Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1358. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem, stran 2142.

Na podlagi 39.. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem.
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi, ki jih je izdelal Savaprojekt Krško pod št. LN 35/93 v marcu 1993 in soglasji pristojnih organov ter organizacij. Vsebina dokumentacije se nanaša na potek trase in posega v prostor, ki so v mejah lokacijskega načrta rekonstrukcije Strme poti.
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Območje rekonstrukcije obsega naslednje parcelne številke: 15/6, 17/1, 51/7, 48/11, 47/1, 17/3, 48/13, 339.
Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
S predvideno rekonstrukcijo bodo izboljšani vozno-tehnični pogoji na cesti, in sicer z izboljšanjem vertikalnih in horizontalnih elementov, z razširitvijo vozišča na normalni profil ureditvijo odvodnjavanja in peš prometa.
III. POGOJI ZA IZRABO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
3. člen
Na obstoječi cesti se odstrani asfaltne plasti in izvede tamponski sloj na obstoječem in razširjenem delu ceste v debelini 30 cm, bitugramoz 7 cm in asfaltbeton 3 cm.
Pod hodnikom za pešce je debelina tamponskega sloja 20 cm in 4 cm asfaltbetona. Hodnik za pešce se "višinsko loči od vozišča z dvignjenimi betonskimi robniki dim. 15/25/100. cm po levi strani vozišča.
4. člen
Vertikalno se cesta prilagaja obstoječem stanju z minimalno korekcijo nivelete na pretežnem delu trase ceste. Spremembe nastajajo na delu ceste, kjer je priključek za vrtec, na delu, kjer se rušijo obstoječi objekti ter na delu ceste, kjer poteka obstoječa brežina. Na brežini na desni strani se izvede podporni zid 1 = 86 m višina 1 do 2 m.
Na odseku od P7 do P9 pa se izvede zid višine 3 m v dolžini 25 m zaradi čim manjšega posega v obstoječo brezi no.
Rekonstrukcija ceste se izvede v dolžini ca. 161 m.
Na rekonstruirani cesti se mora izvesti horizontalna in vertikalna signalizacija.
5. člen
Vzporedno z rekonstrukcijo ceste se sanirajo vsi dovozi do objektov.
Pri dovozih je potrebno upoštevati horizontalne in vertikalne elemente ceste.
6. člen
Uredi se odvodnjavanje rekonstruirane ceste s prečnimi nagibi v obstoječo kanalizacijo.
Na celotni trasi rekonstruirane ceste je potrebno urediti javno razsvetljavo. Svetilke se namestijo na razdaljo ca. 30 m na kovinskih stebrih h = 9 do 10 m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Vododvod
Obstoječi vodovod salonit Φ 100 mm je potrebno zamenjati z LŽ cevjo od Ceste 4. julija do priključka ceste k vrtcu.
Priključek posameznih objektov izvesti iz LZ cevi izven cestnega telesa.
8. člen
Kanalizacija
Obstoječa kanalizacija se v času gradnje ustrezno zaščiti.
9. člen
Elektrika
Kablovodi na obravnavanem območju se ustrezno zaščitijo. Prostozračno omrežje se sanira – kablira.
10. člen
Telefonsko omrežje
Vse trase telefonskega omrežja, ki prečkajo ali potekajo ob cesti se zavaruje in mehansko zaščiti.
11. člen
Sistem KATV
Vse KATV vode je potrebno pri gradnji zaščititi. Pri poškodbi kabla se mora ta zamenjati na celotnem poteku voda med ojačevalnima postajama, kjer je poškodba nastala.
V. ETAPNOST IZGRADNJE
12. člen
Rekonstrukcija Strme poti se izvede v eni etapi.
VI. OBVEZNOST INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LN
13. člen
Pri vseh križanjih ceste s komunalnimi vodi se morajo ti ustrezno zaščititi. Pred pričetkom del se mora pravočasno obvestiti vse upravljalce komunalnih naprav.
14. člen
V času gradnje se izvede popolna zapora ceste. Izvajalec del mora v času rekonstrukcije priključka zagotoviti dostop za potrebe intervencijskih vozil in dostavnih vozil za vrtec.
Odpadni material se mora sprotno odvažati na površine predvidene za sanacijo ali na sanitarno deponijo.
Po končani gradnji je potrebno urediti brežine in jih zatraviti. S plodno zemljo se ravna gospodarno, viški se uporabijo za ureditev zelenic in brežin.
Gradbišče za izvajanje del se mora urediti racionalno in pri izvajanju del zagotoviti vse varnostne ukrepe.
Okvare, ki bi nastale v času gradnje se morajo sanirati v najkrajšem času.
Vsa zemljišča ki bodo med izgradnjo prizadeta, je izvajalec dolžan vzpostaviti v urejeno stanje, poravnati in zatraviti.
15. člen
Pred pričetkom del je potrebna rušitev stanovanjske hiše Ceste 4. julija 21 in gospodarskega poslopja ob njej.
VII. TOLERANCE IN NADZOR
16. člen
Tolerance pri posegih so dopustne le v primeru, če to dopuščajo prometni in ostali tehnični elementi.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta opravlja Medobčinski inšpektorat občine Sevnica, Krško in Brežice.
VIII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Lokacijski načrt rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem je stalno na vpogled občanom in drugim delovnim ljudem ter organizacijam pri upravnem organu pristojnem za urejanje prostora občine Krško in Savaprojektu Krško.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-11/93
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter I, r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti