Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

756. Pravilnik o načinu vodenja sodnega registra, stran 1043.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/93) izdaja minister za pravosodje
PRAVILNIK
o načinu vodenja sodnega registra
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja sodnega registra in način vpisa podatkov v glavno knjigo sodnega registra.
2. člen
Od uveljavitve tega pravilnika se glavna knjiga sodnega registra vodi kot centralna informatizirana baza.
II. VODENJE GLAVNE KNJIGE KOT CENTRALNE INFORMATIZIRANE BAZE
3. člen
(1) Informatizirana glavna knjiga sodnega registra se vodi tako, da se vpisujejo in vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v sodni register pri vsakem od registrskih sodišč v Republiki Sloveniji, v centralni informatizirani bazi sodnega registra Republike Slovenije.
(2) Vpisi podatkov v informatizirano knjigo glavnega registra se opravljajo v naslednje baze podatkov:
– subjekt vpisa,
– družbeniki,
– zastopniki,
– člani nadzornega sveta,
– skupščinski sklepi,
– razno.
4. člen
(1) V bazo podatkov subjekt vpisa, se vpisujejo naslednji podatki:
– oznaka registrskega sodišča,
– številka registrskega vložka,
– datum vpisa,
– status vpisa,
– firma,
– skrajšana firma,
– sedež,
– organizacijska oblika,
– dodatna oblika posebnih oblik organiziranosti, ki so hkrati tudi ena od splošnih organizacijskih oblik,
– osnovni kapital,
– dejavnost,
– datum ustanovitve.
(2) Spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena se vpišejo tako, da se prekrijejo prejšnji vpisi.
5. člen
(1) V bazo podatkov družbeniki se vpisujejo naslednji podatki o družbenikih, ustanoviteljih oziroma članih subjekta vpisa:
– matična številka, če je družbenik domača pravna oseba, oziroma enotna matična številka občana, če je družbenik domača fizična oseba,
– priimek in ime ter naslov bivanja oziroma firma in sedež,
– država bivališča oziroma sedeža družbenika,
– vrsta odgovornosti družbenika za obveznosti družbe,
– osnovni vložek,
– datum vstopa,
– datum izstopa.
(2) Pri podružnici se v bazo podatkov družbeniki vpiše pravna oseba, ki je podružnico ustanovila.
(3) Spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena se glede na vrsto spremembe vpišejo tako, da se vpiše ustrezni podatek oziroma, da se prekrije prej vpisani podatek.
6. člen
(1) V bazo podatkov zastopniki se vpisujejo naslednji podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje subjekta vpisa oziroma delov subjekta vpisa:
– enotna matična številka občana, če je zastopnik domača fizična oseba,
– priimek in ime ter naslov bivanja,
– tip zastopnika,
– meje pooblastil za zastopanje,
– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila.
(2) Spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena se glede na vrsto spremembe vpišejo tako, da se vpiše ustrezni podatek.
7. člen
(1) V bazo podatkov člani nadzornega sveta se vpisujejo naslednji podatki o članih nadzornega sveta:
– enotna matična številka občana, če je član nadzornega sveta domača fizična oseba,
– priimek in ime,
– datum imenovanja,
– datum odpoklica.
(2) Spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena se glede na vrsto spremembe vpišejo tako, da se vpiše ustrezni podatek.
8. člen
(1) V bazo podatkov sklepi skupščine se vpisujejo sklepi skupščine oziroma drugega organa upravljanja subjekta vpisa. V to bazo se vpisujejo tudi pravnomočne sodbe o ničnosti oziroma razveljavitvi posameznih skupščinskih sklepov.
(2) Pri vpisu sklepa skupščine registrsko sodišče navede datum vpisa v sodni register, datum izdaje in kratko vsebino sklepa.
(3) Pri vpisu pravnomočne sodbe o ničnosti oziroma razveljavitvi posameznih skupščinskih sklepov sodišče navede datum vpisa v sodni register, datum izdaje in kratko vsebino sklepa, na katerega se nanaša sodba, ter sodišče, opravilno številko in datum izdaje sodbe.
9. člen
V bazo podatkov razno se vpisujejo naslednji podatki:
– čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za določen čas,
– podatki v zvezi s postopkom prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– podatki v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa,
– drugi podatki o pripojitvah in spojitvah,
– podatki v zvezi s podjetniškimi pogodbami,
– drugi podatki, ki se ne vpisujejo v nobeno drugo od baz podatkov.
III. VODENJE ZBIRKE LISTIN
10. člen
(1) Zbirka listin se vodi za vsak subjekt vpisa, označen s številko vpisa registrskega vložka subjekta vpisa.
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v zbirko listin posebej za vsak subjekt vpisa, v ustrezne ovoje, označene s številko registrskega vložka, pod katero je vpisan subjekt vpisa.
IV. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
(1) Informatizirana glavna knjiga se vzpostavi s prenosom podatkov, vpisanih v podatkovne baze računalniško podprtih Srg vpisnikov na posameznih registrskih sodiščih.
(2) V informatizirano glavno knjigo se ne vpišejo naslednji podatki:
– podatki o izbrisanih subjektih vpisov, ki niso zajeti v podatkovnih bazah računalniško podprtih Srg vpisnikov,
– podatki, ki pri obstoječih subjektih vpisa niso bili zajeti v računalniško podprtih Srg vpisnikih, če ti podatki zaradi kasnejših vpisov niso več aktivni.
(3) Podatki, ki pri obstoječih subjektih vpisa niso bili zajeti v računalniško podprtih Srg vpisnikih in ne gre za podatke iz drugega odstavka tega člena, se vpišejo v informatizirano glavno knjigo hkrati z vpisom odločitve o prvem predlogu za vpis spremembe kateregakoli podatka v sodni register pri tem subjektu vpisa.
12. člen
Do uveljavitve standardne klasifikacije dejavnosti se podatki o dejavnosti ne vpisujejo v informatizirano glavno knjigo, temveč se za vpis dejavnost oziroma spremembe dejavnosti uporabljajo določbe Pravilnika o obrazcih in načinu vpisa v sodni register (Uradni list SFRJ, št, 21/89, 14/91).
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati pravilnik o obrazcih in načinu vpisa v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 22/89, 40/91).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 718-3/92-19
Ljubljana, dne 5. aprila 1994.
Minister za pravosodje
Miha Kozinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti