Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

775. Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Mokronogu, stran 1080.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in 10/91) so zbori Skupščine občine Trebnje na 25. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 2. 3. 1994 sprejeli
ODLOK
o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Mokronogu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, v skladu z določbami družbenega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 sprejme lokacijski načrt za bencinski servis v Mokronogu, ki ga je izdelal Projektivni atelje – PROSTOR, d.o.o. Ljubljana v oktobru 1993 pod št. 1014/93.
2. člen
Lokacijski odlok iz prejšnjega člena tega odloka vsebuje naslednje sestavine:
A. Tekstualni del
B. Soglasja organov, organizacij in skupnosti
C. Grafični del
1. Izsek iz planskih dokumentov v M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta M 1:1000 in M 1:2880
3. Geodetski načrt obstoječega stanja M 1:500
4. Ureditveno situacijo M 1: 500
5. Idejne rešitve infrastrukture M 1:500
6. Prostorske ureditve po posameznih področjih M 1:500
7. Načrt gradbenih parcel M 1:1000 in M 1:2880
8. Tehnični elementi za zakoličbo M 1:500
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele oziroma njihove dele: k.o. Mokronog, parc. št. 566, 565, 1069/3 ter obsega površino 4080 m2.
Omejeno je na jugozahodni strani z regionalno cesto R 326 Trebnje – Mokronog, na severozahodni strani pa s površinami obstoječe žage lesa. Na severovzhodni in jugovzhodni strani pa meji na kmetijske površine.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji objekta bencinskega servisa in avtopralnice in prodajalne plina s potrebnimi objekti, napravami in komunalno opremo.
5. člen
Površine v ureditvenem območju bencinskega servisa so namenjene:
1. objektom
2. prometnim površinam
a) uvozna in izvozna cesta
b) manipulativne in parkirne površine
3. zelenim površinam
IV. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DOVOLJENE TOLERANCE
6. člen
1. Objekti
Lokacijski načrt predvideva gradnjo dveh objektov:
– objekta bencinskega servisa
– objekta avtopralnice
– objekta za prodajo plina v jeklenkah
Objekt bencinskega servisa je zasnovan kot pritličen objekt max. dim 17 m x 9 m, streha je simetrična dvokapnica s čopi.
Objekt vključuje prodajalno in okrepčevalnico – bife, z zunanjim gostinskim vrtom.
Dostop do objekta mora biti urejen tako, da omogoča komuniciranje invalidnim osebam.
Izdajanje goriva se bo opravljalo v štirih črpalkah oziroma na petnajstih odvzemnih mestih.
Sredinski otok bo prekrit s kovinsko nadstrešnico, ležečo na dveh stebrih dim. 15 m x 10 m, svetle višine 4,60 m.
Rezervoarji za gorivo bodo vkopani v zelenici ob cestišču, vzporedno z objektom, naslednje prostornine:
1 x 30 m3 za EL (10 m3) in D2 (20 m3)
1 x 30 m3 za MB 98
1 x 40 m3 za NMB 91 (20 m3) in NMB 95 (20 m3)
Objekt avtopralnice, max tlorisnih dimenzij 9 m x 9 m, je lociran severozahodno od objekta bencinskega servisa, oddaljen ca. 4 m.
Objekt za prodajo plina dim. 2,3 x 2,6 m je lociran 10 m severovzhodno od prodajnega objekta bencinskega servisa. Sprememba namembnosti v posameznem objektu je možna le v tako dejavnost, ki se navezuje na obstoječo dejavnost.
7. člen
2. Prometne površine:
a) dovozna in izvozna cesta
Rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste, v območju lokacijskega načrta, zagotavlja skupen izvoz za bencinski servis in obstoječo žago lesa, ki meji na območje LN.
Uvoz vozil je predviden v novem priključku, oddaljenem ca. 80m od obstoječega, jugovzhodneje v smeri proti Mokronogu.
Promet v območju servisa je urejen enosmerno po treh voznih pasovih.
8. člen
b) Manipulativne in parkirne površine:
Pretakalno območje in vse površine za mirujoči promet v območju bencinskega servisa predstavljajo manipulativne površine.
Vse prometne površine izven pretakalne ploščadi je asfaltirati in od peš površin ter zelenic ločiti z dvignjenim robnikom.
Vse prometne površine v območju pretakanja goriva izdelati iz vodotesnega in oljeodpornega betona.
Vse površine v neposredni okolici jaškov je tlakovati z zalikanimi armiranobetonskimi ploščami.
Parkirne površine za potrebe obiskovalcev in zaposlenih so urejene ob izvozni cesti.
9. člen
c) Zelene površine
Vse parterne ureditve zelenice, brežine izvedejo z izbranimi avtohtonimi vrstami grmovnic in visokoraslega drevja po posebnem načrtu zunanje ureditve.
10. člen
Tolerance
Možna so odstopanja od zakoličbenih elementov in horizontalnih gabaritov s tem, da se ne spreminja funkcija prostora.
