Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994

Kazalo

793. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije investicijske družbe, stran 1136.

Na podlagi 103. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
SKLEP
o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije investicijske družbe
1. člen
Prospekt za javno ponudbo delnic naslednje emisije investicijske družbe (v nadaljevanju: prospekt) mora biti izdelan, objavljen in dan na razpolago javnosti ob javni ponudbi delnic naslednje emisije z namenom povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe z novimi vložki.
2. člen
Vsebina prospekta je določena v prilogah tega sklepa.
3. člen
Prva stran prospekta mora vsebovati glavne podatke o javni ponudbi, navedene v prilogi 1 tega sklepa, v enakem zaporedju in pod enakimi naslovi kot so navedeni v prilogi 1. Prva stran prospekta je hkrati tudi oglas za objavo.
4. člen
Prospekt (priloga 2) mora vsebovati podatke, navedene v prilogi 2 v enakem zaporedju in pod enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
5. člen
Vse spremembe in dopolnitve podatkov iz prospekta se morajo tekoče evidentirati in priložiti prospektu. Priloge sprememb in dopolnitev se štejejo za sestavni del prospekta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta
  Priloga št. 1:
 
  1. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE (celotna firma, sedež)
  2. IZDAJATELJ-INVESTICIJSKA DRUŽBA (celotna firma, sedež)
  3. Vrsta delnice..............................................
  4. Pravice iz delnice.........................................
  5. Nominalna vrednost delnice.................................
  6. Prodajna cena delnice......................................
  7. Letna provizija družbe za upravljanje v%...................
  8. Politika dividend (politika razdelitve oziroma reinvestiranja dobička
ter delež dobička, ki se bo predvidoma izplačal na nominalno vrednost delnice)
  9. Investicijska politika – aktivno oziroma pasivno upravljanje
naložb............................................................
  10. Investicijska usmerjenost (regionalna, sektorska, glede na vrsto
vrednostnega papirja-obveznice, delnice ipd.)
  11. Ocena tveganosti glede na naložbeno politiko (visoko, srednje, nizko
tveganje)
  12. Začetek in konec (datum) vpisovanja in vplačevanja
delnic............................................................
  13. Vpisna mesta..............................................
  14. Pravne osebe (celotna firma, sedež), ki organizirajo, pripravljajo in
izvajajo prodajo novo izdanih vrednostnih papirjev................
  15. Depozitar iz 17. člena zakona in banka iz 18. člena zakona (firma,
sedež)............................................................
  16. Borzni posrednik (borzno posredniška družba ali banka), preko katerega
bo družba za upravljanje izvajala več kot 15% transakcij z vrednostnimi
papirji (firma, sedež)............................................
  17. Pravna oseba, ki je revidirala letno poročilo družbe za upravljanje in
investicijske družbe (firma, sedež)
  18. Navedba, da so prospekti na voljo vsem morebitnim kupcem delnic na
vpisnih mestih.
  Priloga št. 2:
 
  PROSPEKT ZA JAVNO PONUDBO DELNIC NASLEDNJE EMISIJE INVESTICIJSKE DRUŽBE
 
  Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 6/94) ter zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93),
določajo imetnikom delnic osnovne pravice, ki so navedene v točkah 1.2.1.,
1.2.2., 1.3.0.c), 2.7.1. in 2.9 tega prospekta.
 
        POGLAVJE 1: PODATKI O DELNICAH INVESTICIJSKE DRUŽBE
  1.1. Informacije o izdaji delnic
  1.1.0. Sklep o izdaji delnic:
  – nominalna vrednost delnice
  – število izdanih delnic
  – skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic
  – prodajna cena delnice
  1.2. Opis ponujenih delnic
  1.2.0. Podrobnejše informacije o glavnih značilnostih delnic.
  1.2.1. Narava pravic, ki izhajajo iz delnice (2. odstavek 177. člena
Zakona o gospodarskih družbah)
  – pravica do udeležbe pri upravljanju družbe;
  – pravica do dela dobička (dividenda);
  – pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji
  1.2.2. Morebitne prednostne pravice obstoječih delničarjev.
  1.2.3. Omejitve pravic iz delnice. (Zakon o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje, 2. odstavek 58. člena)
  1.2.4. Določbe o prenosljivosti delnic.
  1.2.5. Predvideno mesto trgovanja z delnicami in predviden čas, v katerem
namerava investicijska družba vložiti zahtevo za uvrstitev delnic v kotacijo
na borzi.
  1.3. Politika dividend
  1.3.0. Podatki o dividendah
  a) delež dobička ki se bo predvidoma namenil za dividende
  b) način (kraj, čas, itd.) izplačila dividend in
  c) morebitno prenehanje pravic do izplačila dividend.
  1.3.1. Politika dividend
  Opis politike dividend, glede na to ali se čisti dobiček investicijske
družbe razdeli med delničarje ali pa se vloži nazaj v investicijsko družbo.
  1.4. Davčni režim
  Obdavčitev delničarjev in obdavčitev investicijske družbe na podlagi
obstoječih predpisov, glede na reinvestiran ali razdeljen čisti dobiček.
  1.5. Vpisovanje in vplačevanje delnic
  1.5.0. Prodajna cena delnice.
  1.5.1. Datum začetka in konca vpisovanja in vplačevanja delnic.
  1.5.2. Postopek in pogoji vpisa in vplačila (način, kraj vpisa in vplačila
itd.) delnic.
  1.5.3. Če se bo javna ponudba izvajala sočasno v več državah, in če je
določena transa rezervirana za katero od teh držav, je potrebno tranšo
navesti.
  1.5.4. Firma in sedež ter opis dejavnosti pravnih oseb, ki organizirajo,
pripravljajo, izvajajo vpisovanje delnic.
  1.5.5. Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov delnic v primeru
neuspele javne ponudbe. Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov.
 
         POGLAVJE 2: INFORMACIJE O INVESTICIJSKI DRUŽBI
  2.1. Splošne informacije
  2.1.0. Firma, sedež in enotna identifikacijska številka investicijske
družbe.
  2.1.1. Navedba:
  – datum ustanovitve investicijske družbe in čas, za katerega je
ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas,
  – številka in datum odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdaji
dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe,
  – številka in datum izdanega soglasja s strani Agencije za povečanje
osnovnega kapitala,
  – številka in datum izdanega soglasja s strani Agencije za zadolževanje
investicijske družbe
  – prejšnja firma in sedež investicijske družbe in prejšnje družbe za
upravljanje, če je prišlo do teh sprememb.
  2.1.2. Mesto in čas ko je možen vpogled v splošne akte investicijske
družbe (statut in drugi splošni akti družbe).
  2.1.3. Navedba naslednjih podatkov za člane nadzornega sveta in direktorja
investicijske družbe:
  – ime, priimek,
  – firma zaposlitve,
  – delovne izkušnje.
  2.1.4. Plače in posebne ugodnosti, izplačane oziroma odobrene članom
nadzornega sveta in direktorju investicijske družbe, v zadnjem poslovnem letu.
  2.2. Splošno o kapitalu in zadolževanju
  2.2.0. Višina v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala.
  2.2.1. Določbe v aktu o ustanovitvi ali statutu, ki urejajo spremembo
višine osnovnega kapitala.
  2.2.2. Navedba vseh sprememb višine osnovnega kapitala ter vzroki in
rezultati teh sprememb (znižanje nominalne vrednosti delnic, ipd.)
  2.2.3. Število že izdanih delnic, navedba nominalne in bilančne vrednosti
delnice, neto vrednosti sredstev investicijske družbe na delnico in tržne
vrednosti delnic.
  2.2.4. Če vrednostni papirji katerekoli predhodne emisije iste
investicijske družbe že kotirajo na borzi, je potrebno opredeliti:
  – vrsto vrednostnega papirja in kotacijsko oznako
  – datum uvrstitve v borzno kotacijo
  – segment na katerem kotirajo na borzi
  – gibanje tečajev in prometa s tem vrednostnim papirjem za zadnjih 6
mesecev
  2.2.5. Delnice investicijske družbe v lasti družbe za upravljanje
  Navedba števila in % delnic investicijske družbe, ki jih ima v lasti
družba za upravljanje glede na celotno emisijo.
  2.2.6. Zadolženost investicijske družbe
  Navedba obsega (izraženo v absolutni vrednosti in v % od vrednosti celotne
pasive) in način zadolženosti (oblike: obveznice, kredit; kreditni pogoji
itd.) investicijske družbe.
  2.3. Cilji in politika naložb 2.3.0. Cilji naložb.
  a) Opis ciljev naložb (aktivno oziroma pasivno upravljanje naložb
investicijske družbe, kapitalska rast, dohodkovna rast, kombinacija kapitalske
in dohodkovne rasti ipd. glede na politiko naložb itd.)
  b) Opis uporabljenih meril za ocenjevanje uresničitve ciljev naložb.
  2.3.1. Politika naložb in omejitve
  a) Kratek opis politike naložb investicijske družbe za v nadaljevanju
opisane vrste aktivnosti in omejitve, ki ji onemogočajo angažiranost v
posamezni aktivnosti:
  – naložbe v določen gospodarski sektor,
  – naložbe le na določeno geografsko področje,
  – naložbe v določeno vrsto vrednostnih papirjev (npr. obveznice,
prednostne delnice, ipd.),
  – naložbe več kot 5% premoženja investicijske družbe v vrednostne papirje
določenega izdajatelja (če je izdajatelj ali garant izdajatelja Republika
Slovenija),
  – naložbe v vrednostne papirje s slabšo likvidnostjo in omejeno
prenosljive vrednostne papirje,
  – naložbe v vrednostne papirje tujega izdajatelja in druge naložbe.
  b) Predvidena hitrost obračanja vrednostnih papirjev v portfelju
investicijske družbe (predvideno število obratov portfelja v enem letu).
  c) Opis uporabljenih meril za ocenjevanje uresničitve investicijske
politike.
  2.3.2. Diverzifikacija premoženja
  2.3.2.0. Opis in % predvidene razpršenosti naložb glede na določeno
politiko naložb, opredeljeno v točki 2.3.1.a)
  2.3.2.1. Dejavniki tveganja povezani z navedeno politiko naložb.
  2.3.2.2. Zadnja* struktura naložb investicijske družbe (tabela 1):
 
---------------------
* datum stanja navedene strukture naložb ne sme biti starejši od 15 dni
pred predložitvijo prospekta Agenciji.
  1 Lastniški vrednostni papirji:
  11 izdajatelja-rezidenta RS
  111 ki kotirajo na borzi
  1111 redne delnice
  1112 prednostne delnice
  112 ki ne kotirajo na borzi
  1121 redne delnice
  1122 prednostne delnice
  (vsota vrednosti pod 11)
  12 izdajatelj-nerezident RS 121 ki kotirajo na borzi
  1211 redne delnice
  1212 prednostne delnice (vsota vrednosti 12)
  (vsota vrednosti 1 – vsi lastniški vrednostni papirji)
  2 Dolžniški vrednostni papirji
  21 izdajatelja-rezidenta RS
  211 dolgoročni (zapadlost vseh obveznosti od 1 leta dalje):
  2111 ki kotirajo na borzi
  21111 državni
  21112 občinski
  21113 gospodarskih družb
  2112 ki ne kotirajo na borzi
  21121 državni
  21122 občinski
  21123 gospodarskih družb
  (skupaj 211)
  212 kratkoročni (zapadlost vseh obveznosti do vključno 1 leta dalje):
  2121 ki kotirajo na borzi
  21211 državni
  21212 občinski
  21213 gospodarskih družb
  2122 ki ne kotirajo na borzi
  21221 državni
  21222 občinski
  21223 gospodarskih družb
  (skupaj 212)
  (skupaj 21)
  22 izdajatelja-nerezidenta RS
  221 dolgoročni (zapadlost vseh obveznosti od 1 leta dalje):
  2211 ki kotirajo na borzi
  22111 državni
  22112 občin, mest
  22113 gospodarskih družb
  (skupaj 221)
  222 kratkoročni (zapadlost vseh obveznosti do vključno 1 leta):
  2221 ki kotirajo na borzi
  22211 državni
  22212 občin, mest
  22213 gospodarskih družb
  (skupaj 222)
  (skupaj 22)
  (skupaj 2 vsi dolžniški vrednostni papirji)
  (za kotiranje na borzi se upošteva katerakoli borza z liste borz, ki jo
določi Agencija).
  2.4. Stroški in provizije
  2.4.0. Upravljalska provizija
  a) Določitev% upravljalske provizije, opis metode določitve zneska
upravljalske provizije.
  b) Navedba zneska izplačanih upravljalskih provizij, ki jih je prejela
družba za upravljanje od investicijske družbe v zadnjih dveh letih, za vsako
leto posebej oziroma, če ne upravlja investicijske družbe toliko časa, navedba
podatka za zadnje obračunsko leto.
  2.4.1. Stroški, ki bremenijo investicijsko družbo
  a) Navedba stroškov, ki poleg navedene upravljalske provizije bremenijo
investicijsko družbo: davčne obveznosti, obresti od prejetih kreditov ter
drugi zakonsko dovoljeni stroški (npr. stroški posredovanja na borzi in izven
borze, itd.).
  b) Navedba deleža (%), ki ga predstavljajo posamezni. stroški, ki
bremenijo investicijsko družbo, v povprečni letni neto vrednosti premoženja
investicijske družbe, v zadnjih dveh letih, za vsako leto posebej oziroma, če
investicijska družba ne obstaja toliko časa, navedba podatka za zadnje
obračunsko leto.
  2.5. Število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in skupni znesek tožb
(ločeno po tem ali je družba za upravljanje tožena ali tožeča stranka).
  Navedba vseh sporov s področja varstva konkurence ter 5 največjih sporov
po vrednosti.
  Navedba upravnih in drugih postopkov, ki pomembneje vplivajo na premoženje
ali dejavnost investicijske družbe.
  2.6. Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju
investicijske družbe.
  2.7. Prekinitve poslovanja in prenos upravljanja.
  2.7.0. Večje prekinitve poslovanja investicijske družbe in navedba vzrokov
teh prekinitev.
  2.7.1. Način odločanja delničarjev o prenosu upravljanja investicijske
družbe.
  2.7.2. Kratek opis vzrokov in posledic prenosa upravljanja.
  2.8. Obveščanje javnosti o poslovanju investicijske družbe.
  Način obveščanja javnosti in delničarjev investicijske družbe o njenem
poslovanju (čas, prostor oglaševanja itd.)
  2.9. Likvidacija investicijske družbe.
  Način odločanja delničarjev o likvidaciji investicijske družbe (1.
odstavek 387. člena zakona o gospodarskih družbah).
 
         POGLAVJE 3: INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  3.1. Splošne informacije o družbi za upravljanje
  3.1.0. Firma, sedež in enotna identifikacijska številka družbe za
upravljanje. Mesta, na katerih družba za upravljanje opravlja svojo dejavnost
izven sedeža, vpisanega v sodni register.
  3.1.1. Navedba prejšnjega naziva in sedeža družbe za upravljanje, če se je
le-to spremenilo.
  3.1.2. Datum ustanovitve družbe za upravljanje in prenehanje obstoja, če
je ustanovljena za določen čas.
  3.1.3. Mesto in čas ko je možen vpogled v splošne akte družbe (statut).
  3.1.4. Številka ter datum odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
  3.1.5. Povprečno število zaposlenih in pomembnejše spremembe kadra v
zadnjih dveh letih, z razčlenitvijo izobrazbene strukture. Če družba za
upravljanje ne obstaja toliko časa, navedba podatka za zadnje obračunsko leto.
  3.1.6. Navedba imena, prebivališča, strokovnih kvalifikacij in dosedanjih
delovnih izkušenj naslednjih oseb:
  – Članov nadzornega sveta,
  – direktorja oziroma poslovodje družbe za upravljanje in ostalih
  – članov uprave
  3.1.7. Plače in posebne ugodnosti (krediti, zavarovanja, posebne oblike
izobraževanja in izpopolnjevanja, udeležba pri dobičku družbe za upravljanje
itd.) oseb iz točke 3.1.6., izplačane oziroma odobrene v zadnjih 2 letih. Če
družba za upravljanje ne obstaja toliko časa, navedba podatka za zadnje
obračunsko leto.
  3.2. Delničarji/družbeniki družbe za upravljanje
  3.2.0. Navedba družbenikov oziroma delničarjev, ki imajo posredno ali
neposredno v lasti deleže/delnice družbe za upravljanje. Navedba tudi vseh
drugih podatkov zahtevanih v tabeli 2.
  3.3. Kapital družbe za upravljanje
  3.3.0. Višina v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala.
  3.3.1. Določbe v aktu o ustanovitvi oziroma statutu, ki urejajo spremembo
višine osnovnega kapitala.
  3.3.2. Dogodki v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico spremembo
višine osnovnega kapitala (v primeru ko družba za upravljanje ne obstaja
toliko časa, navedite podatek za čas njenega obstoja).
  3.4. Dejavnost družbe za upravljanje
  3.4.0. V obliki tabele (tabela 3) navedba podatkov o vseh investicijskih
skladih, ki jih družba za upravljanje že upravlja, in sicer za zadnje
zaključno obračunsko leto, na dan 31.12.:
  3.5. Pogodbe
  3.5.0. Navedba mesta in časa ko je mogoč vpogled v pogodbo o upravljanju
investicijske družbe.
  3.5.1. Če obstaja pogodba med družbo za upravljanje in drugimi pravnimi
oziroma fizičnimi osebami**, navedba naslednjih podatkov:
  – datum sklenitve pogodbe
  – nasprotna pogodbena stranka (firmo in sedež)
  – predmet pogodbe,
  – pogodbene obveznosti
 
  ---------------
  ** pravne oziroma fizične osebe, ki za družbo za upravljanje opravljajo
predvsem naslednje vrste poslov:
  – posli hrambe vrednostnih papirjev (pogodba z depozitarjem)
  – posli plačilnega prometa (pogodba z banko oziroma drugo organizacijo
pooblaščeno za tovrstne posle)
  – posli vpisovanja in vplačevanja delnic investicijske družbe
  – posli izvrševanja naročil nakupa in prodaje. vrednostnih papirjev za
račun investicijske družbe (pogodba s pooblaščenim udeležencem na trgu
vrednostnih papirjev)
  – ostali posli: zagotavljanje analiz investiranja, investicijskega
svetovanja, investicijskega odločanja
 
  3.5.2. Število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in skupni znesek tožb
(ločeno po tem ali je družba za upravljanje tožena ali tožeča stranka).
  Navedba vseh sporov s področja varstva konkurence in 5 največjih sporov po
vrednosti.
  Navedba upravnih in drugih postopkov, ki pomembneje vplivajo na premoženje
ali dejavnost družbe za upravljanje.
  3.5.3. Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem
položaju družbe za upravljanje.
  3.6. Obveščanje javnosti o poslovanju družbe za upravljanje
  3.6.0. Obveščanje javnosti o poslovanju družbe za upravljanje – predmet
obveščanja (evidence, ki jih vodi družba za upravljanje, na podlagi 14. in
110. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje; drugo
zakonsko določeno obveščanje javnosti).
  3.6.1. Način obveščanja javnosti o poslovanju družbe za upravljanje
(mesta, sredstva in čas obveščanja oziroma oglaševanja, itd.).
  3.7. Razvojna politika družbe za upravljanje.
 
        POGLAVJE 4: IZKAZI POSLOVANJA IN NJIHOVO REVIDIRANJE
  4.1. Letna poročila
  4.1.0. Prikaz revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje za
obdobje zadnjih dveh let oziroma za zadnje obračunsko leto, če družba za
upravljanje ne obstaja 2 leti, in sicer glavnih postavk iz:
  – bilance stanja (po zakonu o gospodarskih družbah, čl. 58)
  – izkaza uspeha (po zakonu o gospodarskih družbah, čl. 59) in
  – povzetek letnega poročila.
  4.1.1. Prikaz revidiranega letnega poročila investicijske družbe za
obdobje zadnjih dveh let oziroma za zadnje obračunsko leto, če investicijska
družba ne posluje 2 leti, in sicer:
  – bilanco stanja,
  - izkaz uspeha,
  – izkaz finančnih tokov,
  – izkaz denarnih tokov,
  – pomembna pojasnila postavk iz bilanc,
  – povzetek letnega poročila.
  Postavke računovodskih izkazov se izkazujejo glede na določbe zakona o
gospodarskih družbah (Uradni I. RS, št. 30/93).
  Po sprejetju ustreznih računovodskih standardov za investicijske sklade in
družbe za upravljanje pa se bodo postavke izkazovale po teh standardih.
  4.1.2. Če je preteklo več kot 9 mesecev od konca zadnjega poslovnega leta,
je potrebno prikazati tudi polletno bilanco stanja in izkaz uspeha
investicijske družbe po postavkah, z navedbo ali sta bila revidirana.
  4.1.3. Navesti znesek čistega dobička oziroma izgube na delnico
investicijske družbe za vsako poslovno leto posebej za zadnji dve zaključni
finančni leti. Če investicijska družba ne posluje toliko časa, je potrebno
navesti podatek za zadnje obračunsko leto.
  4.1.4. Firma in sedež pravne osebe, ki je revidirala letna poročila
investicijske družbe in družbe za upravljanje.
  4.1.5. Izjava revizorske gospodarske družbe o ugotovitvah pri pregledu
poslovanja investicijske družbe in družbe za upravljanje.
 
      POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA
  V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in
podpisati naslednjo izjavo:
  "Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične informacije in ne izpušča nobene
informacije, ki bi jo moral izdajatelj prospekta navesti oziroma, ki jo
izdajatelj prospekta pozna, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo delničarje
investicijske družbe. Prospekt tudi ne navaja informacij, ki bi zavajale
morebitne kupce ali informacije, ki bi se lahko tolmačile na različne načine."
  Letno vsebino prospekta pregleda in podpiše direktor družbe za
upravljanje. S podpisom prospekta odgovarja za izjavo dano v tem poglavju
prospekta.
  Na koncu prospekta mora družba za upravljanje navesti še imena oseb in
njihove funkcije v družbi za upravljanje ter telefonske številke, kjer lahko
kupci delnic dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z delnicami, ki
so predmet javne ponudbe.
  Kraj, datum:
  Podpis odgovorne osebe;
 
  Opomba:
  Vse spremembe vsebine prospekta se morajo tekoče evidentirati in priložiti
temu prospektu. Dopolnitve prospekta se morajo predložiti Agenciji za trg
vrednostnih papirjev v odobritev. Ko Agencija dopolnitve odobri jih da na
vpogled javnosti, prospekt z dopolnitvami pa mora nato izdajatelj poslati vsem
pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev in borzi ter jih dati na
razpolago morebitnim investitorjem na svojem sedežu.
  Prospekt se mora dopolniti najmanj enkrat letno.