Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pripomočkih za vojaške invalide, stran 1060.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pripomočkih za vojaške invalide
1. člen
V pravilniku o posebnih pripomočkih za vojaške invalide (Uradni list SFRJ, št. 19/83 in 11/86) se v prvem odstavku 2. člena za besedama »kasetni magnetofon« in vejico dodata besedi »šest kaset« in vejica. V tretjem odstavku 2. člena se črtajo besede: »in če se lahko nabavijo na domačem trgu«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Vojaški invalid, ki kupi pripomočke iz prvega in drugega odstavka, je upravičen do denarnega povračila na podlagi računa v višini kupnine, vendar največ v višini 63.800 tolarjev za magnetofon, kasetni magnetofon ali reproduktor, oziroma največ v višini 15.000 tolarjev za uro za slepe.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedami: »odločbo o dodelitvi posebnih pripomočkov« dodajo besede: »oziroma o priznanju pravice do denarnega povračila.«
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri odločanju o višini denarnega povračila se vrednost pripomočkov, kupljenih v tujini, preračunava po dnevnem prodajnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem v času plačila računa.«.
3. člen
V 4. členu se doda nova sedma točka, ki se glasi:
»7.) za kasete..........1 leto.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 593-04/1-94
Ljubljana, dne 28. marca 1994.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica