Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

776. Odlok o organiziranju javnega podjetja "Komunala Trebnje", stran 1082.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določb Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 30/93) in 6. člena Odloka o pristojnostih zborov ŠO Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89, 11/90 in 10/91) je Skupščina občine Trebnje na skupnem zasedanju zborov dne 2. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o organiziranju javnega podjetja "Komunala Trebnje"
1. člen
Za opravljanje komunalnih dejavnosti v občini Trebnje se organizira javno podjetje v lasti občine Trebnje, in sicer s preoblikovanjem obstoječega javnega podjetja KOMUNALA TREBNJE v skladu z zakoni. Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi javnega podjetja.
2. člen
Ustanovitelj javnega podjetja je Skupščina občine Trebnje.
3. člen
Javno podjetje posluje pod firmo: KOMUNALA TREBNJE, d.o.o.
Javno podjetje je družba z omejeno odgovornostjo. Sedež javnega podjetja je v Trebnjem, Goliev trg 9.
4. člen
Javno podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, ki so v skladu s določilom 15. člena tega odloka.
5. člen
Javno podjetje opravlja naslednje temeljne dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– ravnanje s komunalnimi odpadki z urejanjem komunalne deponije
– javna snaga in čiščenje javnih površin
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
Temeljne dejavnosti javnega podjetja se lahko spremenijo le s soglasjem ustanovitelja.
Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
– pogrebne in pokopališke storitve
– urejanje javnih parkirišč
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
– plakatiranje in okraševanje mesta
– urejanje tržnic, sejmišč...
– komunalne gradnje javnih objektov
– prevozi tovorov
– storitve z gradbeno mehanizacijo
– vodenje investicij za komunalno infrastrukturo
– upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš
– opravljanje neprofitne stanovanjske dejavnosti.
Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se lahko organizira profitni center.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki oziroma drugimi predpisi ustanovitelja.
7. člen
Celotno premoženje obstoječega javnega podjetja, ki je z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih službah postalo last Občine Trebnje, ugotovljeno in izkazano z bilanco stanja na dan 31. 12. 1992, zmanjšano za vrednost odprodanih stanovanj, se z dnem uveljavitve tega odloka prenese v upravljanje Javnemu podjetju Komunali Trebnje.
8. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega podjetja subsidiarno, do višine vrednosti premoženja podjetja.
9. člen
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem javnega podjetja naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom podjetja.
11. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje uredijo s statutom podjetja.
12. člen
Javno podjetje ima pet članski nadzorni odbor, ki ga imenuje ustanovitelj. En član nadzornega odbora je delavec javnega podjetja KOMUNALA TREBNJE.
Člani nadzornega odbora se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj po potrebi imenuje strokovne komisije, ki sodelujejo pri delu nadzornega odbora.
13. člen
Nadzorni odbor nadzira poslovanje, pregleda poslovna poročila, periodične obračune in zaključni račun javnega podjetja. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah poroča ustanovitelju.
14. člen
V razmerju do javnega podjetja zastopa ustanovitelja njegov izvršilni organ.
15. člen
Podjetje izvaja poslovno politiko na osnovi letnih gospodarskih načrtov, ki so usklajeni z ustanoviteljem. Za realizacijo nalog, ki niso zajete v gospodarskem načrtu, mora javno podjetje pridobiti soglasje ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za opravljanje temeljnih dejavnostih javnega podjetja v primeru, če je izguba posledica politike cen ali višje sile.
17. člen
Direktor javnega podjetja predloži v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka ustanovitelju v potrditev statut javnega podjetja.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati delavski svet Komunale Trebnje, nadzorni odbor pa nadaljuje z delom do imenovanja novega nadzornega odbora v skladu s tem odlokom.
Do izteka mandata opravlja naloge direktorja javnega podjetja dosedanji direktor, ki poskrbi za nadaljevanje poslovanja podjetja in opravi vsa potrebna dejanja za vpis v sodni register.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju javnega podjetja (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/90).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-1/89-10
Trebnje, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.