Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

901. Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev, stran 1252.

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev (v nadaljnjem besedilu: razvid) ter vsebina in način vodenja razvida.
2. člen
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Razvid je javna knjiga.
II. POSTOPEK ZA VPIS V RAZVID
3. člen
Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja.
Vlogi za vpis v razvid je potrebno priložiti:
– dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja,
– dokazilo, da ni v delovnem razmerju,
– pisno izjavo, da se osebni podatki, navedeni v vlogi in dokazilih, lahko uporabljajo za vodenje razvida,
– da mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa prepovedano opravljanje dejavnosti.
V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo poleg dokazil iz drugega odstavka tega člena predložiti dokazilo o vpisu v register oziroma drugo evidenco zasebnikov.
4. člen
Če vloga za vpis ni popolna, ministrstvo pozove vlagatelja, da jo v tridesetih dneh popravi ali dopolni.
Če vlagatelj ne opravi popravka ali dopolnitve v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena in se skupaj z vso dokumentacijo vrne vlagatelju.
5. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, v tridesetih dneh od prejema vloge izda odločbo o vpisu oziroma o zavrnitvi vpisa v razvid.
Odločba o vpisu oziroma o zavrnitvi vpisa v razvid s pravnim poukom o pravici do pritožbe se vroči vlagatelju.
III. IZBRIS IZ RAZVIDA
6. člen
Zasebni visokošolski učitelj se izbriše iz razvida:
– na lastno zahtevo,
– če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti,
– če v tridesetih dneh po izteku izvolitvene dobe ne predloži dokazila o ponovni izvolitvi,
– če mu je prepovedano opravljanje dejavnosti s pravnomočno odločbo pristojnega organa.
7. člen
O izbrisu iz razvida izda minister, pristojen za visoko šolstvo, odločbo.
Ko postane odločba o izbrisu pravnomočna, se iz razvida izbrišejo vsi podatki o zasebnem visokošolskem učitelju.
IV. RAZVID
8. člen
Skupaj z razvidom se vodi zbirka listin, v katero se vlagajo listine in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.
9. člen
V razvid zasebnih visokošolskih učiteljev se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa,
– datum in številka priglasitve za vpis,
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
– ime in priimek zasebnega visokošolskega učitelja,
– rojstni datum zasebnega visokošolskega učitelja,
– naslov stalnega prebivališča zasebnega visokošolskega učitelja,
– naziv visokošolskega učitelja, v katerega je izvoljen, in habilitacijsko področje,
– izvolitvena doba,
– ime organa, ki je izvolil v naziv,
– številka in datum odločbe o izbrisu,
– opombe.
10. člen
V razvid se vpisujejo spremembe podatkov iz četrte do desete alinee prejšnjega člena in datum sprememb.
Zasebni visokošolski učitelj mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, v tridesetih dneh od njihovega nastanka.
Pri izbrisu iz razvida se poleg datuma izbrisa navede tudi, ali je bil opravljen na zahtevo vpisanega ali po uradni dolžnosti.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-14/94
Ljubljana, dne 13. aprila 1994.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost