Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

763. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevaje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Brežice, stran 1064.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 4., 5., 6., 7. in 8. člena odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85 in 46/86) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na izredni 36. seji sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Brežice
1. člen
S to odredbo se določa:
1. višina pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede,
2. višina pristojbine za izdajo dovoljenja za promet z mlekom,
3. način in višina zbiranja sredstev za delno pokrivanje stroškov neškodljivega odstranjevanja trupel in ostankov živalskega izvora in
4. višina pristojbin za opravljanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa.
Osnova za določitev višine pristojbin, je izražena s točkami. K pristojbinam je že prištet 15% obvezni prispevek za zdravstveno varstvo živali.
2. člen
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali in živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju in prekladanju, ki se opravljajo ali gonijo prek državne meje ali iz območja občine, se plača pristojbina na osnovi naslednjega števila točk:
a) za pregled vagonske ali kamionske pošiljke do 10 ton
+------------------------------------------+
|Točk                   |
+----------------------------------+-------+
|- za izvoz            |  200|
+----------------------------------+-------+
|- za notranji promet       |  175|
+----------------------------------+-------+
|- za pregled vsake nadaljnje tone |    |
+----------------------------------+-------+
|- za izvoz            |   20|
+----------------------------------+-------+
|- za not. promet         |   17|
+----------------------------------+-------+
|b) za kosovne pošiljke      |    |
+----------------------------------+-------+
|- kopitarjev, odraslih govedi in |   22|
|jelenjadi (od glave)       |    |
+----------------------------------+-------+
|- telet, prašičev, srednje divjadi|   15|
|in drobnice (od glave)      |    |
+----------------------------------+-------+
|- odojkov, psov (od glave)    |   8|
+----------------------------------+-------+
|- za vsako čebeljo družino    |   3|
+----------------------------------+-------+
|- za vsak kos perutnine      |  0,30|
+----------------------------------+-------+
|c) za meso kopitarjev in     |    |
|parkljarjev od kg         |    |
+----------------------------------+-------+
|- za vsak kg mesa, drobovine ali |    |
|mesnega izdelka          |  0,09|
+----------------------------------+-------+
|- od jajc/kos           |  0,04|
+----------------------------------+-------+
|- od svežih ali zmrznjenih rib/kg |  0,04|
+----------------------------------+-------+
|- od sirov/kg           |  0.04|
+----------------------------------+-------+
Pregled je potrebno prijaviti veterinarski inšpekciji oziroma pooblaščeni veterinarski organizaciji najmanj 12 ur pred nakladanjem, prekladanjem in razkladanjem. Če prijavljena pošiljka ni pravočasno prijavljena za pregled ali ne pride ob določenem času na mesto nakladanja, razkladanja, prekladanja mora tisti, ki je zastoj povzročil, plačati zamudnino v protivrednosti 175 točk za vsako začeto uro čakanja.
Lastnik, pošiljatelj ali prejemnik lahko zahteva povrnitev škode, ki bi nastala, če delavec veterinarske inšpekcije ali pooblaščene veterinarske organizacije po tem, ko je dobil pravočasno obvestilo, brez opravičila ni opravil pregleda v dogovorjenem roku.
Za pregled izven rednega delovnega časa se pristojbine povečajo za 50%. Materialni stroški, to so stroški prevoza in dnevnic, niso všteti v pristojbine in se obračunavajo posebej.
3. člen
Za veterinarsko sanitarne preglede jajc zasebnega in družbenega sektorja, ki se prodajajo strankam v gospodinjstvih ali na tržnici, se plača pristojbina v višini 0,05 točke po kosu.
4. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede mesa živali, zaklanih za gostinsko uporabo in pregled divjadi za javno potrošnjo se plača pristojbina na osnovi naslednjega števila točk:
+-------------------------------------------------------+
|                          Točk|
+------------------------------------------------+------+
|- tele/kom                   |  76|
+------------------------------------------------+------+
|- prašiče in medvede s trihinoskopskim     |   |
|pregledom/kom                  |  159|
+------------------------------------------------+------+
|- srednjo, veliko divjad/kom          |  76|
+------------------------------------------------+------+
|- odojke in jagnjeta/kom            |  41|
+------------------------------------------------+------+
|- meso v sili zaklane živali z odvzemom vzorca |   |
|za bakt. preglede brez stroškov b.p. /rež. ura |  175|
+------------------------------------------------+------+
|- perutnino/rež. ura              |  175|
+------------------------------------------------+------+
5. člen
Za izdajo dovoljenja za promet s kravjim in kozjim mlekom ter mlečnimi izdelki v javni potrošnji, plača proizvajalec mleka mesečno pristojbino v višini 0,03 točke po litru odkupljenega oziroma prodanega mleka. V tem znesku je zajet tudi del pristojbine za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel v višini 20% mesečno zbrane vsote in del stroškov nepretrgane diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v višini 10% mesečno zbrane vsote.
Pristojbino obračunava in pobira organizator odkupa mleka ob plačilu mleka. Posestnik, ki daje mleko direktno v javno potrošnjo, plača poleg te pristojbine še stroške obveznega pregleda molznic na kužne bolezni.
6. člen
Za veterinarsko sanitarni pregled mesa klavnih živali v klavnici ali v zbiralnici mleka se plača pristojbina 150 točk za vsako uro, ki jo prebije pri nadzoru pooblaščeni veterinar.
V tej vsoti niso zajeti stroški zakonsko obveznih kontrolnih pregledov vzorcev, kakor tudi materialni stroški prevozov.
Sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda klavnih živali je tudi pregled pri razkladanju živali, surovin in odprema živil ter odpadkov v klavnici. Zaradi tega se v klavnih obratih ne plača pristojbina iz 2. člena te odredbe.
7. člen
Za stalen nadzor živine na dogonih na sejmih, se plača pristojbina 175 točk na uro, ki jo pobere pri nadzoru pristojni veterinar. Če se pri nadzoru zaračunajo pristojbine za preglede kosovnih ali kamionskih pošiljk, se zaračuna urna postavka za znesek, ki je zmanjšan za pobrano pristojbino.
8. člen
Pristojbina za veterinarsko-sanitarne preglede se lahko plačuje tudi v letnem pavšalu, ki ga na podlagi pogodbe sporazumno določita in medsebojno obračunata pooblaščena veterinarska organizacija in organizacija, za katero se pregledi opravijo.
Letni pavšali se mesečno akontirajo v višini 1/12.
9. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora, plačujejo delovne organizacije in druge organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali. Pristojbino za vsako žival se obračuna na osnovi naslednjega števila točk:
+----------------------------------------+
|                  Točk|
+----------------------------------+-----+
|- za goveda in konje       |  26|
+----------------------------------+-----+
|- za žrebeta in teleta      |  18|
+----------------------------------+-----+
|- za prašiče nad 50 kg      |  12|
+----------------------------------+-----+
|- za prašiče do 50 kg       |  5|
+----------------------------------+-----+
|- za odstreljeno in prodano    |  30|
|parkljasto div.          |   |
+----------------------------------+-----+
|- za pse in mačke         |  20|
+----------------------------------+-----+
|- za osebna vozila, kamione in  |16.80|
|avtobuse             |   |
+----------------------------------+-----+
 
+----------------------------------+-----+
|za spremembo kategorije živali  |   |
+----------------------------------+-----+
|- za goveda in konje       |  8|
+----------------------------------+-----+
|- za prašiče           |  4|
+----------------------------------+-----+
10. člen
Za pokritje dela stroškov za zagotavljanje nepretrgane veterinarske diagnostike izven rednega delovnega časa, plačujejo delovne organizacije in druge organizacije ter posamezniki pristojbino v višini 7 točk.
Ta pristojbina je sestavni del pristojbine iz 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena te odredbe.
Sredstva, zbrana za ta namen, se zbirajo na račun pooblaščene veterinarske organizacije, ki mora voditi evidenco namenske porabe teh sredstev in o temu obveščati pristojni izvršni svet občinskih skupščin vsaj dvakrat letno.
11. člen
Posestniki živali poravnajo svoje obveznosti po tej odredbi:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali,
– pri prvem vsakoletnem cepljenju in registraciji psov proti steklini,
– lovske družine pri prodaji divjadi,
– mesečno ob izplačilu mleka,
– pri registraciji vozil. Pristojbine obračunavajo:
1. občinski ali od njega pooblaščeni organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali iz 2. člena te odredbe,
2. zavod oziroma organizacija, ki je na območju občine pooblaščena za izvajanje obveznega cepljenja psov proti steklini in registraciji psov,
3. lovske družine na območju občine od vsake za prehrano uplenjene divjadi, na podlagi evidence o izvršenem odstrelu,
4. organizator odkupa mleka, mesečno,
5. podjetja oziroma pristojna služba v občini ob registraciji vozil.
12. člen
Sredstva po tej odredbi se zbirajo v proračunu občine Brežice na račun za zdravstveno varstvo živali občine Brežice in se na osnovi izstavljenih računov nakazujejo na žiro račun pooblaščenega veterinarskega zavoda.
Pri nakazilu pristojbin iz 9. člena te odredbe, se pri namenu označi za službo VHS.
Pooblaščeni zavod oziroma organizacija, ki opravlja veterinarsko-higiensko službo, je dolžna vsako leto ob zaključnem računu pripraviti poročilo o realizaciji svojega programa dela, predvsem o tistem delu, ki se financira s sredstvi, zbranimi po tej odredbi, in ga predložiti v obravnavo izvršnemu svetu občine.
Do 30. novembra pa mora predložiti izvršnemu svetu skupščine občine Brežice tudi svoj program dela in finančni načrt službe za naslednje leto.
13. člen
Vrednost točke za izračunano pristojbino znaša 10,50 SIT.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o pristojbinah za veterinarsko-higienske storitve v občini Brežice (Uradni list RS, št. 21/93).
15. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-1/94-7
Brežice, dne 30. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.