Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1353. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, stran 2125.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1994.
Št. 012-01/94-66
Ljubljana, dne 10. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH
1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/94) se v 22. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
"Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini lahko oblikujejo volilne enote.
Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20. členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta."
2. člen
52. člen se črta.
3. člen
V 54. členu se v prvem stavku številka "30" nadomesti s številko "15", drugi stavek pa se črta.
4. člen
V 67. členu se tretji odstavek črta.
5. člen
Za 68. členom se doda 68. a člen, ki se glasi:
"68. a člen Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta."
6. člen
V 106. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "razen določbe 54. člena tega zakona, ki se nanaša na število podpisov volivcev za določitev kandidatov za člane občinskega sveta."
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
"Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, mora kandidata za župana določiti najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini."
7. člen
V 117. členu se v prvem odstavku besedilo "Občinske skupščine v 30 dneh" nadomesti z besedilom "Občinske skupščine na predlog izvršnih svetov v petih dneh".
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/1
Ljubljana, dne 2. junija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost