Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

777. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti, stran 1083.

Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), na podlagi 6. člena Odloka o pokopališkem redu na območju občine Žalec in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu občine Žalec (Uradni list RS, št. 15/90, 49/92) in na podlagi 202. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I in 56/93) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 8. marca 1994 sprejel
PRAVILNIK
o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in pripomočkov, za izvajanje pogrebnih storitev, za vzdrževanje pokopališkega prostora in objektov ter za izvajanje ureditvenih in širitvenih del na pokopališčih. Merila veljajo za vsa pokopališča na območju občine Žalec. Merila predstavljajo upravljalcu pokopališča osnovo za izdelavo cenika za izvajanje pogrebne službe in pogrebnih storitev.
2. člen
Upravljalec pokopališča praviloma nudi uporabo naslednjih pokopaliških objektov in pripomočkov:
1. mrliške veže in poslovnega prostora,
2. pogrebnega vozička,
3. vozička za odvoz vencev,
4. ozvočenja,
5. posoja zastavo,
6. drugih možnih storitev (telefon, elektrika).
3. člen
Upravljalec pokopališča praviloma izvaja naslednje pogrebne storitve:
1. izkop in zasip jame za klasičen pokop,
2. izkop in zasip jame za žarni pokop,
3. poglobitev jame,
4. pripravo in zaščito sosednjih grobov,
5. organizacija pogreba,
6. pripravo govora in govornika,
7. zagotovi zastavonošo,
8. zagotovi pogrebno moštvo.
4. člen
Podjetje, ki opravlja pokopališke storitve, praviloma izvaja pogrebne storitve, za katere lahko zaračuna stroške po veljavnem ceniku, in sicer:
1. izkop in zasip grobne jame,
2. izkop in zasip grobne jame za otroka,
3. odpiranje in zapiranje grobnice,
4. kompletiranje in notranja oprema krste,
5. pobiranje na poziv Policijske postaje,
6. ureditev dokumentov,
7. uporaba transportne krste,
8. prva ureditev groba,
9. obrabnina mrtvaškega odra,
10. cinjenje kovinskega vložka,
11. prevozi s furgonom SIT/km,
12. režijska ura za dela, ki niso določena s tem pravilnikom.
5. člen
Upravljalec pokopališča, ki prenese opravljanje posameznih storitev iz 2. in 3. člena tega pravilnika s pogodbo na drugega izvajalca, mora pred sklenitvijo najemne pogodbe obvezno sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom, zaradi odgovornosti, ki izhaja iz VI. poglavja Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93).
6. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan vzdrževati in urejati pokopališki prostor ter prostor za odlaganje pokopaliških odpadkov.
Upravljalec pokopališča je dolžan skrbeti, da bodo vsa posvetila na spominskih obeležjih in nagrobnih spomenikih v slovenskem jeziku.
Minimalni rok za priglasitev pogrebnih storitev je 24 ur pred obredom in pokopom.
7. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan skrbeti za pokopališki prostor, za širitev pokopališča ali iskanje nove lokacije, ko se ugotovi, da bo obstoječe pokopališče zapolnjeno.
8. člen
Nudenje pokopaliških objektov, pripomočkov in storitev, navedenih v 2., 3., 5. in 6. členu tega pravilnika, upravljalec zaračunava po veljavnem ceniku.
9. člen
Uporabo pokopaliških objektov in pripomočkov upravljalec zaračuna uporabniku ob vsakem najemu objekta ali pripomočkov.
10. člen
Izvajanje storitev iz 4. člena tega pravilnika opravlja upravljalec pokopališča skozi vse leto.
Najemnikom grobov zaračunava najemnino v enkratnem znesku enkrat letno. Sredstva se porabijo za urejanje in vzdrževanje pokopališkega prostora z neposredno okolico.
11. člen
Letna najemnina grobov se zaračunava najemnikom po veljavnem ceniku in je različna za različno vrsto grobov:
– otroški grob,
– enojni grob,
– družinski grob,
– žarni grob,
– grobnica.
Za obnovitvena dela na pokopališkem prostoru, kakor tudi za širitev pokopališča ali pridobitve nove lokacije, upravljalec zaračunava najemnikom grobov "delež k investiciji". Sredstva se zaračunavajo po veljavnem ceniku v enkratnem znesku enkrat letno in so sestavni del letne najemnine grobov.
Najemnik je dolžan upravljalcu plačati za najeti grob letno najemnino, ki je sestavljena iz osnovne cene in "deleža k investiciji".
12. člen
Ob prvem pokopu (nov grob) upravljalec najemniku zaračuna "pokopališko pristojbino" v enkratnem znesku. Sredstva upravljalec porabi v investicijske namene.
13. člen
Cenik na podlagi meril, navedenih v tem pravilniku, je dolžan izdati in sprejeti upravljalec pokopališča. Cenik je ob vsaki spremembi upravljalec pokopališča dolžan poslati Izvršnemu svetu Skupščine občine Žalec za izdajo soglasja k cenam storitev.
14. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan poskrbeti, da je cenik pogrebnih in pokopaliških dejavnosti izobešen v prostorih Krajevne skupnosti in v mrliški vežici na vidnem mestu.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1994 dalje.
Št. 38500/001/94
Žalec, dne 8. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.