Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994

Kazalo

791. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije pooblaščene investicijske družbe, stran 1128.

Na podlagi 103. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
SKLEP
o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije pooblaščene investicijske družbe
1. člen
Prospekt za javno ponudbo delnic naslednje emisije pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju: prospekt) mora biti izdelan, objavljen in dan na razpolago javnosti ob javni ponudbi delnic naslednje emisije z namenom povečanja osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe z novimi vložki.
2. člen
Vsebina prospekta je določena v prilogah tega sklepa.
3. člen
Prva stran prospekta mora vsebovati glavne podatke o. javni ponudbi, navedene v prilogi 1 tega sklepa, v enakem zaporedju in pod enakimi naslovi kot v prilogi 1. Prva stran prospekta je hkrati tudi oglas za objavo.
4. člen
Prospekt (priloga 2) mora vsebovati podatke, navedene v prilogi 2, v enakem zaporedju in pod enakimi naslovi kot so navedeni v prilogi 2.
5. člen
Vse spremembe in dopolnitve podatkov iz prospekta se morajo tekoče evidentirati in priložiti prospektu. Priloge sprememb in dopolnitev se štejejo za sestavni del prospekta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta
  Priloga št. 1:
 
  1. POOBLAŠČENA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE (celotna firma in sedež)
  2. 1ZDAJATELJ-POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA (celotna firma in sedež)
  3. Vrsta delnice..............................................
  4. Pravice iz delnice.........................................
  5. Nominalna vrednost delnice.................................
  6. Prodajna cena delnice......................................
  7. Letna provizija pooblaščene družbe za upravljanje
v%................................................................
  8. Politika dividend (politika razdelitve oziroma reinvestiranja dobička
ter delež dobička ki se bo predvidoma izplačal na nominalno vrednost
delnice)..........................................................
  9. Investicijska politika – aktivno oziroma pasivno
lastništvo........................................................
  10. Investicijska usmerjenost (regionalna, sektorska, glede na vrsto
vrednostnega papirja-obveznice, delnice ipd.).....................
  11. Ocena tveganosti glede na naložbeno politiko (visoko, srednje,
nizko)............................................................
  12. Način vplačila............................................
  13. Začetek in konec (datum) vpisovanja in vplačevanja
delnic............................................................
  14. Vpisna mesta..............................................
  15. Pravne osebe (celotna firma, sedež), ki organizirajo, pripravljajo in
izvajajo prodajo novo izdanih vrednostnih papirjev................
  16. Borzni posrednik (borzno posredniška družba ali banka), preko katerega
družba za upravljanje izvaja več kot 15% vseh transakcij z vrednostnimi
papirji (firma, sedež)............................................
  17. Pravna oseba, ki je revidirala letno poročilo pooblaščene družbe za
upravljanje in pooblaščene investicijske družbe (firma,
sedež)............................................................
  18. Navedba, da so prospekti na voljo vsem morebitnim kupcem delnic na
vpisnih mestih.
  Priloga št. 2:
 
  PROSPEKT ZA JAVNO PONUDBO DELNIC NASLEDNJE EMISIJE POOBLAŠČENE
INVESTICIJSKE DRUŽBE
 
  Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št.6/94) ter zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.30/93), določajo
imetnikom delnic osnovne pravice, ki so navedene v točkah 1.2.1., 1.2.2.,
1.3.0.C), 2.7.1. in 2.9 tega prospekta.
 
  POGLAVJE. 1: PODATKI O DELNICAH POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE
  1.1. Informacije o izdaji delnic
  1.1.0. Sklep o izdaji delnic:
  – nominalna vrednost delnice
  – število izdanih delnic
  – skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic,
  – prodajna cena delnice
  1.2. Opis ponujenih delnic
  1.2.0. Podrobnejše informacije o glavnih značilnostih delnic.
  1.2.1. Narava pravic, ki izhajajo iz delnice (drugi odstavek 177. člena
zakona o gospodarskih družbah):
  – pravica do udeležbe pri upravljanju družbe;
  – pravica do dela dobička (dividenda);
  – pravica do ustreznega, dela preostalega premoženja po likvidaciji
  1.2.2. Morebitne prednostne pravice obstoječih delničarjev.
  1.2.3. Omejitve pravic iz delnice, (zakon o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje, drugi odstavek 58. člena.)
  1.2.3. Določbe, da so delnice neprenosljive s pravnimi posli med živimi,
dokler se ne uvrstijo v kotacijo na borzi.
  1.2.4. Predviden čas, v katerem namerava pooblaščena investicijska družba
vložiti zahtevo za uvrstitev delnic v kotacijo na borzi.
  1.3. Politika dividend
  1.3.0. Podatki o dividendah
  a) delež dobička ki se bo predvidoma namenil za dividende
  b) način (kraj, čas itd.) izplačila dividend in
  c) morebitno prenehanje pravic do izplačila dividend
  1.3.1. Politika dividend
  Opis politike dividend, glede na to ali se čisti dobiček pooblaščene
investicijske družbe razdeli med delničarje ali pa se vloži nazaj v
pooblaščeno investicijsko družbo.
  1.4. Davčni režim
  Obdavčitev delničarjev in obdavčitev pooblaščene investicijske družbe na
podlagi obstoječih predpisov, glede na reinvestiran ali razdeljen čisti
dobiček.
  1.5. Vpisovanje in vplačevanje delnic
  1.5.0. Prodajna cena delnice pooblaščene investicijske družbe.
  1.5.1. Datum začetka in konca vpisovanja in vplačevanja delnic.
  1.5.2. Postopek in pogoji vpisa, in vplačila (način, kraj vpisa in
vplačila itd.) delnic.
  1.5.3. Firma in sedež ter opis dejavnosti pravnih oseb, ki organizirajo,
pripravljajo, izvajajo vpisovanje delnic.
  1.5.4. Opredelitev obveznosti vračila z lastninsko nakaznico ali denarjem
vplačanih zneskov delnic v primeru neuspele javne ponudbe. Način, kraj in čas
vračila vplačanih zneskov.
 
      POGLAVJE 2: INFORMACIJE O POOBLAŠČENI INVESTICIJSKI DRUŽBI
  2.1. Splošne informacije
  2.1.0. Firma, sedež in enotna identifikacijska številka pooblaščene
investicijske družbe.
  2.1.1. Navedba:
  – datum ustanovitve pooblaščene investicijske družbe in čas, za katerega
je ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas
  – številka in datum odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdaji
dovoljenja za ustanovitev pooblaščene investicijske družbe
  – številka in datum izdanega soglasja s strani Agencije za povečanje
osnovnega" kapitala
  – številka in datum izdanega soglasja s strani Agencije za zadolževanje
pooblaščene investicijske družbe
  – prejšnja firma in sedež pooblaščene investicijske družbe in prejšnje
pooblaščene družbe za upravljanje, če je prišlo do teh sprememb.
  2.1.2. Mesto in čas ko je možen vpogled v splošne akte pooblaščene
investicijske družbe (statut in druge splošne akte družbe).
  2.1.3. Opis načina uskladitve pooblaščene investicijske družbe z določbami
iz 1. do 9. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje:
čas uskladitve in oblika prilagoditve (v vzajemni sklad ali investicijsko
družbo).
  2.1.4. Navedba naslednjih podatkov za člane nadzornega sveta in direktorja
pooblaščene investicijske družbe:
  – ime, priimek,
  – firma zaposlitve,
  – delovne izkušnje.
  2.1.5. Plače in posebne ugodnosti, izplačane oziroma odobrene članom
nadzornega sveta in direktorju pooblaščene investicijske družbe, v zadnjem
poslovnem letu.
  2.2. Splošno o kapitalu in zadolževanju
  2.2.0. Višina osnovnega kapitala.
  2.2.1. Določbe v aktu o ustanovitvi ali statutu, ki urejajo spremembo
višine osnovnega kapitala.
  2.2.2. Navedba vseh sprememb višine osnovnega kapitala ter vzroki in
rezultati teh sprememb (znižanje nominalne vrednosti delnic ipd.)
  2.2.3. Število že izdanih delnic, navedba nominalne in bilančne vrednosti
delnice, neto vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe na delnico
in tržne vrednosti delnice.
  2.2.4. Če vrednostni papirji katerekoli predhodne emisije iste pooblaščene
investicijske družbe že kotirajo na borzi, je potrebno opredeliti:
  – vrsto vrednostnega papirja in kotacijsko oznako
  – datum uvrstitve v borzno kotacijo
  – segment na katerem kotirajo na borzi
  – gibanje tečajev in prometa s tem vrednostnim papirjem za zadnjih 6
mesecev
  2.2.5. Delnice pooblaščene investicijske družbe v lasti pooblaščene družbe
za upravljanje
  Navedba števila in % delnic pooblaščene investicijske družbe, ki jih ima v
lasti pooblaščena družba za upravljanje glede na celotno emisijo.
  2.2.6. Zadolženost pooblaščene investicijske družbe Navedba obsega
(izraženo v absolutni vrednosti in v % od vrednosti celotne pasive) in načina
zadolženosti (oblika: obveznice, kredit; kreditni pogoji itd.) pooblaščene
investicijske družbe.
  2.3. Cilji in politika naložb
  2.3.0. Cilji naložb
  a) Opis ciljev naložb (aktivno oziroma pasivno upravljanje naložb, aktivno
ali pasivno upravljanje podjetij, katerih vrednostni papirji tvorijo naložbe,
kapitalska rast, dohodkovna rast pooblaščene investicijske družbe, kombinacija
dohodkovne in kapitalske rasti ipd. glede na politiko naložb itd.)
  b) Opis uporabljenih meril za ocenjevanje uresničitve ciljev naložb.
  2.3.1. Politika naložb in omejitve
  a) Kratek opis politike naložb pooblaščene investicijske družbe za
nadaljevanju opisane vrste aktivnosti in omejitve, ki ji onemogočajo
angažiranost v posamezni aktivnosti:
  – naložbe le v določen gospodarski sektor,
  – naložbe le v določeno geografsko področje,
  – naložbe v vrednostne papirje družb glede na velikost le-teh,
  – naložbe v vrednostne papirje delovno intenzivnih družb oziroma
kapitalsko intenzivnih družb,
  – naložbe v določeno vrsto vrednostnih papirjev (npr. obveznice,
prednostne delnice ipd.),
  – nakup in prodaja nepremičnin,
  – naložbe več kot 10% premoženja pooblaščene investicijske družbe v
vrednostne papirje istega izdajatelja (če je izdajatelj ali garant izdajatelja
Republika Slovenija),
  – naložbe v več kot 10% vrednostnih papirjev določenega izdajatelja,
  – naložbe v vrednostne papirje z omejeno prenosljivostjo in v vrednostne
papirje s slabšo likvidnostjo,
  – naložbe v vrednostne papirje tujega izdajatelja,
  – druge naložbe.
  b) Predvidena hitrost obračanja vrednostnih papirjev v portfelju
pooblaščene investicijske družbe (predvideno število obratov portfelja v enem
letu).
  c) Opis uporabljenih meril za ocenjevanje uresničitve investicijske
politike.
  2.3.2. Diverzifikacija premoženja
  2.3.2.0. Opis predvidene razpršenosti naložb glede na določeno politiko
naložb, opredeljeno v točki 2.3.1. a).
  2.3.2.1. Ocena tveganosti povezana z navedeno politiko naložb (visoka,
srednja, nizka).
  2.3.2.2. Zadnja* struktura naložb pooblaščene investicijske družbe
(tabela 1):
 
-------------------------
* datum stanja navedene strukture naložb ne sme biti starejši od 15 dni
pred predložitvijo prospekta Agenciji
  1. Lastniški vrednostni papirji:
  11 izdajatelja-rezidenta RS
  111 ki kotirajo na borzi
  1111 redne delnice
  1112 prednostne delnice
  112 ki ne kotirajo na borzi
  1121 redne delnice
  1122 prednostne delnice
(vsota vrednosti pod 11)
  12 izdajatelj-nerezident RS 121 ki kotirajo na borzi
  1211 redne delnice
  1212 prednostne delnice
(vsota vrednosti 12)
(vsota vrednosti 1 – vsi lastniški vrednostni papirji)
 
  2 Dolžniški vrednostni papirji
  21 Izdajatelj-rezident RS
  211 dolgoročni (zapadlost vseh obveznosti od 1 leta dalje):
  2111 ki kotirajo na borzi
  21111 državni
  21112 občinski
  21113 gospodarskih družb
  2112 ki ne kotirajo na borzi
  21121 državni
  21122 občinski
  21123 gospodarskih družb
(skupaj 211)
  212 kratkoročni (zapadlost vseh obveznosti do vključno 1 leta):
  2121 ki kotirajo na borzi 21211 državni
  21212 občinski
  21213 gospodarskih družb
  2122 ki ne kotirajo na borzi
  21221 državni
  21222 občinski
  21223 gospodarskih družb
(skupaj 212)
(skupaj 21)
  22 izdajatelj-nerezident RS
  221 dolgoročni (zapadlost vseh obveznosti od 1 leta dalje):
  2211 ki kotirajo na borzi
  22111 državni
  22112 občin, mest
  22113 gospodarskih družb
  (skupaj 221)
  222 kratkoročni (zapadlost vseh obveznosti do vključno 1 leta):
  2221 ki kotirajo na borzi
  22211 državni
  22212 občin, mest
  22213 gospodarskih družb
  (skupaj 222)
  (skupaj 22)
  (skupaj 2)
(za kotiranje na borzi se upošteva katerakoli borza z liste borz, ki jo določi
Agencija.)
 
  2.4. Stroški in provizije
  2.4.0. Upravljalska provizija
  a) Določitev% upravljalske provizije in opis metode določitve zneska
upravljalske provizije, posebej za tisti del. te provizije, ki se izplača
pooblaščeni investicijski družbi v denarju in posebej za tisti del
upravljalske provizije, do katere je upravičena pooblaščena družba za
upravljanje v obliki delnic pooblaščene investicijske družbe,
  b) Navedba zneska izplačanih upravljalskih provizij, ki jih je prejela
pooblaščena družba za upravljanje od pooblaščene investicijske družbe v
zadnjih dveh letih, za vsako leto posebej oziroma, če ne upravlja pooblaščene
investicijske družbe toliko časa, navedba podatka za zadnje obračunsko leto,
  2.4.1. Stroški ki bremenijo pooblaščeno investicijsko
  družbo
  a) Navedba stroškov, ki poleg navedene upravljalske provizije bremenijo
pooblaščeno investicijsko družbo: obresti od prejetih kreditov, davčne
obveznosti, ter drugi zakonsko dovoljeni in omejeni stroški (npr. stroški
posredovanja na borzi in izven borze itd.)
  b) Navedba deleža (%), ki ga predstavljajo posamezni stroški, ki bremenijo
pooblaščeno investicijsko družbo, v povprečni letni neto vrednosti premoženja
pooblaščene investicijske družbe, v zadnjih dveh letih, za vsako leto posebej
oziroma, če pooblaščena investicijska družba ne obstaja toliko časa, navedba
podatka za zadnje obračunsko leto.
 
  2.5. Število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in skupni znesek tožb
(ločeno po tem ali je pooblaščena investicijska družba tožena ali tožeča
stranka).
  Navedba vseh sporov s področja varstva konkurence ter 5 največjih sporov
po vrednosti.
  Navedba upravnih in drugih postopkov, ki pomembneje vplivajo ali so
vplivali na premoženje ali dejavnost pooblaščene investicijske družbe.
 
  2.6. Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju
pooblaščene investicijske družbe.
 
  2.7. Prekinitve poslovanja in prenos upravljanja
  2.7.0. Večje prekinitve poslovanja pooblaščene investicijske družbe in
navedba vzrokov teh prekinitev.
  2.7.1. Način odločanja delničarjev o prenosu upravljanja pooblaščene
investicijske družbe.
  2.7.2. Kratek opis vzrokov in posledic prenosa upravljanja.
 
  2.8. Obveščanje javnosti o poslovanju pooblaščene investicijske družbe
  Način obveščanja javnosti in delničarjev pooblaščene investicijske družbe
o njenem poslovanju (čas, prostor oglaševanja itd.).
 
  2.9. Likvidacija pooblaščene investicijske družbe Način odločanja
delničarjev o likvidaciji pooblaščene
  investicijske družbe.(prvi odstavek 387. člena zakona o gospodarskih
družbah).
 
      POGLAVJE 3: INFORMACIJE O POOBLAŠČENI DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  3.1. Splošne informacije o pooblaščeni družbi za upravljanje
  3.1.0. Firma, sedež in enotna identifikacijska številka pooblaščene družbe
za upravljanje. Mesta, na katerih pooblaščena družba za upravljanje opravlja
svojo dejavnost izven sedeža, vpisanega v sodni register.
  3.1.1. Navedba prejšnjega naziva in sedeža pooblaščene družbe za
upravljanje, če se je le-to spremenilo.
  3.1.2. Datum ustanovitve pooblaščene družbe za upravljanje in čas za
katerega je ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas.
  3.1.3. Mesto in čas ko je možen vpogled v splošne akte družbe (statut).
  3.1.4. Številka ter datum odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za
upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
  3.1.5. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe kadra v
zadnjih dveh letih, z razčlenitvijo izobrazbene strukture. Če družba za
upravljanje ne obstaja toliko časa, navedba podatka za zadnje obračunsko leto.
  3.1.6. Navedba imena, priimka, strokovnih kvalifikacij in dosedanjih
delovnih izkušenj naslednjih oseb:
  – članov nadzornega sveta,
  – direktorja oziroma poslovodje pooblaščene družbe za upravljanje in
ostalih
  – članov uprave
  3.1.7. Plače in posebne ugodnosti (krediti, zavarovanja; posebne oblike
izobraževanja in izpopolnjevanja, udeležba pri dobičku pooblaščene družbe za
upravljanje itd.) oseb iz točke 3.1.6., izplačane oziroma odobrene v zadnjih 2
letih. Če pooblaščena družba za upravljanje ne obstaja toliko časa, navedba
podatka za zadnje obračunsko leto.
 
  3.2. Delničarji/družbeniki pooblaščene družbe za upravljanje
  3.2.0. Navedba družbenikov oziroma delničarjev, ki imajo posredno ali
neposredno v lasti deleže/delnice pooblaščene družbe za upravljanje. Navedba
tudi vseh drugih podatkov zahtevanih v tabeli 2.
  3.3. Kapital pooblaščene družbe za upravljanje
  3.3.0. Višina v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala.
  3.3.1. Določbe v aktu o ustanovitvi oziroma statutu, ki urejajo spremembo,
višine osnovnega kapitala.
  3.3.2. Dogodki v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico spremembo
višine osnovnega kapitala. (V primeru, ko pooblaščena družba za upravljanje ne
obstaja toliko časa, navedba podatkov za čas njenega obstoja.)
 
  3.4. Dejavnost pooblaščene družbe za upravljanje
  3.4.0. V obliki tabele (tabela 3) navedba podatkov o vseh investicijskih
skladih, ki jih pooblaščena družba za upravljanje že upravlja, in sicer za
zadnje zaključno obračunsko leto, na dan 31. 12.:
  3.5. Pogodbe
  3.5.0. Navedba mesta in časa ko je mogoč vpogled v pogodbo o upravljanju
pooblaščene investicijske družbe.
  3.5.1. Če obstaja pogodben odnos med pooblaščeno družbo za upravljanje in
drugimi pravnimi oziroma fizičnimi osebami**, navedba naslednjih podatkov:
  – datum sklenitve pogodbe
  – nasprotna pogodbena stranka (firmo in sedež)
  – predmet pogodbe,
  – pogodbene obveznosti pooblaščene družbe za upravljanje
 
  -------------------
  ** pravne oziroma fizične osebe, ki lahko na osnovi pogodbe s pooblaščeno
družbo za upravljanje opravljajo predvsem naslednje vrste poslov:
  – posli hrambe vrednostnih papirjev (pogodba z depozitarjem)
  – posli plačilnega prometa (pogodba z banko oziroma drugo organizacijo
pooblaščeno za tovrstne posle)
  – posli vpisovanja in vplačevanja delnic pooblaščene investicijske družbe
  – posli izvrševanja naročil nakupa in prodaje vrednostnih papirjev za
račun pooblaščene investicijske družbe (pogodba s pooblaščenim udeležencem na
trgu vrednostnih papirjev).
  – posli nakupa in prodaje nepremičnin za račun pooblaščene investicijske
družbe
  – ostali posli: zagotavljanje analiz investiranja, investicijskega
svetovanja, investicijskega odločanja.
 
  3.5.2. Število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in skupni znesek tožb
(ločeno po tem ali je družba za upravljanje tožena ali tožeča stranka).
  Navedba vseh sporov s področja varstva konkurence ter 5 največjih sporov
po vrednosti.
  Navedba upravnih in drugih postopkov, ki pomembneje vplivajo ali so
vplivali na premoženje ali dejavnost pooblaščene družbe za upravljanje.
  3.5.3. Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem
položaju pooblaščene družbe za upravljanje.
 
  3.6. Obveščanje javnosti o poslovanju pooblaščene družbe za upravljanje
  3.6.0. Obveščanje javnosti o poslovanju pooblaščene družbe za upravljanje
– predmet obveščanja (evidence, ki jih vodi pooblaščena družba za upravljanje,
na podlagi 14. in 110. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje; drugo zakonsko določeno obveščanje javno-. sti)
  3.6.1. Način obveščanja javnosti o poslovanju pooblaščene družbe za
upravljanje (mesta, sredstva in čas obveščanja oziroma oglaševanja itd.)
 
  3.7. Razvojna politika pooblaščene družbe za upravljanje.
 
        POGLAVJE 4: IZKAZI POSLOVANJA IN NJIHOVO REVIDIRANJE
  4.1. Letna poročila
  4.1.0. Prikaz revidiranega letnega poročila pooblaščene družbe za
upravljanje, za obdobje zadnjih 2 let oziroma za zadnje obračunsko leto, če
pooblaščena družba za upravljanje ne obstaja 2 leti, in sicer glavnih postavk
iz:
  – bilance stanja (po zakonu o gospodarskih družbah, člen 58)
  – izkaza uspeha (po zakonu o gospodarskih družbah, člen 59) in
  – povzetek letnega poročila.
  4.1.1. Prikaz revidiranega letnega poročila pooblaščene investicijske
družbe za obdobje zadnjih dveh zaključnih finančnih let oziroma za zadnje
obračunsko leto, če pooblaščena investicijska družba ne posluje dve leti, in
sicer:
  – bilanco stanja
  – izkaz uspeha
  – izkaz finančnih in denarnih tokov,
  – pomembna pojasnila postavk iz bilanc,
  – povzetek letnega poročila.
  Postavke računovodskih izkazov se izkazujejo glede na določbe zakona o
gospodarskih družbah (Uradni 1. RS, št. 30/93). Po sprejetju ustreznih
računovodskih standardov za investicijske sklade in družbe za upravljanje pa
se bodo postavke izkazovale po teh standardih.
  4.1.2. Če je preteklo več kot 9 mesecev od konca zadnjega poslovnega leta,
je potrebno prikazati tudi polletno poslovno bilanco stanja in izkaz uspeha
pooblaščene investicijske družbe po postavkah, z navedbo ali sta bila
revidirana.
  4.1.3. Navesti znesek čistega dobička oziroma izgube na delnico
pooblaščene investicijske družbe za vsako poslovno leto posebej za zadnji dve
zaključni finančni leti. Če pooblaščena investicijska družba ne posluje toliko
časa, navedba podatka za zadnje obračunsko leto.
  4.1.4. Firma, sedež pravne osebe, ki je revidirala letna poročila
pooblaščene investicijske družbe in pooblaščene družbe za upravljanje.
  4.1.5. Izjava revizorske gospodarske družbe o ugotovitvah pri pregledu
poslovanja pooblaščene investicijske družbe in pooblaščene družbe za
upravljanje.
 
      POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA
  V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in
podpisati naslednjo izjavo:
  "Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične informacije in ne izpušča nobene
informacije, ki bi jo moral izdajatelj prospekta navesti oziroma ki jo
izdajatelj prospekta pozna, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo delničarje
pooblaščene investicijske družbe. Prospekt tudi ne navaja informacij, ki bi
zavajale morebitne kupce ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne
načine."
  Letno vsebino prospekta pregleda in podpiše direktor pooblaščene družbe za
upravljanje. S podpisom prospekta odgovarja za izjavo dano v tem poglavju
prospekta.
  Na koncu prospekta mora pooblaščena družba za upravljanje navesti še imena
oseb in njihove funkcije v pooblaščeni družbi za upravljanje ter telefonske
številke, kjer lahko kupci delnic dobijo dodatne in podrobnejše informacije v
zvezi z delnicami, ki so predmet javne ponudbe.
  Kraj, datum:   Podpis odgovorne osebe:
 
 
  Opomba:
  Vse spremembe vsebine prospekta in dopolnitve se morajo tekoče
evidentirati in priložiti temu prospektu. Dopolnitve prospekta se morajo
predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev v odobritev. Ko Agencija
dopolnitve odobri, jih da na vpogled javnosti, prospekt z dopolnitvami pa mora
nato izdajatelj poslati vsem pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih
papirjev in borzi ter jih dati na razpolago morebitnim investitorjem na svojem
sedežu.
  Prospekt se mora dopolniti najmanj enkrat letno.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina