Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994

Kazalo

1000. Sklep o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 1427.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije sprejela
SKLEP
o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
I. STATUS
1. člen
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana, ZRMK, ki ga je ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije, dne 19. julija 1949 (Uradni list LRS, št. 22/49) in je po zakonu o zavodih postal javni zavod, se na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo v delu, ki opravlja s tem sklepom določeno dejavnost, preoblikuje y javni raziskovalni zavod.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Zavod za gradbeništvo – ZRMK; Dimičeva 12, Ljubljana. Skrajšano ime je: ZAG – ZRMK, Ljubljana Sedež zavoda je v Ljubljani, Dimičeva 12.
III. DEJAVNOST
3. člen
Zavod za gradbeništvo – ZRMK (v nadaljevanju: zavod) bo kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo opravljal naslednje dejavnosti:
– kontrola kakovosti proizvodov, materialov in izvedenih del,
– raziskave na področju gradbenih materialov in konstrukcij,
– razvoj novih materialov,
– razvoj novih metod preizkušanja.
Zavod se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
V okviru dejavnosti si zavod prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, pospeševanje podjetništva, ki potrebuje povezavo z raziskovalnim okoljem, za obveščanje javnosti, popularizacije znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture.
4. člen
Zavod bo opravljal dejavnosti iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
5. člen
Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način kot je to določeno s programom razvoja in letnim programom dela zavoda.
6. člen
Zavod je za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in za izvajanje nalog za druge naročnike organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške, in materialne možnosti družbe.
Organiziranost zavoda se podrobneje določi s statutom zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Zavod upravlja upravni odbor.
Člani upravnega odbora so vrhunski strokovnjaki iz znanosti, izobraževanja, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Upravni odbor zavoda ima sedem članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj štiri člane (od tega enega na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo, enega na predlog Ministrstva za gospodarske dejavnosti, enega na predlog, Ministrstva za okolje in prostor in enega na predlog Ministrstva za promet in zveze);
– odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov v zavodu dva člana, enega člana iz kolektiva zaposlenih v zavodu.
Predsednika upravnega odbora zavoda izvolijo med seboj člani upravnega odbora.
Kadar je izid glasovanja upravnega odbora neodločen, je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik.
8. člen
Upravni odbor zavoda obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, program razvoja, letni program dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje in razrešuje direktorja zavoda in daje soglasje za imenovanje in razrešitev drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev zavoda ter delavcev s posebnimi pooblastili in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, programu razvoja zavoda, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, zaključnemu računu ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora upravni odbor pridobiti soglasje ustanovitelja.
9. člen
Mandat upravnega odbora traja štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju štirje člani, med njimi eden, ki. ga imenuje ustanovitelj, zamenjajo po dveh letih.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu zavoda.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom zavoda.
10. člen
Delo in poslovanje zavoda vodi direktor. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce imenuje direktor ob soglasju znanstvenega sveta in upravnega odbora.
Ostale vodilne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor zavoda ob soglasju upravnega odbora.
Pogoji in način imenovanja vodilnih raziskovalnih in strokovnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določijo s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se v zavodu oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet sestavljajo vsi odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov v zavodu.
Naloge znanstvenega sveta se določijo s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Zavod gospodari z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, ki so mu namenjena na podlagi organizacijske sheme zavoda iz 6. člena tega sklepa, narejeni na podlagi "Ocene strokovne vrednosti in družbene relevantnosti oddelkov in skupine ZRMK" iz 22. člena tega sklepa.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Zavod pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi:
– preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte;
– iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti zavoda:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih raziskav na področjih delovanja zavoda;
– informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo;
– obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture. Zavod pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa dela. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega programa zavoda, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem upravnemu odboru.
Upravni odbor mora. k letnemu programu dela pridobiti soglasje ustanovitelja.
16. člen
Pri zavodu se ustanovi raziskovalni sklad zavoda, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda. Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančneje določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja zavoda upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja zavod.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zavod za gradbeništvo – ZRMK obsega del Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, določen na podlagi predloga iz "Ocene strokovne vrednosti in družbene relevantnosti oddelkov in skupin ZRMK".
Podrobnosti pri delitvi kadrov in opreme med javnim raziskovalnim zavodom in javnim zavodom uskladita vodstvi novo nastalih zavodov v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo zavoda, ki so določena v 14. in 15. členu tega sklepa, se začno izvajati z dnem, ko se z državnim proračunom uredi financiranje javnih raziskovalnih zavodov.
Do uveljavitve novega načina financiranja javnih raziskovalnih zavodov, se za zavod ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
23. člen
Upravni odbor se imenuje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
24. člen
Za čas do imenovanja novega direktorja zavoda Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Dosedanji direktor Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij ostane direktor preostalega dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, kot javnega zavoda.
25. člen
Statut zavoda mora biti sprejet v roku 60 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Imenovanje vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili zavoda, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta zavoda.
26. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/93-9/2-8
Ljubljana, dne 21. aprila 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik