Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno, stran 1067.

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, 13/90, 22/90, 23/90, 13/91 in 14/92) na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 7. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno
1. člen
Grafični del ZN Spremembe in dopolnitve ZN Ostrožno – sever (elab. Razvojni center Celje, št. 15/84) se v celoti ukine in nadomesti z novim elaboratom, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 88/88-94, prav tako se ukinejo tudi vsi odloki objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 31/81, 21/82, 39/82 in 11/84 s pripadajočimi elaborati, odlok, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 3/86 pa se dopolni s sledečim besedilom:
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo spremenjeno mejo ureditvenega območja, povečano zazidljivo območje za zasebno, zadružno stanovanjsko in obrtno-stanovanjsko gradnjo južno od Ulice heroja Rojška do Koprivnice, možnost zapolnitve s posameznimi stanovanjskimi in obrtnimi objekti, nadomestno gradnjo cerkve Sv. Duha, spremenjeno vodnogospodarsko ureditev desnega brega Koprivnice od prepusta pod avtocesto do sotočja s Sušnico, podaljšek Čopove ulice in razširitev Ceste na Ostrožno od novega mostu čez Koprivnico do križišča z Ulico heroja Šarha, lokacijo objektov družbenega standarda in športno-rekreacijskih objektov ter otroških igrišč, osnove za komunalno urejanje novih zazidljivih površin in za komunalno-ekološke sanacije obstoječih zazidanih površin, osnove za urbanistično in hortikulturno oblikovanje celotnega ureditvenega območja ter za arhitektonsko oblikovanje novih objektov.
2. člen
Meja ZN se začne na skrajnem zahodnem delu na izhodiščni točki na robu lokalne ceste 2313 na parc. št. 1144/51 k. o. Ostrožno, se nadaljuje ca. 30 m po zgornjem robu ceste do parcele 1175/4, dalje ca. 40 m ob cesti 974/52 proti severu, nato pa ob robu parcele 974/11 in 974/9 do parcele 895/25. Nadalje poteka meja proti severu po obstoječem jarku in sicer ob zahodnih mejah parcel 974/8, 865/6, 895/10, 895/11, 900/18, 900/17. Nakar zavije meja proti zahodu po južni meji parcele 900/14, zopet zavije proti severu v razdalji okoli 20 m, seka parcelo 900/15 in poteka ob loku Ulice Dušana Kvedra, to je parc. št. 900/16 k. o. Ostrožno, dalje ob cesti št. parc. 900/12, seka parcelo 919/1 k. o. Ostrožno vse do južne meje nasipa avtoceste. Tu meja zavije proti jugovzhodu, vzdolž nasipa avtoceste, kjer poteka po severnih mejah parcel 919/1, 917/2, 917/5, 917/11, 910/52, 917/6, 917/3, 1161/13 k. o. Ostrožno. Dalje zavije meja proti jugovzhodu ob vzhodnem robu parc. št. 915/15, 116/12, ob vzhodnem robu Ceste II. grupe odredov parc. št. 915/2, parc. 116/10 vse do južnega vogala parc. 913/1 k. o. Ostrožno. Tu zavije proti severu ob zahodni in severni meji parc. 969/1 k. o. Ostrožno. Nadalje poteka meja proti vzhodu po severnih mejah parc. 939/7 k. o. Ostrožno vse do Ulice Kozjanskega odreda (parc. št. 939/2 k. o. Ostrožno). Meja poteka še dalje proti vzhodu, kjer seka skrajni vzhodni del parcele 913/1, po severni meji parcele 970/22, 970/21, 970/4, 956/6, 942/5, 952/4 k. o. Ostrožno. Meja zavije dalje proti severu ob zahodni meji parc. 955/3 k. o. Ostrožno. Od tu zavije meja zopet proti vzhodu po severnih mejah parcel 955/3, 955/5, 957/11, 952/2, *802, 848/8 k. o. Ostrožno vse do zahodnega roba nasipa nadvoza parc. št. 1154/4 k. o. Ostrožno. Od tu zavije proti severu ob robu nasipa ca. 80 m južnega roba parc. avtoceste št. 1202 k. o. Ostrožno. Dalje zavije meja proti vzhodu vzdolž avtoceste oziroma po severnih mejah parcel 846/3, 830/3, 1206, 845/12, 832/7, 832/6, 1158/1, 833/2, 833/1, 836/1, 837 k. o. Ostrožno, tu seka poti k LKS parc. št. 1140/5 k. o. Ostrožno. Meja prečka podaljšano Kersnikovo ulico pri parceli 835/2 in poteka proti jugu ob vzhodnem robu ceste do parcele 547/24 k. o. Ostrožno, tu zopet prečka cesto in se navezuje dalje na obstoječo mejo. Pri tem križišču zavije meja proti zahodu po severnem robu obvoznice do podaljšane Čopove ulice. Na tej poti seka parc. 547/10, 555/2, 553/2, 554/2, 1140/1, seka potok Koprivnico. Dalje po severni meji parcel 826/3, 825/2, 823 seka cesto št. parc. 1158/3 k, o. Ostrožno, nadalje poteka meja proti jugozahodu t. j. po južnem robu nasipa poti ob LKS potoku parc. št. 1194 k. o. Ostrožno vse do parc. št. 653/4 k. o. Ostrožno. Od tu dalje seka parc. 654/4, 655/2, 657/2, 658/1, 659/3, 660/1, 661/2, 662/3, 662/4 k. o. Ostrožno. Meja seka dalje podaljšano Čopovo ulico, kjer prečka parc. 775/3 k. o. Ostrožno. Dalje poteka še proti jugozahodu po severnih mejah parcel 776/1, 777/4, 778/1, prečka Cesto na Ostrožno št. 1144/50, še po severnih mejah parc. 772, 770/2, vse do sredine severne meje parc. št. 710/3 k. o. Ostrožno. Tu prečka pravokotno potok LKS in zavije proti severozahodu ob južnih mejah parcel *213, 767/1, 763/3, 759/2, 750/2, prečka parc. 1170, dalje ob južnih mejah parcel 744/3, 753/3 k. o. Ostrožno. Tu zavije proti Severu in obide to isto parcelo. Poteka dalje proti severu ob zahodnih mejah parc. 744/3, 744/4, ob južni meji parcele 749, ob zahodni meji parc. *439 k. o. Ostrožno do južnega roba Ceste na Ostrožno. Dalje zavije proti severozahodu ca. 56 m do južnega roba predvidene razširitve ceste Celje – Šmartno. Na razdalji ca. 183,0 m ob južnem robu razširjene ceste Celje -Šmartno seka parcele 744/1, 744/7, 744/6 do parcele *516 k. o. Ostrožno. Tu zavije meja proti jugu in obide parcelo *516 k. o. Ostrožno, dalje poteka proti zahodu po južnih mejah parc. *517, 975/30, 975/20 do poti parc. 1144/4 k. o. Ostrožno. Od tu zavije meja proti jugu ob tej poti do potoka Sušnice. Nadalje poteka meja proti zahodu po južnih mejah parcel 743/4, 975/41, 975/17 k. o. Ostrožno. Tu zopet zavije meja proti zahodu in severu, kjer seka parcele 975/16, 975/24, 975/13 k. o. Ostrožno. Nakar poteka meja proti zahodu po južni meji parcele 975/40 in zahodni meji parcele 975/23 k. o. Ostrožno, do južnega roba ceste Celje – Šmartno, t. j. parcele 1144/51, tu seka cesto pravokotno vse do izhodiščne točke.
Opisana meja ZN je razvidna grafično v arhitektonsko zazidalni situaciji, elaboratu pod št. 88/88 RC – Planiranje, v merilu 1:1000. Skupna površina znotraj opisane meje je 56,6191 ha.
3. člen
Funkcije ureditvenih območij znotraj meje zazidalnega načrta s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve oziroma drugih posegov v prostor so sledeče:
1. Ureditveno območje OS 1:
Meja začne pri lokalni cesti 2313, t. j. parc. št. 1144/51 k. o. Ostrožno. Nadalje poteka meja proti severu po obstoječem jarku in sicer ob zahodnih mejah parcel 974/8, 895/4, 895/9, 895/10, 895/11, 900/18, 900/17. Nakar zavije meja proti zahodu po južni meji parcele 900/14, zopet zavije proti severu v razdalji okoli 20.0 m, seka parcelo 900/15 in poteka v loku ob Cesti Dušana Kvedra, t. j. parc. št. 900/16 k. o. Ostrožno. Dalje ob cesti parc. št. 900/12, seka parcelo 919/1 k. o. Ostrožno vse do južne meje nasipa avtoceste. Tu meja zavije proti jugovzhodu vzdolž nasipa avtoceste, poteka po severnih mejah parcel 919/1, 917/2, 917/5, 910/52, 917/6, 917/3, 1161/13 k. o. Ostrožno. Dalje zavije meja proti jugovzhodu po vzhodnem robu parc. št. 915/15, 1161/12, ob vzhodnem robu Ceste II. grupe odredov parc. 915/12, parc. 116/10, vse do južnega vogala parcele 913/1 k. o. Ostrožno. Tu zavije meja proti severu ob zahodni in severni meji parcele 969/1 k. o. Ostrožno. Nadalje poteka meja proti vzhodu po severnih mejah parcel 939/8, 939/7 k. o. Ostrožno vse do Ulice Kozjanskega odreda parc. št. 939/2 k. o. Ostrožno. Meja poteka še dalje proti vzhodu, kjer seka skrajni vzhodni del parcele 913/1, po severni meji parcele 970/22, 970/21, 970/4, 956/6, 942/5, 952/4 k. o. Ostrožno. Meja zavije dalje proti severu ob zahodni meji parcele 955/3 k. o. Ostrožno. Od tu zavije meja zopet proti vzhodu po severnih mejah parcel 955/3, 955/5, 597/11, 952/2, *802, 848/8 k. o. Ostrožno vse do zahodnega roba nasipa nadvoza, t. j. parc. št. 1145/4 k. o Ostrožno. Tu zavije meja proti jugu ob nasipu nadvoza parc. 1145/4 in še dalje ob cesti, kjer poteka meja po zahodnih mejah parcel 1145/21, 962/31, 1145/20, 1145/19, 1145/18, 1145/17, dalje seka cesto parc. št. 960/1 in še poteka ob cesti po vzhodnih in južnih mejah parcel 962/3, *994, 963/4, 967/23, 967/24, 695/42, 965/8, seka cesto parc. št. 1172, še dalje po južnih mejah parcel 965/50, 1161/19, 906/98, 906/79, 906/26 k. o. Ostrožno. Nakar seka Cesto II. grupe odredov in poteka proti jugu v razdalji okoli 40.0 m do razširjene ceste Celje – Ostrožno. Od tu zavije proti severozahodu ob razširjeni cesti Celje – Ostrožno, kjer seka parcele 811/6, 974/17, 440/1, 974/43, 974/34, seka cesto parc. št. 974/40, dalje seka parcele 974/63, 974/50, po južnih mejah parcel 530, 528, 974/46, 974/41, 974/75. 974/71, *168, 526, vse do izhodiščne točke.
Območje meri skupaj 17.85 ha.
2. Ureditveno območje OS2:
Meja začne v severozahodnem vogalu parcele 846/3 (ob vznožju nasipa nadvoza št. parc. 1145/4 k. o. Ostrožno) proti avtocesti. Dalje zavije meja proti vzhodu vzdolž avtoceste oziroma po severnih mejah parcel 846/3, 830/3, 1206, 845/12, 832/7, 832/6, 1158/1, 833/2, 833/1, 836/4, 836/1, 837 k. o. Ostrožno, tu seka potok LKS parc. št. 1140/5 k. o. Ostrožno. Meja zavije proti jugu v loku ob zgornjem robu nasipa potoka LKS. Dalje proti jugu in sicer ob skrajnem zahodnem robu podaljšane Kersnikove ulice do križišča s severno obvoznico, kjer seka parcelo 547/10 k. o. Ostrožno. Pri tem križišču zavije meja proti zahodu po severnem robu obvoznice v razdalji okoli 360.0 m. Na tej poti seka parcele 547/10, 555/2, 553/2, 554/2, 1140/1 potok Koprivnica. Dalje po severni meji parcel 826/2, 823, seka cesto parc. št. 1158/3 k. o. Ostrožno, dalje še po severni meji parcele 815/3 in 815/2 k. o. Ostrožno. Meja prečka podaljšano Kersnikovo ulico pri parceli 835/2 k. o. Ostrožno in poteka proti jugu ob vzhodnem robu ceste do parcele 547/24 k. o. Ostrožno. Od tu zavije meja proti zahodu v razdalji okoli 325 m, po severnih mejah parcel 812/12, 827/12, 812/28, 812/10, 110/3 k. o. Ostrožno do ceste. Nato zavije meja proti severu in poteka ob vzhodnem robu nasipa ceste št. 1145/4 k. o. Ostrožno vse do izhodiščne točke pri avtocesti.
Območje meri skupaj 22.30 ha.
V tem območju je v delu varovalnega koridorja daljnovoda predvidena izraba tega zemljišča za vrtičkarstvo v skupni površini 3.250 m2.
3. Ureditveno območje S3:
Izhodiščna točka meje območja je v severozahodnem vogalu parcele 975/23. Meja poteka po južnem robu ceste Celje – Šmarjeta proti jugovzhodu v razdalji okoli 235 m, kjer seka parcele 1230, *140/2, *372, 975/18, 1144/4, 975/19, *518, *517, *516 k. o. Ostrožno. Tu zavije meja proti jugu, obide parcelo *516, dalje poteka proti zahodu po južnih mejah parcel *517, 975/30, 975/20 do poti parc. 1144/4 k. o. Ostrožno. Od tu zavije meja proti jugu ob tej poti do potoka Sušnice. Nadalje poteka meja proti vzhodu po južni meji parcel 743/4, 975/41 k. o. Ostrožno. Tu zavije proti severu, poteka ob zahodnih mejah parcel 975/41, 975/17, zopet zavije meja proti zahodu in severu, kjer seka parcele 975/16, 975/24, 975/13 k. o. Ostrožno. Nakar poteka meja proti zahodu po južni meji parcele 975/40 in južni in zahodni meji parcele 975/23 do izhodiščne točke.
Območje meri skupaj 1.35 ha.
Na ureditvenem območju, koder se nahaja 10 obstoječih objektov, je predvidena gradnja novih individualnih stanovanjskih objektov in predviden rezervat za objekte centralne dejavnosti na skupni površini parcel 0.7 ha.
4. Ureditveno območje S4:
Izhodiščna točka meje območja je na začetku Ceste II. grupe odredov potekala proti severovzhodu ob cesti in sicer po severnih mejah parcel 811/7, 811/1, 811/15, 811/6, 810/16, 810/4, 810/5, 1145/12, 1145/13, 808/24, 808/25, 808/27, 808/28, 808/4, 808/41, 808/42, 806/1, 804/2, 804/1, 1171/9, 1145/15, 1145/16 do severnega mejnika parcele 812/4 k. o. Ostrožno. Od tu zavije proti jugu v loku v razdalji okoli 50 m, kjer seka parcele 812/45, 790/10, 790/9, 790/12 k. o. Ostrožno. Nato zavije meja proti vzhodu ob južnem robu predvidene ceste, kjer seka parceli 791/3, 812/43 k. o. Ostrožno. Od tu zavije proti jugu ob predvideni stanovanjski cesti vse do predvidene ceste Celje -Šmartno, kjer seka parcele 812/3, 812/2, 784/3, 779/2, 789/7, 787/1, 790/11, 790/3, 795/8 k. o. Ostrožno. Tu zavije meja proti severozahodu ob razširjeni cesti Celje – Šmartno v razdalji okoli 260,0 m in seka parcele 795/3, 1171/2, 800/3, 801/2, 802/2, 806/7 k. o. Ostrožno. Poteka dalje po južni meji parcele 808/5, 808/40, 1145/6, 810/9, 810/2, seka parcelo 811/1 vse do izhodiščne točke do Ceste II. grupe odredov.
Območje meri skupaj 3.27 ha.
5. Ureditveno območje S5:
Izhodiščna točka meje območja začne pri obstoječi stanovanjski cesti in sicer v severozahodnem vogalu parcele 110/3 k. o. Ostrožno. Meja poteka dalje proti vzhodu v razdalji okoli 325 m, po severnih mejah parcel 110/3, 812/2, 812/10, 812/28, 827/12, 812/12, po južni meji parcele 812/16, seka parcelo 812/13 k. o. Ostrožno. Nakar zavije proti jugu v premi razdalji okoli 150.0 m do severne obvoznice, kjer seka parcele 812/12, 812/5, 812/6, 812/7, 815/1, dalje seka kanal LKS – parc. št. 1194 k. o. Ostrožno. Meja poteka proti zahodu ob robu severne obvoznice do križišča podaljšane Čopove ceste in sicer ob južnem robu nasipa poti ob kanalu LKS – parc. št. 1194 k. o. Ostrožno v razdalji okoli 130,0 m. Od tu dalje seka parcele 654/4, 655/2, 627/2, 658/1, 659/3, 660/1, 661/2, 662/3, 662/4 k. o. Ostrožno, nakar zavije meja proti severozahodu ob podaljšani Čopovi cesti, kjer seka parcele 662/4, 775/3, seka kanal LKS (parc. št. 1194) in parcele 776/2, 777/1, 778/2, 779/1, 789/4, 790/11, 795/8 do predvidene stanovanjske ceste. Tu zavije meja proti severu ob predvideni stanovanjski cesti in seka parcele 795/8, 790/3, 790/11, 787/1, 789/7, 779/3, 784/3, 812/2, 812/3. Tu zavije meja proti zahodu in seka parcele 812/43, 791/3, 790/12, 790/9, 790/10, 812/45, vse do izhodiščne točke.
Območje meri skupaj 7.45 ha.
Na tem območju je predvidena gradnja novih vrstnih stanovanjskih objektov ter prostor za rekreacijo s pripadajočim objektom.
6. Ureditveno območje SO6:
Izhodiščna točka meje območja je v severovzhodnem vogalu parcele 776/1 (ob kanalu LKS), dalje poteka meja proti jugovzhodu po severnih mejah parc. 776/1, 777/4, 778/1, prečka Cesto na Ostrožno parc. št. 1144/50, še dalje po severnih mejah parcel 772, 770/2, vse do sredine severne meje parc. št. 710/3 k. o. Ostrožno. Tu prečka pravokotno potok LKS in zavije proti severozahodu ob južnih mejah parcel *213, 767/1, 763/2, 759/2, 750/2, prečka parc. 1170, dalje ob južnih mejah parcel 744/3, 753/3, k. o. Ostrožno. Tu zavije proti severu in obide to isto parcelo. Poteka dalje proti severu ob zahodnih mejah parcel 744/3, 744/4, ob južni meji parcele 749, ob zahodni meji parc. * 439 k. o. Ostrožno do južnega roba Ceste na Ostrožno. Dalje zavije proti severozahodu ca. 56.0 m do južnega roba predvidene razširjene ceste Celje – Šmartno (pri lomu parcele št. 744/1). Od tu zavije proti jugovzhodu in poteka ob južnem robu podaljšane Čopove ceste, kjer seka parcele 1144/51, 808/2, 808/3, 808/1, 806/3, 802/2, *99/6, 1171/1, 795/2, 790/4, 789/4, 779/4, 778/2, 777/1, 777/3, seka kanal LKS (parc. š. 1194), vse k. o. Ostrožno in poteka do izhodiščne točke. Območje meri skupaj 2.67 ha.
4. člen
1. Za ureditveno območje OSI:
Na tem območju je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov, ki se morajo v tlorisnih in višinskih gabaritih prilagoditi obstoječi stanovanjski arhitekturi vključno s prizidki, ki so predvideni v arhitektonski situaciji, možne so tudi izdelave podkletitev.
V območju OS1 je predvidena gradnja novih objektov:
l.A – Na parceli št. 900/14 je predvidena izgradnja individualnega, prostostoječega stanovanjskega objekta z maksimalnimi tlorisnimi gabariti 12.00 m x 10.00 m ter višinskimi P + IP ali P + 1 + P ter naklonom strešine 33° ali več, smerjo slemena sever – jug ter opečno ali betonsko kritino temno rdeče – rjave barve.
l.B – Na parceli št. 974/11 je predvidena izgradnja enega stanovanjskega objekta v obliki atrijsko ali drugače zasnovane hiše, z maksimalnim tlorisnim gabaritom 15.00 m x 15.00 m ter višinami P + IP, dvokapno streho z naklonom 33° ali več, opečno kritino ali tegolo v temno -rdeče – rjavi barvi.
l.C – Na mestu obstoječega stanovanjskega objekta Stara cesta št. 7 (parcele št. 906/48, 906/49, 906/50) je predvidena možna izgradnja nadomestnega stanovanjskega objekta z maksimalnim tlorisnim gabaritom 15.00 m x 12.00 m ter maksimalnim višinskim gabaritom kot pri sosednjih objektih, smerjo slemena JV-SZ, naklonom 33° ali več, opečno kritino ali tegolo v temno rdeče – rjavi barvi.
l.D – Na severnem delu je predvidena izgradnja devetih individualnih prostostoječih stanovanjskih objektov na parcelah 969/36, 969/17, 970/22, 970/21, 970/2, 955/3, 955/2, 952/5, 952/3, 956/12, 952/8, 956/9 in 956/11.
Maksimalni tlorisni gabariti predvidenih objektov so 12.00 m x 10.00 m, višinski pa P + IP ali P + 1 + P z naklonom strehe 33° ali več, vendar enako za celotno območje. Oblikovalsko bodo objekti prilagojeni obstoječi pozidavi, kritina bo opečna ali tegola v temno rdeče – rjavi barvi.
l.E – Na parceli št. 365/10 je predvidena izgradnja individualnega, prostostoječega stanovanjskega objekta z maksimalnim tlorisnim gabaritom 12.00 m x 10.00 m ter višinskim P + IP ali P + 1 + P, naklonom strehe 33°. Ostali oblikovalski elementi bodo prilagojeni sosednjim objektom.
l.F – Dovoz do obstoječih objektov Cesta na Ostrožno št. 92 do 110 bo iz Ceste na Ostrožno. Konec Ulice bratov Vedenik bo izvedena kot obračališče za avtomobile, predvidena je izgradnja peš poti od obračališča do obstoječega parkirišča ob trgovini.
Parcelne meje funkcionalnih zemljišč bodo spremenjene tako, da bodo vse proste površine razen ceste in peš poti dodeljene funkcionalnim zemljiščem obstoječih objektov.
l.G – Za dovoze do predvidenih stanovanjskih objektov št. 1/7 do 1/12 bo preko parcele št. 959/1 iz smeri Erjavčeve ulice zgrajen nov cestni priključek.
Kot tolerance je možno povečanje tlorisnih gabaritov za 2.00 m v obeh dimenzijah, gradnja prizidkov in minimalnih nadzidav po predhodni terenski preverbi s pogojem, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov in so oblikovno primerni, spremembe namembnosti s pogojem, da dejavnost ne poslabšuje bivalnih pogojev sosedom in se z njo strinjajo ter da je dejavnost ekološko čista in v skladu z vsemi zahtevanimi predpisi ter gradnja kioskov kot začasnih objektov pod navedenimi pogoji.
2. Za ureditveno območje OS 2:
To območje je v glavnem že zgrajeno z individualnimi stanovanjskimi hišami, vrstnimi hišami, obrtno-stanovanjskimi in cerkvijo Sv. Duha.
Individualne stanovanjske hiše so predvidene v dimenzijah 10.00 x 12.00 m (+ 2.00 tolerance), P + 1 + IP naklon strehe ca. 33°, možne so tudi izdelave podkletitev, vrstne hiše pa se morajo prilagoditi že zgrajeni arhitekturi.
Objekti ob LKS so obrtno – stanovanjski, stanovanjski del v dimenzijah 12.50 m x 9.47 m (1.20 m – stopnišče) in ima P + K ali P + IP ali samo P, dvokapno streho v naklonu ca. 33°, obrtni del pa ima dimenzije 12.00 m x 6.00 m, P, naklon strehe ca. 33°. Zadnja dva objekta v vrsti na parcelah 555/3 in 548/1 ter 548/2 k. o. Ostrožno sta možna v večjih tlorisnih gabaritih v okviru danih gradbenih linij, na parceli št. 547/38 pa je mogoča postavitev paviljona za uslužnostno dejavnost cerkve kot začasnega objekta.
Kot obrtne dejavnosti so mogoče dejavnosti, ki ne poslabšujejo bivalnih pogojev soseske in so ekološko čiste.
2.A – Na funkcionalnem zemljišču cerkve Sv. Duha, ki zajema območje južno od avtoceste, zahodno od Koprivnice, vzhodno od obstoječega gozda ter severno od obstoječih stanovanjskih objektov ob Ulici Heroja Rojška oziroma parcele št. 835/1, 835/2, 836/1 in 837, bodo urejene proste površine na osnovi načrta zunanje ureditve za potrebe cerkve kot zelene površine, športne površine, sanitarne zelene površine, parkirišča ter utrjene površine za dostop in dovoz. Po potrebi je mogoča tudi gradnja prizidkov oziroma samostojnih objektov, ki so vezani na dejavnost cerkve.
2.B – Zgrajeni most čez Koprivnico pri cerkvi Sv. Duha se prometno logično poveže z Ulico heroja Rojška v rahlo zaviti liniji.
Predvideno je rušenje dveh obstoječih objektov na parceli št. 547/43 ter spremljajočih pomožnih objektov. Kolikor pa v dveh letih ne bo prišlo do odkupa objektov, vl. št. 322 k. o. Ostrožno in zemljišč, lahko le-ti ostanejo in dobijo status stalnih in jih je mogoče obnavljati in vzdrževati.
Lastnik pa ima tudi možnost gradnje nadomestne stanovanjske hiše, v tem primeru pa mora stare objekte porušiti.
Na parceli št. 547/4 je predvidena izgradnja paviljonskega objekta za prodajo cvetja, spominkov, sveč. Maksimalni tlorisni gabariti objekta bodo 8.00 m x 8.00 m, višinski pa P z naklonom strehe 33° ali več, kritina bo opečna ali tegola v temno rdeči ali rjavi barvi.
2.C – Na parcelah št. 551/2 in 1140/51 ter 549/1 in 1140/50 je predvidena postavitev dveh individualnih, prostostoječih stanovanjskih objektov. Tlorisni in višinski gabariti bodo prilagojeni sosednjim objektom, odmik od parcelne meje pa bo min. 3.00 m. Dovoz bo urejen s podaljšane ulice Matevža Haceta.
V sklopu tega ureditvenega območja je predvidena tudi sprememba parcelacije med parcelama št. 834/55 in 834/56.
Ob Koprivnici je predvideno povečanje parcel ob predvidenih objektih (v gradnji) na parcelah št. 825/4, 825/3, 551/3, 551/4, 553/1, 552, 554/1, 555/3, 548/1 in 548/2 tako, da nova meja poteka vzporedno s peto nasipa ob Koprivnici v oddaljenosti 4 m.
V sklopu ureditvenega območja cerkve Sv. Duha je predvidena izgradnja parkirišča za osebna vozila (66 PM) ter peš poti med paviljonom (objekt št. 2/7), parkiriščem in cerkvijo. Parkirišče bo izvedeno s travnimi ploščami, dovozne poti in peš pot pa popločene (asfalt, tlakovci...).
2.D – Na parcelah št. 833/8, 833/5, 833/9, 834/46, 834/54 in 834/47 je predvidena izgradnja petih individualnih prostostoječih stanovanjskih hiš z maksimalnimi tlorisnimi gabariti 12.00 m x 10.00 m ter višinskimi gabariti prilagojenimi obstoječi obzidavi. Strehe bodo dvokapnice s smerjo slemena V – Z, naklon 33° ali več, kritina bo opečna ali tegola temno rdeče, rjave barve.
Kot tolerance je mogoče povečanje tlorisnih gabaritov za 2.00 m v obeh dimenzijah, gradnja prizidkov in minimalnih nadzidav razen pri vrstnih hišah po predhodni terenski preverbi s pogojem, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov in so oblikovno primerni, spremembe namembnosti s pogojem, da dejavnost ne poslabšuje bivalnih pogojev sosedom in se z njo strinjajo ter da je dejavnost ekološko čista ter v skladu z vsemi zahtevanimi predpisi ter gradnja kioskov kot začasnih objektov pod navedenimi pogoji.
3. Za ureditveno območje S 3: je mešano – delno stanovanjsko, delno poslovno-trgovsko.
4.A – Ob cesti na Ostrožno, na lokaciji ob predvidenem avtobusnem postajališču, sta na parceli št. 975/18, predvidena dva poslovno-trgovska objekta oziroma namenjena nehrupni in ekološko neoporečni obrtni dejavnosti.
Maksimalne tlorisne dimenzije objektov so 15.00 m x 10.00 m, višinski gabarit pa P + IP. Naklon dvokapne strehe je 33° ali več, kritina bo opečna ali tegola temno rdeče ali rjave barve. Oblikovanje bo prilagojeno sosednjim objektom.
Cestni priključek bo izveden z Gradnikove ulice, vstop v objekt bo s pločnika. V sklopu funkcionalnega zemljišča bo zgrajen parking za 15 osebnih vozil.
4.B – Na parcelah št. 975/4, 975/12, 975/13, 975/18, 975/41 in 743/4 je predvidena izgradnja devetih individualnih, prostostoječih, stanovanjskih hiš, v katerih je možna tudi nehrupna oziroma ekološko neoporečna obrtna dejavnost.
Objekti bodo maksimalnih tlorisnih gabaritov 12.00 m x 10.00 m z dopustno toleranco ±3.00 m, vendar z obveznim minimalnim odmikom 3.00 m od parcelne meje oziroma 4.00 m od dovozne ceste. Višinski gabariti bodo P + IP ali P + 1 + P z naklonom dvokapne strehe 33° ali več. Smer slemena bo S – J za objekte 4/1 do 4/4 in 4/11 oziroma V – Z za objekte 4/7 do 4/10. Kritina bo opečna ali tegola v temno rdeče – rjavi barvi. Dostop in dovoz bo z Gradnikove ulice oziroma s predvidene dovozne ceste.
Kolikor bi prišlo do združitve dveh ali več funkcionalnih zemljišč, je mogoč tudi gabaritno večji objekt, vendar tako, da ne poslabša bivalnih pogojev sosedov.
V sklopu funkcionalnega zemljišča objektov št. 4/7 in 4/8 je predvidena izgradnja parkinga za 15 osebnih vozil.
Kot tolerance je mogoče povečanje osnovnih tlorisnih gabaritov za 3.00 m v obeh dimenzijah, gradnja prizidkov in minimalnih nadzidav po predhodni terenski preverbi s pogojem, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov in so oblikovno primerni, spremembe namembnosti s pogojem, da dejavnost ne poslabšuje bivalnih pogojev sosedov in se z njo strinjajo ter da je dejavnost ekološko čista in v skladu z vsemi zahtevanimi predpisi ter gradnja kioskov kot začasnih objektov pod navedenimi pogoji. Kolikor bi prišlo do združenja dveh ali več stavbnih parcel, je na njih možen tudi ustrezno večji objekt, ki pa ne sme poslabševati pogojev sosedov.
4. Za ureditveno območje S 4
V tem kareju so predvidene tudi večinoma že zgrajene vrstne stanovanjske hiše tipa SOL (projekt RC) in nekaj obstoječih starejših individualnih hiš.
Kot tolerance vrstnih hiš tipa SOL so mogoči manjši prizidki oblikovani tako, da ne kvarijo izgleda soseske, k starejšim individualnim hišam so mogoči prizidki in minimalne nadzidave v smislu izboljšanja bivalnega standarda. Mogoče so tudi spremembe namembnosti v smislu dejavnosti, ki ne poslabšujejo bivalnih pogojev in so v soglasju s sosedi.
5. Za ureditveno območje S 5
To območje je v glavnem že zgrajeno, oziroma se izgrajuje s tipskimi vrstnimi hišami v dimenzijah 12.50 m x 9.47 m P + IP s simetrično dvokapno streho v naklonu ca. 33°. Izvzame pa se zeleni pas kot je razvidno iz projekta 88/88 RC – Planiranje, ki se bo reševal s posebnim projektom.
3. A – Na zahodni strani predvidenih vrtnih stanovanjskih hiš je na parcelah št. 110/3 in 812/44 predvidena dodatna vrstna hiša, ki bo tlorisno, višinsko in oblikovno identična ostalim hišam v nizu. Temu ustrezno bo izvedena parcelacija. Prav tako bo izvedena parcelacija na parcelah št. 791/3, 789/5 in 789/12 tako, da bo nova meja 3 m od fasade objekta.
3.B – V severozahodnem delu sečišča nove Ceste na Ostrožno in Koprivnice je predvidena ureditev športno rekreacijskega kompleksa in otroškega igrišča, v severnem delu kompleksa pa spremljajočega objekta v tlorisnih dimenzijah ca. 20.00 m x 15.00 m, P + IP, naklon strehe ca. 33°.
3.C – Zemljišče južno od Ulice heroja Rojška bo smiselno razdeljeno med severni in južni pas stanovanjskih objektov glede na izvedeno stanje terena in zgrajenih pomožnih objektov ter sporazuma med sosedi.
3.D – Na parceli št. 827/72, ki je sestavni del funkcionalnega zemljišča obstoječega stanovanjskega objekta (Razgledna ul. 18), je predvidena gradnja prizidka – garaže k temu stanovanjskemu objektu. Objekt bo pritličen, oblikovalsko prilagojen obstoječemu stanovanjskemu objektu.
Kot toleranca so mogoči manjši prizidki, ki niso oblikovno moteči in spremembe namembnosti v ekološko čiste in mirne dejavnosti v soglasju s sosedi.
6. Za ureditveno območje S 6
5.A – Ob Cesti na Ostrožno, severno od Koprivnice je predvidena izgradnja treh poslovno – trgovskih ali obrtnih objektov na parcelah št. 795/2, 790/1, 790/4, 789/13, 779/4 in 778/4.
Objekti bodo imeli tlorisne gabarite 18.00 x 10.00 m (objekt št. 5/9), 15.00 m x 10.00 m (objekt št. 5/10) in 20.00 x 10.00 m (objekt št. 5/11). Višinski gabarit bo P + IP ali P + 1 + IP z naklonom strešine 33° ali več, vendar enak za vse objekte ter enotno kritino (opečna ali tegola temno rdeče – rjave barve). Dejavnost v objektih mora biti nehrupna oziroma ekološko neoporečna ter tolerance v dim. ±2.00 m.
5.B – Na parcelah št. 758/4, 744/1, 744/12, 750/2, 763/2 in 763/1 je predvidena izgradnja petih individualnih, prostostoječih stanovanjskih hiš s tlorisnimi gabariti 12.00 m x 10.00 m ter možnim odstopanjem ±2.00 m, vendar z minimalnim odmikom od parcelne meje 3.00 m, razen pri objektu št. 5/6. Možna je tudi sprememba namembnosti v mirne dejavnosti in gradnja prizidkov kot toleranc.
Predvideni objekt št. 5/5 na parceli št. 760/1 bo tlorisno trikotne oblike, dolžine 18.00 m in širine 5.00 m (±2.00 m). V tem objektu je možna tudi obrtna ali trgovska dejavnost, vendar ekološko neoporečno.
Višinski gabariti objektov P+lP ali P+l + Pz naklonom dvokapne strehe 33° ali več, smerjo slemena SV-JV, vendar za vse objekte enak. Kritina naj bo enotna za celotno območje (opečna ali tegola temno rdeče – rjave barve).
Na parcelah št. 806/3, 800/1 in 800/6 sta predvidena dva objekta kot prizidka k obstoječim objektom za stanovanjske ali poslovne dejavnosti, kar velja tudi za ostale obstoječe objekte. Tlorisni gabariti bodo 10.00 m x 8.00 m, eventualna odstopanja ter višinski gabariti in oblikovanje bodo prilagojeni obstoječim objektom.
Kot tolerance so k obstoječim objektom mogoči prizidki in minimalne nadzidave ter spremembe namembnosti v ekološko nemoteče dejavnosti.
5.C – Predvideni prizidek na parceli št. 807/2 bo izveden pod posebnimi pogoji zaradi lokacije nad traso kanalizacije. Pred izdelavo strokovnih podlag za lokacijsko dokumentacijo bodo pridobljena ustrezna soglasja oziroma pogoji upravljalca kanalizacije.
5.D – Med staro in novo Cesto na Ostrožno je predvidena 3.00 m široka peš pot kot povezava stanovanjske soseske s šolo V. Vlahoviča. Ob poti je predviden cestni priključek za dovoz k objektom 5/9, 5/10 in 5/11.
V vseh karejih zazidalnega načrta OS 1, OS 2, S 3, S 4, S 5, S 6 je možna gradnja pomožnih objektov kot so vrtne ute, lope, garaže za osebne avtomobile in drugi objekti ter gradnje bazenov za lastno uporabo tako, da s tem ne bodo poslabšani bivalni pogoji sosedov.
5. člen
Javne zelene površine, drevoredi, ograje in ostala urbana oprema bodo urejene po načelu organskega oblikovanja.
Predvidena je sanacija obstoječih zelenih površin ter urejanje novih. Vse bodo ozelenjene z neformalnimi skupinami avtohtonih dreves (predvsem listavci).
Ob Koprivnici ter ob pomembnejših cestah bodo zasajeni drevoredi.
Ostale javne zelene površine bodo zatravljene ali zasajene s pokrovnimi grmovnicami.
Na mejah med posameznimi funkcionalnimi površinami obstoječih in predvidenih objektov je predvideno postavljanje lesenih ograj višine do 1.5, priporoča pa zasaditev živic.
Predvideno je tudi opremljanje prostora z elementi mestne opreme. Predvidena je uporaba elementov skladna s katalogom mestne opreme.
6. člen
Pogoji glede prometnega urejanja:
– Kompleks ZN Ostrožno ima glavni dovoz po Čopovi cesti oziroma po obstoječi cesti na Ostrožno. V fazi izdelovanja Zn Ostrožno – sever je bila izvedena novogradnja III. etape Čopove ceste vse do Ceste II. grupe odredov oziroma do gasilskega doma.
– Potrebno je izvesti rekonstrukcijo ceste na Ostrožno in zagotoviti izven nivojski potek površin za kolesarski oziroma peš promet.
– Za novopredvidene objekte, ki bodo locirani na desnem bregu Koprivnice bo potrebno izvesti lokalne - napajalne ceste, namenjene za interni promet. Te ceste bodo omogočile dovoz in dostop do individualnih stanovanjskih objektov in bodo omogočale začasno parkiranje.
– Širine dovoznih cest so od 3.00 do 5.00 m; ceste so obrobničene z betonskim robnikom in odvodnjavane v asfaltno muldo in nato v kanalizacijo.
– Dovoz na obravnavani kompleks je možen tudi preko obstoječega AB mostu, kjer cesta na Lokrovec prečka Koprivnico oziroma preko novega AB mostu čez Koprivnico pri cerkvi S. Duha.
– Nivelete cest in ostalih utrjenih površin morajo biti prilagojene terenu in vodnogospodarskim zahtevam, kota ureditve znaša ca. 240.80 m.
– Ostale servisne ceste in dovozi so asfaltirani in se ne spreminjajo.
– Pred pričetkom izgradnje cestnega omrežja, ostalih utrjenih in nepovoznih površin, je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
Pogoji glede komunalnega urejanja so naslednji:
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE:
Območje predvidene zazidave leži na desnem bregu potoka Koprivnice, delno v depresiji.
Koprivnica ima varovalni levi breg z visokovodnim nasipom za 300-letno vodo. Glede na predvideno pozidavo območja desnega brega od avtoceste nizvodno ob Koprivnici, je bil v fazi izdelave zazidalnega načrta ZN Ostrožno – sever, izveden desno obrežni visokovodni nasip. Ta se je pri objektu št. 72 in gostišču Vedenik izvedel v kombinaciji z armirano-betonskim zidom.
V fazi izdelovanja ZN so bili izdelani in upoštevani naslednji načrti:
"Ureditev desnega brega Koprivnice na odseku Sušnice do A. C. I. faza" s št. 65/87, PUV NIVO Celje, "Hidravlična presoja RZ-5" št. proj. 82 a/88, PUV NIVO Celje, "Vodnogospodarske ureditve za razširitev zazidave na desnem bregu LKS – 2. faza" št. proj. 28 b/88, PUV NIVO Celje in "Dopolnitev k projektu št. 28 b/88" PUV NIVO Celje.
Teren za visokovodnim nasipom je zelo nizek in zamočvirjen, zato ga je potrebno nasipati iz naslednjih razlogov: nizek teren, odvodnja lastnih površinskih in odpadnih voda, namestitev drugih komunalnih vodovod. Pri zasipu bo potrebno posebno pozornost posvetiti geomehanskim lastnostim tega terena, ki je v spodnji plasti zamočvirjen, zgornja plast pa bo nasuta. Sedanji teren je zamočvirjen, posebej še, ker na obravnavano območje pritekajo površinske vode iz severnega zaledja še izza avtoceste.
Z izvedbo nasipov se je pojavil problem odvajanja zalednih voda na območje izpod avto ceste in meteorne vode iz samega območja.
Odvod teh zalednih voda je bil projektno obdelan z načrtom s št. 28 b/88 – Vodnogospodarske ureditve za razširitev zazidave na desnem bregu LKS – 2. faza – PUV NIVO Celje. Po tem načrtu sta tudi že izvedena kanalizirana jarka 2 in 3, ki sta pod tlakom in tečeta direktno v Koprivnico. Prepovedano je priključevanje na ta dva kanala, kot tudi prebijanje v času gradnje drugih objektov.
Na skrajnem zahodnem delu območja ZN Ostrožno poteka obstoječi meteorni jarek. Jarek bo potrebno po potrebi urediti.

KANALIZACIJA
– Sistem kanalizacije na obravnavanem območju je mešan.
– Odpadne – fekalne in meteorne vode iz obravnavanega območja se odvajajo po obstoječi kanalizaciji v rajonski zbiralec RZ 4 in RZ 5.
– Fekalije se priključujejo na kanalizacijo preko neprepustnih greznic, ki se bodo po izgradnji ČČN v Celju opustile.
– Pred pričetkom izgradnje kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.

VODOVOD
– Za potrebe obravnavanega območje je že bilo zgrajeno novo vodovodno omrežje.
– Ostrožno se s pitno vodo napaja po podaljšanem vodovodnem sistemu mesta Celja.
– Predvidena je še ena povezava glavnih virov pitne vode mesta Celja, – trasa bo potekala ob predvideni severni vezni cesti.
– Vodovodno omrežje, ki služi za napajanje objektov je obenem tudi hidrantna mreža, na kateri so nameščeni nadzemni hidranti.
– Vodovodne cevi je potrebno pri križanju s kanalizacijo položiti v zaščitne cevi.
– Pred pričetkom izgradnje vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.

PLINOVOD
– Kot energetski medij je za obravnavano območje ZN predviden plin.
– Potrebno je zgraditi plinovodno omrežje za napajanje predvidenih in obstoječih objektov.
– Svoj priključek ima plinovodno omrežje iz obstoječega plinovoda ob Kersnikovi ulici (obstoječe vozlišče je nasproti kotlarne Nova vas), oziroma iz plinovoda v križišču Čopove in Dečkove.
– Pred pričetkom izgradnje plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.

JAVNA RAZSVETLJAVA
– Izvesti je potrebno javno razsvetljavo ob povoznih cestah k stanovanjskim objektom.
– Javna razsvetljava se izvede s svetilkami UD 283-2125 na kandelabrih nadzemne višine 4 m.
– Napajališče posameznih delov javne razsvetljave in lokacije prostostoječih razdelilcev bo določeno s tehnično dokumentacijo za javno razsvetljavo.

PTT OMREŽJE
– Zagotoviti je potrebno priključitev na obstoječe omrežje.
– Ptt omrežje je v večji meri že zgrajeno. Napajano je preko zemeljskega kabla ob Cesti na Ostrožno in razvodišča pri gasilskem domu.
– Predvideni zazidalni kompleks bo priključen na obstoječe omrežje ob Čopovi cesti.

ELEKTRIČNO OMREŽJE
– Obstoječe stanje elektroenergetskih vodov in naprav je sledeče: Na kompleksu južno od Prvomajske ulice, zahodno od daljnovoda 2 x 110 kV in severno od potoka Koprivnica, kateri je predviden za pozidavo z vrstnimi individualnimi objekti, ni obstoječih električnih vodov in naprav, kateri bi bili tangirani z izgradnjo predvidenih objektov.
Kolikor pa bo s stanovanjskimi objekti, kateri bodo zgrajeni kot zapolnitve obstoječe pozidave tangirano obstoječe MNOM, je potrebno le-to ustrezno preurediti pred pričetkom gradnje objektov.
Elektrifikacija sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno obsega izgradnjo:
– visokonapetostnega razvoda 10(20) kV
– transformatorske postaje TP 1
– nizkonapetostnega razvoda – kV
– javne razsvetljave.

OGREVANJE
Ogrevanje soseske je predvideno na mestni plin. Starejši objekti, ki imajo lastna kurišča na trdo gorivo ali olje, se morajo postopoma priklopiti na plinovodno omrežje.

ODPADKI
Stanje: območje Ostrožnega je vključeno v reden odvoz odpadkov na centralno odlagališče V Bukovžlaku. Uporabniki zbirajo podatke v 80-litrskih smetnjakih. Vendar je takšen način odvoza in zbiranja odpadkov zastarel in neekonomičen. "Vse bolj se uveljavljajo 700 litrski zabojniki, ki zbirajo odpadke treh, štirih ali petih objektov.
Predvidena ureditev: Postopno bo potrebno posodobiti obstoječi način odvoza odpadkov in namesto klasičnih smetnjakov uvesti zabojnike. Lokacije zabojnikov bo potrebno uskladiti s prizadetimi stanovalci.
Predvidene so tudi lokacije kontejnerjev za odpadke velikosti 5.0 m3. Do njih bo mogoč neposreden dovoz s tovornim vozilom. (Večkrat letno bo potrebno organizirati kosovni odvoz odpadkov (kovine, steklo, papir, tekstil...)

VARSTVO ZRAKA
Na celotnem območju zazidalnega območja ZN Ostrožno je predvideno ogrevanje z zemeljskim plinom.

VARSTVO VODA
Kvaliteta vode, ki se spušča iz območja ZN v vodotoke in podtalje mora ustrezati določenim strokovnih navodilom o tem katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85).

POŽARNA VARNOST
Za zagotavljanje požarne varnosti bo na ureditvenem območju v sklopu vodovodnega omrežja zgrajeno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.
Vsi obstoječi in predvideni objekti so in bodo locirani tako, da je stalno omogočen nemoten dostop z intervencijskimi vozili.
Razmiki med prostostoječimi objekti so takšni, da omogočajo nemoteno intervencijo oziroma preprečujejo širitev požara. Pri vrstnih objektih bodo v ta namen zgrajene ustrezne protipožarne stene.
V zazidalnem načrtu je upoštevan zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/84) ter pravilnik o požarnovarnostnih zahtevah (Uradni list SRS, št. 42/85).
7. člen
Pri geološko vprašljivih novogradnjah je pred pričetkom gradnje potrebno pridobiti mnenje geologa.
8. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled občanom, organizacijam združenega dela in drugim organom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-8/74-5
Celje, dne 7. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.