Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

774. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993, stran 1079.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 66/93) na seji dne 18. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
                             SIT
– prihodke                   875,774.436,00
– odhodke                   855,532.477,00
– presežek prihodkov nad odhodki        20,241.959,00
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
– prihodke                   12,840.398,30
– odhodke                    3,262.469,60
– presežek prihodkov nad odhodki         9,577.928,70
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993 v znesku 20,241.959 SIT se prenese v proračun občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994 s tem, da se presežek razporedi:
                           SIT
  – investicije v osnovnem izobraževanju
(Lesično, Kozje)               20,000.000
– javna poraba (ostali porabniki proračuna)   241.959
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993 v znesku 9,577.928,70 SIT se prenese v sredstva rezerv občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994.
5. člen
Pregled izvršitve proračuna občine Šmarje pri Jelšah je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-3/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 18. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.