoljenih emisij hrupa v času obratovanja servisa za dan 60 dB(A), se izvršijo meritve in na osnovi njih določijo dodatni protihrupni ukrepi.
20. člen
Podtalnica
Onesnaženje tal in podtalnice se varuje z:
– vkopom dvoplaščnih rezervoarjev za hranjenje goriva
– izgradnjo oljenepropustnega platoja na mestih črpanja in pretakanja goriva
– izgradnjo lovilcev olj, preko katerih se speljejo vse vode, kjer je možnost onesnaženja z olji in maščobami
– izgradnjo dvoprekatne pretočne greznice pred priključkom na kanalizacijo.
21. člen
Potres
Objekte je potrebno zgraditi po pogojih, predvidenih za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa 8 stopenj po MCS.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZN
22. člen
V času gradnje pri posegih na obstoječih prometnicah, je potrebno omogočiti varen in v največji meri nemoten potek prometa.
Potrebno je varovati podtalnico s preprečevanjem izlivanja naftnih derivatov iz gradbene mehanizacije v podtalnico.
23. člen
Obstoječ bencinovod, ki poteka preko območja črpalke se ne nadomesti, ker je njegova funkcija ukinjena.
Na mestih križanja s predvidenimi komunalnimi vodi je investitor dolžan obstoječ bencinovod odstraniti.
24. člen
Pred pričetkom del se mora pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirane pri predmetni gradnji in izvesti zaščite in prestavitve komunalnih in energetskih vodov.
VII. TOLERANCE
25. člen
Vse objekte in ureditve bencinskega servisa je dopustno pomikati v južni smeri proti potoku z upoštevanjem pridobljenih pogojev.
V severni smeri proti pokopališču tolerance niso dopustne.
Poleg že predpisanih toleranc pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov so dopustne tolerance pri izvedbi komunalne infrastrukture v takih mejah, da ne povzročijo sprememb pri predlaganih lokacijah objektov in drugih predpisanih ureditvah.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v občini Krško.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem ZN opravlja Medobčinski inšpektorat občin Sevnica, Krško in Brežice.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-352-14/92
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost