Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

770. Odlok o poslovnem času, stran 1074.

Na podlagi 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 4/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 24. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Skupščina občine Črnomelj na seji zborov dne 28. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o poslovnem času
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa okvirna razporeditev, začetek in konec poslovnega časa za podjetja in samostojne podjetnike, ki opravljajo obrtne in gostinske storitve na območju občine Črnomelj.
Podjetja in samostojni obrtniki določijo svoj poslovni čas v okviru določil tega odloka ob upoštevanju potreb potrošnikov, turizma, načela dobrega gospodarjenja in v skladu s predpisi o javnem redu in miru.
2. člen
Podjetja in samostojni obrtniki iz 1. člena so dolžni obvestiti pristojni upravni organ o obratovalnem času do 15. decembra v tekočem letu za naslednje leto.
Prijava mora vsebovati:
– urnik obratovalnega časa (rednega in dežurstva),
– tedensko število ur obratovalnega časa,
– število zaposlenih v poslovni enoti.
Odločba, ki jo izda pristojni upravni organ za poslovno leto vnaprej, mora biti dostopna pristojnim inšpekcijskim službam in organom javnega reda in mira.
Podjetja in samostojni podjetniki, ki pričnejo obratovati med letom, morajo urnik poslovnega časa v skladu s prvim odstavkom tega člena prijaviti najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja.
3. člen
Podjetja in samostojni podjetniki morajo spremembo poslovnega časa ali začasno prekinitev poslovanja priglasiti pristojnemu upravnemu organu najmanj 3 dni pred predvidenimi spremembami.
Začasna prekinitev obratovanja ne sme biti daljša kot 30 dni.
Pristojni upravni organ lahko v soglasju z izvršnim svetom skupščine občine v upravičenih primerih dovoli, da se posamezna poslovalnica ali gostinski obrat začasno zapre, posluje s krajšim ali daljšim poslovnim časom.
4. člen
Dovoljenje iz 3. člena ni potrebno, kadar je poslovni prostor zaprt zaradi popisa blaga ali kadar je v njem zaposlen samo en delavec, ki ga ni mogoče nadomestiti z drugim delavcem ali kadar je zaprt iz drugih upravičenih razlogov. Zaprtje poslovalnice iz tega člena ne sme trajati več kot 3 dni.
5. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, ki poslujejo tudi ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih, imajo lahko z dovoljenjem pristojnega upravnega organa med tednom skrajšan poslovni čas ali dela prosti dan, razen v gostinskih enotah s prenočišči.
6. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, ki poslujejo s strankami, so dolžni na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor objaviti razpored poslovnega časa med tednom, pregled dežurnega poslovnega časa ter vse nastale spremembe v poslovnem času.
II. POSLOVNI ČAS
1. Gostinstvo
7. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo gostinsko dejavnost, določijo začetek in konec poslovnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in sicer:
– nastanitveni gostinski objekti (hoteli, moteli penzioni, prenočišča, šotorišča, turistična naselja, kmečki turizem) od 00. do 24. ure;
– restavracije, kavarne, gostilne med 6. in 24. uro, ob petkih in sobotah do 1. ure naslednji dan;
– okrepčevalnice, bifeji, slaščičarne, specializirane okrepčevalnice med. 6. in 23. uro, ob petkih in sobotah do 24. ure;
– nočni bari, diskoteke in drugi nočni lokali med 21. in 4. uro;
– bifeji v sklopu trgovin imajo lahko enak poslovni čas, kot je določen za trgovino;
– planinski dom v skladu s pravili Planinske zveze Slovenije.
8. člen
Gostinski obrat, ki nima prenočišč, je lahko zaprt en dan v tednu.
Gostinski obrat, ki nudi gostom prenočišča, posluje v zvezi z oddajanjem sob časovno neomejeno. V nočnem času mora uvesti dežurstvo v recepciji.
Sezonski gostinski obrati (kopališča, kampi...) prilagajajo svoj delovni čas potrebam turizma. Gostinski obrati na železniških in avtobusnih postajah lahko obratujejo tako kot okrepčevalnice, z dovoljenjem pristojnega upravnega organa pa smejo opravljati dejavnost tudi ponoči.
9. člen
Gostilne, kavarne in restavracije lahko obratujejo tudi izven določenega poslovnega časa iz prejšnjega člena (plesne, kulturne, turistične prireditve, dan pred državnimi in drugimi prazniki, med temi prazniki, na pustno soboto, pustni torek, martinovanje) na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa. Podaljšanje poslovnega časa v teh primerih je lahko do 4. ure.
Gostinske enote, ki občasno nudijo storitve za razne obletnice, poroke, bankete in podobno, smejo v takih primerih poslovati neomejeno.
Za vse oblike podaljšanega poslovnega časa iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo organizatorji zagotoviti izpolnitev določil odloka o javnem redu in miru.
10. člen
Obratovalni čas za opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih prostorov ob raznih prireditvah se določi ob priglasitvi posamezne prireditve.
2. Obrtne storitve
11. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo obrtne storitve neposredno za stranke, določijo poslovni čas obratovalnice med tednom od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro, v soboto med 7. in 13. uro.
12. člen
Podjetja in samostojni podjetniki lahko obratujejo tudi izven določenega poslovnega časa iz prejšnjega člena (ponoči, v soboto popoldan, v nedeljo, na dela proste dni) in sicer kot dežurne enote.
Pristojni upravni organ lahko izdela nov urnik dežurstev po posameznih enotah, če jih le-te ne določijo dovolj, ob upoštevanju značilnosti, želja in potreb občanov po določenih storitvah.
III. SKUPNE DOLOČBE
13. člen
Pristojna upravna organa, ki odločata o posameznih vprašanjih iz tega odloka, sta:
1. Oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in javne finance,
2. Oddelek za notranje zadeve (9. in 10. člen).
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
1. Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje in druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki se ne ravna po tem odloku.
2. Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
3. Z denarno kaznijo 20.000,000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik – posameznik takoj na kraju storitve prekrška, če ne upošteva objavljenega poslovnega časa. Denarno kazen izterja tržni inšpektor.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Podjetja in samostojni podjetniki so dolžni uskladiti svoj poslovni čas z določili tega odloka najkasneje v treh mesecih od njegove uveljavitve.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo tržna inšpekcija in organi policije.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o poslovnem času (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-3/94
Črnomelj, dne 28. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.