Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

772. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1994 v občini Gornja Radgona, stran 1077.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), je Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona na seji dne 24. 3. sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1994 v občini Gornja Radgona
1. člen
S to odredbo se določijo pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede za potrdila in dovoljenja in 57. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in 29. čl. zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85).
2. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih surovin, proizvodov in odpadkov pri nakladanju, prekladanju in razkladanju se plača naslednja pristojbina:
1. Za kamionske in vagonske pošiljke po režijski uri veljavnega cenika za veterinarske storitve za vsako začeto uro.
2. Za pošiljke v kombiju ali z avtomobilsko prikolico polovico vrednosti režijske ure.
3. Za kosovne pošiljke:
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|               | Veljavne|  Predlagane| Indeks|
|               |    SIT|     SIT|    |
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- kopitarjev in parkljarjev  |     |       |    |
|po kom            |  260,00|    280,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- telet in žrebet       |  132,00|    143,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- psov, mačk         |  260,00|    280,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- žive perutnine (za vsakih  |     |       |    |
|začetnih 50 kom)       |   46,00|    50,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- živi kunci (za vsakih    |     |       |    |
|začetnih 20 kom)       |   52,00|    56,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- za vsako čebeljo družino  |   26,00|    28,00|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- za ribe, rake, polže od kg |   2,60|     2,80|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
|- za meso kopitarjev,     |     |       |    |
|parkljarjev, perutnine,    |     |       |    |
|mlečne in mesne izdelke    |     |       |    |
|od kg             |   2,60|     2,80|  108|
+------------------------------+----------+-------------+-------+
Kadar doseže obračun pristojbine po kosovnih pošiljkah višjo pristojbino kot po kamionu ali vagonu, se pristojbina obračuna in plača za kamionsko, oziroma vagonsko pošiljko.
3. člen
1. Pristojbine za stalne veterinarsko-sanitarne preglede živali, živalskih surovin, živalskih proizvodov in odpadkov v proizvodnji MIR Gornja Radgona se plačujejo po dejansko opravljenih urah pooblaščenih delavcev pristojne veterinarske organizacije v višini, ki je za režijsko uro določena z veljavnim cenikom za veterinarske storitve, povečane za 15%.
2. Za veterinarsko-sanitarne preglede:
a) divjačine pred odpremo ali uskladiščenjem
b) živine, mesa, mesnih in mlečnih izdelkov, rib, kož ter drugih proizvodov na sejmih, tržnicah, gostinskih in drugih obratih,
c) pri obdelavi in predelavi mesa za javno potrošnjo v gostiščih, na prireditvah, v hladilnicah in v obrtni predelavi mesa ter za druge preglede, ki jih ta odredba ne omenja še plača pristojbina za vsako začeto uro po veljavnem ceniku za veterinarske storitve.
4. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki, oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, proizvajalec plača pristojbino v vrednosti 0,45% od litra cene mleka.
Pristojbino odteguje organizator odkupa in jo mora mesečno najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu odvesti na račun št. 51910-630-50100-14 proračuna SO Gornja Radgona.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, ampak ga daje na drug način v javno potrošnjo, za izdajo dovoljenja se zaračunava odvzem vzorca mleka, laboratorijske preiskave (štirikrat letno) in stroške enkratnega pregleda vseh molznic na tuberkulozo.
5. člen
Pristojbine iz 3. člena te odredbe obsegajo pregled živali pri razkladanju in pred zakolom, pregled mesa po zakolu, surovin pred predelavo, izdelke ter njih pakiranje in nakladanje, če se navedeni pregledi opravljajo na enem mestu.
6. člen
Določeni zneski režijske ure iz 2. in 3. člena, so povečani za 15% (prispevek za občinski sklad za zdravstveno varstvo živali) kot je določeno v veljavnih predpisih ter vse druge stroške, ki so nastali pri obveznem stalnem veterinarsko-sanitarnem pregledu.
7. člen
Če živina ali blago, ki pri nakladanju, prekladanju, oziroma razkladanju ni pripravljena za pregled ob napovedanem času, se zaračunava za vsako začeto uro zamuda časa po veljavni uradni postavki, za preglede pošiljk izven rednega delovnega časa se pristojbina poveča za 50% za preglede pošiljk v nočnem času, ob nedeljah in praznikih pa za 100%.
Posebej se plačajo tudi stroški laboratorijskih analiz, ki so sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda. Koristnik veterinarsko-sanitarnega pregleda je dolžan obvestiti veterinarsko organizacijo, oziroma veterinarsko inšpekcijo, ki opravlja preglede, najmanj 12 ur pred pregledom.
8. člen
Za obvezne trihinoskopske preglede mesa stroški pregleda bremenijo lastnika.
9. člen
Za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe iz 5. člena odloka o organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko-higienske službe (Uradni objave občinskih skupščin, št. 4/80 in 24/82), plačujejo lastniki živali pristojbino:
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|                  |Veljavne|Predlagane|Indeks|
|                  |   SIT|    SIT|   |
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za goveda in konje        | 338,00|  365,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za teleta in žrebeta do 200 kg  | 200,00|  216,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za teleta in žrebeta do 120 kg  | 143,00|  155,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za prašiče nad 50 kg       |  84,00|   90,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za prašiče do 50 kg       |  42,00|   45,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za ovce in koze         |  42,00|   45,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za perutnino po komadu      |  0,78|   0,85|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za kunce, zajce in nutrije po kom|  3,81|   4,11|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za čebelje družine po kom    |  10,40|   11,40|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
|- za pse in mačke po kom      | 1040,00|  1100,00|  108|
+-----------------------------------+--------+----------+------+
10. člen
Pristojbine iz te odredbe se plačujejo v gotovini ali z drugimi sredstvi plačilnega prometa takoj, po opravljenem pregledu pa se obračunavajo mesečno na podlagi sklepa veterinarske inšpekcije Uprave za inšpekcijske službe občin Gornja Radgona, Lendava, in Murska Sobota, enota G. Radgona, o plačilu pristojbine.
Pristojbine za veterinarsko-higiensko službo se plačujejo ob izdaji zdravstvenih spričeval in ob preventivnem cepljenju psov zoper steklino.
Posebne stroške in zamudnine si obračunava delavec veterinarske postaje, oziroma veterinarske inšpekcije, ki je pregled opravil, neposredno pri organizaciji ali podjetju in občanu, ki je pregled zahteval.
11. člen
Pristojbine po odredbi se valorizirajo v skladu s porastom cen veljavnega cenika za veterinarske storitve. Sklep o valorizaciji cen za pristojbine po odredbi izda izvršni svet na podlagi informacije o veljavnih cenah za veterinarske storitve.
12. člen
Plačane pristojbine se odvajajo na račun št. 51910-840-008-3182 proračuna SO G. Radgona.
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-15/94
Gornja Radgona, dne 24. marca 1994.
Podpredsednik
Izvršnega sveta
SO Gornja Radgona
Janko Slavič, dipl. inž. agr. l. r.