V. ETAPE IZVAJANJA
11. člen
Realizacija posega bo v eni etapi.
VI. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
12. člen
Prometna ureditev območja:
Območje lokacijskega načrta se navezuje na regionalno cesto R 326 Trebnje – Mokronog.
Na mestu uvoza na bencinski servis je predvidena interpolacija tretjega pasu na regionalni cesti za zavijalce v levo.
V območju bencinskega servisa je promet urejen enosmerno po treh voznih pasovih. Dva vozna pasova potekata med objektom in sredinskim otokom, ki je prekrit z nadstrešnico, tretji vozni pas pa poteka ob zelenici.
Peš promet v območju bencinskega servisa je urejen po dvignjenem hodniku, ki poteka vzdolž objekta.
13. člen
Vodovod:
Potrebe po sanitarni vodi se bodo zadovoljile s priključkom na javni vodovod, ki poteka preko območja, ob regionalni cesti.
Ob obstoječem priključku dovozne ceste, ob regionalni cesti je lociran obstoječi hidrant.
14. člen
Kanalizacija:
Vse odpadne vode iz bencinskega servisa se vodijo v triprekatno vodotesno greznico na občasno praznjenje, po izgradnji kanalizacije pa se obvezno priključijo na njo.
Padavinske vode iz asfaltnih površin in vode iz avtopralnice, se preko usedalnikov in oljnega separatorja vodijo v naravni recipient. Na mestih, kjer kanalizacija poteka v cestišču ali ga prečka, se mora ta zaščititi ob upoštevanju mehanskih obremenitev.
15. člen
Elektrika:
Ob območju poteka prostozračni vod nizke napetosti, ki se ga prestavi izven območja objektov. Na njega se priključi objekte bencinskega servisa s podzemnim kablom.
16. člen
Javna razsvetljava:
Razsvetljava območja bo izvedena s svetilkami, razvod do svetilk in priključek na električno omrežje bo izveden s podzemnimi kabli.
17. člen
PTT omrežje:
Bencinski servis se navezuje na telefonsko omrežje, ki poteka v neposredni bližini območja.
18. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objekta bo urejeno individualno iz lastne kotlovnice.
VII. VARSTVO OKOLJA
19. člen
Bencinski servis je lociran v neposredni bližini obstoječe žage lesa in oddaljen od bivalnih površin, zato ni pričakovati negativnih vplivov na okolje.
Onesnaževanje podtalnice se preprečuje z vgradnjo dvoplaščnih rezervoarjev za gorivo, opremljenih z optično in akustično kontrolno napravo ter protikozorijsko zaščitenih.
Površine v območju pretakanja goriv izdelati iz vodoodpornih in oljeodpornih betonov.
Vse kinete in jaški morajo biti izdelani iz vodotesnega betona in zaščiteni z oljeodpornimi premazi, kanalizacija pa mora biti izdelana vodotesno.
Onesnaževanje zraka z bencinskimi hlapi se preprečuje z zaprtim sistemom pretakanja goriva.
Zbiranje odpadkov je predvideno z dvema tipskimi smetnjakoma (kontejner 900 l), locirana sta ob objektu.
Plodno zemljo, ki se odstranjuje, se uporabi za sanacijo bližnjih kmetijskih površin oziroma za lastne potrebe, v soglasju z občinskim organom, pristojnim za kmetijske zadeve.
VIII. VARSTVO PRED POŽAROM
20. člen
V grafičnih prilogah so prikazane cone nevarnosti za izbruh požara, v katerih ne smejo biti snovi ali priprave, ki utegnejo povzročiti požar ali omogočiti njegovo širitev.
Varstvo pred požarom obsega gasilsko opremo, katera vključuje ročne gasilske aparate na prah, ki morajo biti ob vsakem drugem avtomatu za iztakanje, in v prostorih, kjer so uskladiščene vnetljive snovi oziroma se zadržujejo zaposleni.
Dostop gasilskih vozil je omogočen po dovozni oziroma izvozni cesti.
Nadstrešnica mora biti zasnovana kot lahka streha.
Varovanje objektov pred požarom in gašenje le-teh pa je zagotovljeno z obstoječim hidrantom, ki je lociran v zahodnem delu območja bencinskega servisa.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen
Investitor mora zagotoviti:
– potrebna sredstva za pridobitev investicijsko-tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo dela regionalne ceste R 326
– potrebna sredstva za izvedbo rekonstrukcije dela regionalne ceste R 326
– pri vseh križanjih ceste s komunalnimi vodi se morajo ti ustrezno zaščititi. Pred pričetkom del se mora pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav.
– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na tangiranih cestah
– varovati vodotok in podtalnico pred onesnaževanjem
– redno vzdrževati objekte infrastrukture in okolice.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na občini Trebnje, Zavod za urbanistično načrtovanje.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-273/93-10
Trebnje, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.