Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1994 z dne 1. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1994 z dne 1. 4. 1994

Kazalo

675. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev in odvzem licence za ocenjevanje vrednosti podjetij ter za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme, stran 961.

Na podlagi 5. in 9. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni 1. RS, št. 14/90 ter v skladu z 9. členom Statuta Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo na 5. seji dne 13. 1. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in postopku za pridobitev in odvzem licence za
ocenjevanje vrednosti podjetij ter za ocenjevanje vrednosti
nepremičnin in opreme
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za pridobitev pooblastila (v nadaljevanju: licence) ocenjevalcev vrednosti podjetij in ocenjevalcev nepremičnin ter opreme (v nadaljevanju: ocenjevalci), njihove pravice in dolžnosti, pogoje in postopek za odvzem licence, ter pristojnosti Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija) v zvezi z ocenjevanjem vrednosti podjetij oziroma nepremičnin in opreme.
2. člen
Ocenjevanje vrednosti podjetij pomeni določiti vrednost imetja oziroma napovedati zaslužek od imetja v skladu s "Standardi in načeli za ocenjevanje vrednosti podjetij" – (v nadaljevanju: standardi in načela), ki jih sprejme agencija.
Ocenjevanje vrednosti podjetij opravljajo ocenjevalci, ki so strokovno usposobljene osebe s podeljeno licenco za ocenjevanje vrednosti podjetij.
3. člen
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme pomeni določiti njihovo vrednost v skladu s "Standardi in načeli za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme" – (v nadaljevanju: standardi in načela), ki jih sprejme agencija.
Ocenjevanje vrednosti podjetij opravljajo ocenjevalci, ki so strokovno usposobljene osebe s podeljeno licenco za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme.
4. člen
Licenco podeli ocenjevalcu agencija tako, da mu podeli licenco po opravljenem preizkusu znanja in strokovnosti in izpolnjevanju drugih pogojev v skladu s tem pravilnikom.
Ocenjevanje lahko opravlja tudi organizacija (svetovalna organizacija, podjetje, zavod ali drugi organi in njihova združenja), če zaposluje ocenjevalca, ki ima licenco za ocenjevanje podjetij oziroma nepremičnin in opreme. Standardi in načela, ki veljajo za ocenjevalca, veljajo tudi za delovno skupino strokovnjakov, ki opravljajo ocenjevanje podjetij oziroma nepremičnin in opreme v okviru organizacije. Ocenjevalno poročilo podpiše in zanj odgovarja ocenjevalec, ki ima licenco.
Tuje osebe in ocenjevalne organizacije lahko ocenijo vrednost podjetja ali nepremičnin in opreme le s sodelovanjem domačega ocenjevalca, ki v skladu s standardi in načeli sopodpiše ocenjevalno poročilo.
Agencija lahko pooblasti za ocenjevanje vrednosti posameznih podjetij ali nepremičnin in opreme tudi tujo ocenjevalno organizacijo ali združenje ocenjevalcev, ki uživa mednarodni ugled in ima druge strokovne izkušnje pri tovrstnem ocenjevanju.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV
LICENCE ZA OCENJEVANJE VREDNOSTI
PODJETIJ OZIROMA ZA OCENJEVANJE
VREDNOSTI NEPREMIČNIN IN OPREME
II. 1. Pogoji za pridobitev licence
5. člen
Za ocenjevalca je lahko imenovana in pridobi licenco agencije oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije, lahko pa tudi tuj državljan ali oseba brez državljanstva, ki lahko po predpisih sklene delovno razmerje v Republiki Sloveniji;
2. da ima potrebno strokovno znanje in strokovne izkušnje za ocenjevanje vrednosti podjetij oziroma nepremičnin in opreme;
3. da pozna predpise in strokovna pravila, ki so potrebna za ocenjevanje vrednosti podjetij oziroma nepremičnin in opreme;
4. da opravi preizkus znanja in strokovnosti v skladu s tem pravilnikom;
5. da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega ne bi bil moralno primeren za opravljanje ocenjevanja vrednosti podjetij oziroma nepremičnin in opreme;
6. da mu ni bila odvzeta licenca.
6. člen
Šteje se, da ima potrebno strokovno znanje in izkušnje oseba, ki ima izkazano dokončano najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, najmanj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem področju, ter opravi s tem pravilnikom predpisan preizkus znanja in strokovnosti.
7. člen
Preizkus znanja in strokovnosti obsega predhodni pisni izpit, preizkus konkretnega ocenjevalnega poročila, ki vsebuje sklepno oceno s celotno analizo ocenjevanja vrednosti, mnenje in ocenjevalni izvid v skladu z načeli in standardi, ter ustni zagovor.
8. člen
Šteje se, da ni moralno primerna za opravljanje vrednotenja podjetij oziroma nepremičnin in opreme oseba, ki je bila obsojena za naslednja kazniva dejanja iz posameznih poglavij Kazenskega zakona RS (Uradni list SRS št. 12/77, 19/84, 33/89 in 5/90): kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva po členih 127 do 154, kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje po členih 165 do 174, kazniva dejanja zoper pravni promet po členih 186 do 190 in kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila po členih 191 do 197.
II.II. Organi agencije, ki sodelujejo v postopku podelitve oziroma odvzema licence, ter njihove pristojnosti
II.II.I. Strokovna komisija za ocenjevanje
9. člen
Agencija ima posebno strokovno komisijo za ocenjevanje vrednosti podjetij ter nepremičnin in opreme (v nadaljevanju: komisija), katere člane imenuje svet agencije v skladu s statutom agencije. Člani komisije so priznani domači in tuji strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti podjetij ter nepremičnin in opreme.
10. člen
Število članov komisije, kot tudi predsednika komisije in njegovega namestnika, določi s svojim sklepom svet agencije.
Komisija deluje praviloma na sejah, ki jih po potrebi sklicuje predsednik komisije, oziroma v času njegove odsotnosti namestnik predsednika, direktor agencije oziroma predsednik sveta agencije oziroma od njega pooblaščen član sveta agencije.
11. člen
Komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:
– obravnava vloge in pripravlja strokovne predloge za dodelitev in odvzem licence;
– pripravlja pisne izpite in druge preizkuse znanja ter spremlja strokovno usposobljenost ocenjevalcev;
– spremlja strokovne probleme ocenjevanja vrednosti podjetij ter nepremičnin in opreme, in predlaga ustrezne rešitve;
– obravnava pojave pri delu ocenjevalcev in opozarja na pomanjkljivosti in napake pri delu ocenjevalcev;
– skrbi za uveljavitev standardov in načel ter pripravlja obvezna navodila in priporočila zaradi njihove uporabe v ocenjevalni praksi;
– obravnava kršitve tega pravilnika in standardov in načel ter predlaga direktorju ukrepe iz II.IV. poglavja tega pravilnika;
– daje predloge svetu agencije in direktorju agencije v zvezi z njunimi pooblastili na področju ocenjevanja vrednosti podjetij ter nepremičnin in opreme;
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta agencije, tem pravilnikom in drugimi akti agencije.
Komisija o svojem delu in ugotovitvah sproti obvešča direktorja agencije, po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, pa tudi svet agencije ter jima predlaga sprejem ustreznih ukrepov. Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu agencije.
II.II.II. Direktor agencije
12. člen
Ocenjevalca imenuje in razrešuje direktor agencije na predlog komisije tako, da ocenjevalca z licenco v obliki pisne listine pooblasti za ocenjevanje vrednosti podjetij ali nepremičnin in opreme v skladu s tem pravilnikom.
Ocenjevalec je imenovan za dobo 5 let.
13. člen
Direktor agencije skrbi, da komisija tekoče obravnava zahteve za pridobitev licence, tako da agencija o podelitvi licence praviloma odloči v roku dveh mesecev od dneva vložitve pisne zahteve po 14. členu tega pravilnika.
II.III. Postopek podelitve licence
14. člen
Kandidat za ocenjevalca vloži pri agenciji pisno zahtevo z dokazili, da izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
Stroške za podelitev licence nosi kandidat v skladu s tarifo, ki jo določi svet agencije.
15. člen
Če bodoči ocenjevalec izpolnjuje formalne pogoje iz 5. člena tega pravilnika, določi agencija čas in kraj pisnega preizkusa znanja. Pisni izpiti so praviloma enkrat mesečno, razen v mesecih julij in avgust.
Pisne izpite pripravlja in vodi komisija iz 9. člena tega pravilnika. Kandidate je dolžna agencija v primernem roku predhodno obvestiti o vsebini znanj ter o literaturi za pisni izpit.
16. člen
Kandidat za ocenjevalca mora agenciji predložiti ocenjevalno poročilo za konkretno podjetje oziroma nepremičnine ali/ter opremo, izdelano v skladu z standardi in načeli. Ocenjevalno poročilo ne sme biti starejše od 6 mesecev.
Če kandidat za ocenjevalca nima naročnika, lahko predlaga agenciji, da mu določi podjetje, ki ga bo ovrednotil oziroma katerega nepremičnine in opremo bo ocenil in pripravil ocenjevalno poročilo, da bi lahko dokazal svojo strokovno usposobljenost. Agencija v teh primerih sklene posebno pogodbo s kandidatom za ocenjevalca in posebno pogodbo z naročnikom (podjetjem), ki bo predmet vrednotenja, oziroma katerega nepremičnina in oprema bo predmet cenitve.
17. člen
Vloge obravnava komisija iz 9. člena tega pravilnika. Komisija pregleda zbrana dokazila in ocenjevalno poročilo ter lahko po potrebi zahteva tudi dodatna ustna ali pisna pojasnila.
Preden komisija izdela dokončni predlog po 21. členu tega pravilnika, določi ocenjevalcu datum, uro in mesto zagovora ocenjevalnega poročila, ki ga je ocenjevalec predložil.
18. člen
Agencija lahko na predlog kandidata pošlje ocenjevalno poročilo mednarodni organizaciji ali združenju ocenjevalcev, ki o poročilu poda svoje mnenje. Na podlagi pozitivnega mnenja se kandidatu podeli licenca za ocenjevanje vrednosti podjetij ali za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme. Stroške prevoda ocenjevalnega poročila in razliko nad stroški iz drugega odstavka 14. člena krije kandidat.
Pred podelitvijo licence mora ocenjevalec podpisati izjavo, ki se glasi: "Izjavljam, da bom svoje delo ocenjevalca opravljal po najboljši vesti in vednosti ter bom poročila, mnenja in izvide podajal natančno, popolno, in nepristransko ter v skladu z veljavnimi "Standardi in načeli strokovnega ocenjevanja vrednosti podjetij/nepremičnin in opreme", ter da bom pri svojem delu spoštoval ugled ocenjevalcev."
19. člen
Izjavo hrani agencija skupaj z ostalimi dokazili, in dokumenti o izpolnjevanju pogojev za dodelitev licence.
Ocenjevalec mora pri ocenjevanju vrednosti podjetij/ nepremičnin in opreme pripraviti ocenjevalno poročilo v skladu z veljavnimi standardi in načeli.
Ocenjevalno poročilo mora biti opremljeno s štampiljko ocenjevalca, iz katere je razvidno, da ima ocenjevalec licenco za ocenjevanje vrednosti podjetij/nepremičnin ter opreme, z navedbo številke iz registra ocenjevalcev pri agenciji in datuma podelitve licence.
20. člen
Štampiljka ima naslednjo vsebino: "Ocenjevalec __________ (ime in priimek) za ocenjevanje vrednosti podjetij ali/ter nepremičnin in opreme v skladu z licenco Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, številka__________z dne___________".
21. člen
Če komisija meni, da kandidat izpolnjuje pogoje za ocenjevalca v skladu s tem pravilnikom, predlaga direktorju, da mu podeli licenco za ocenjevanje vrednosti podjetij.
Če ocenjevalno poročilo ni popolno ali delno ne ustreza oziroma ni v skladu s standardi in načeli, lahko določi ocenjevalcu najmanj šestmesečni dodatni rok za dopolnitev in popravo ocenjevalnega poročila.
Če komisija ugotovi, da kandidat za ocenjevalca ne izpolnjuje pogojev, predlaga direktorju agencije, da vlogo zavrne z navedbo razlogov za zavrnitev. V tem primeru lahko kandidat ponovno zaprosi za pridobitev licence po preteku šestmesečnega roka od zavrnitve licence.
22. člen
Direktor v postopku podelitve licence oziroma zavrnitve vloge kandidata za podelitev licence izdaja odločbe po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 1. SFRJ, št. 47/86).
Direktor o podeljenih licencah obvesti svet agencije in nadzorni odbor agencije.
23. člen
Če direktor zavrne vlogo za pridobitev licence, lahko kandidat v roku 15 dni vloži pritožbo na svet agencije, ki o zahtevi dokončno odloči.
Če se zavrnitev nanaša na vsebino ocenjevalnega poročila, svet agencije pred dokončno odločitvijo o pritožbi pošlje ocenjevalno poročilo v revizijo mednarodni ocenjevalni organizaciji ali združenju ocenjevalcev, ki uživa mednarodni ugled pri ocenjevanju vrednosti podjetij/ nepremičnin in opreme, ki o ocenjevalnem poročilu poda dokončno mnenje.
Stroške pritožbenega postopka, prevodov in mednarodne revizije nosi kandidat, razen če je pritožba utemeljena in mednarodna revizija potrdi ocenjevalno poročilo. V tem primeru stroške nosi agencija.
24. člen
Agencija vodi javni register ocenjevalcev, kamor se vpisujejo podatki o ocenjevalcu, njegovi strokovni usposobljenosti, opravljenem preizkusu znanja in strokovnosti, številko in datum podeljene licence, podatki o ocenjevalnih poročilih ter podatki o razrešitvi, izrečenih opominih oziroma odvzemu licence.
Če ocenjevalec opravi najmanj eno ocenjevalno poročilo na leto, se mu licenca avtomatično podaljša za naslednjih 5 let. V nasprotnem primeru mu licenca preneha.
25. člen
Direktor agencije skrbi, da ocenjevalci opravljajo svoje delo v skladu z določbami tega pravilnika, ter v skladu s standardi in načeli. Zato lahko zahteva od ocenjevalcev pisna poročila in pojasnila v zvezi z njegovim strokovnim delom.
II. IV. Vrnitev in odvzem licence ter drugi ukrepi v
primeru ugotovitve nespoštovanja (kršitve) standardov in načel
26. člen
Direktor agencije lahko razreši ocenjevalca njegove dolžnosti, če sam zahteva razrešitev in vrne licenco.
27. člen
Direktor agencije na predlog komisije po postopku, določenem v 22. členu tega pravilnika, odvzame licenco ocenjevalcu:
– če se ugotovi, da kandidat ob prijavi ni izpolnjeval pogojev za ocenjevalca po 5. členu tega pravilnika -podana lažna izjava o tem, da ni bil obsojen za katero od kaznivih dejanj, navedenih v 8. členu tega pravilnika;
– če svojih dolžnosti kljub predhodno izrečenemu opominu ne opravlja vestno in nepristransko, ter če jih opravlja v nasprotju z standardi in načeli za ocenjevanje vrednosti podjetij;
– če ocenjevalec ne izpolnjuje več pogojev za ocenjevalca po 5. členu tega pravilnika – je spoznan za krivega kaznivega dejanja, zaradi katerega ni več moralno primeren za ocenjevalca po 8. členu tega pravilnika.
28. člen
Sklep o odvzemu licence pošlje direktor agencije ocenjevalcu skupaj z obrazložitvijo.
Zoper sklep o odvzemu licence je mogoča pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa na svet agencije.
Svet agencije lahko, na predlog in stroške ocenjevalca, pred dokončno odločitvijo, pridobi revizijsko poročilo mednarodne ocenjevalne organizacije iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika.
O sklepih o odvzemu licence direktor obvesti svet agencije in nadzorni odbor agencije.
29. člen
Ocenjevalec je dolžan spoštovati vse pravice in dolžnosti iz podeljene licence na podlagi tega pravilnika ter je zavezan k spoštovanju standardov in načel za ocenjevanje vrednosti podjetij.
V primeru, da za to strokovno usposobljeni uslužbenec agencije oziroma z njene strani za to pooblaščena oseba ob obravnavanju vloge, kateri je priloženo tudi ocenjevalno poročilo, zasledi manjše kršitve dolžnosti ocenjevalca iz tega pravilnika, so dolžne navedene osebe o tem nemudoma obvestiti direktorja agencije.
Direktor agencije z zasledenimi kršitvami nemudoma seznani predsednika komisije oziroma njegovega namestnika, v primeru očitne manjše kršitve pa lahko tudi še pred ugotovitvijo komisije o naravi kršitve zahteva neposredno od ocenjevalca odpravo pomanjkljivosti, ali pa mu izreče opomin.
V primeru, da komisija agencije sama, oziroma na podlagi obravnavanja kršitve, s katero je bila seznanjena po predhodnem odstavku tega člena, ugotovi, da gre za manjšo kršitev dolžnosti ocenjevalca iz tega pravilnika, predlaga direktorju agencije, da ocenjevalcu izreče ustni opomin, ter zahteva od ocenjevalca odpravo pomanjkljivosti, kolikor slednjih ocenjevalec ni odpravil že na podlagi zahteve direktorja agencije.
Šteje se za manjšo kršitev dolžnosti ocenjevalca iz drugega odstavka tega člena, če s kršitvijo ni prišlo do materialnih posledic pri ocenjevanju vrednosti podjetij/nepremičnin in opreme in ni bistveno prizadet ugled stroke.
30. člen
Agencija vodi v okviru javnega registra iz 24. člena tega pravilnika pisno evidenco o izrečenih ustnih opominih po 29. členu tega pravilnika.
V primeru dveh zaporedoma izrečenih opominov posameznemu ocenjevalcu v roku enega leta, ali več izrečenih opominih v daljšem časovnem razdobju, uvede direktor agencije postopek za odvzem licence po uradni dolžnosti (brez podanega predloga komisije).
31. člen
Za dva zaporedoma izrečena opomina ocenjevalcu se štejeta tudi opomina, ki ju direktor agencije izreče slednjemu pri izdelavi ocenjevalnega poročila za konkretno podjetje oziroma nepremičnine ter opremo, to je v primeru, ko komisija ugotovi, da ocenjevalec tudi v dopolnjenem ocenjevalnem poročilu ni odpravil vseh s strani komisije prvotno ugotovljenih nepravilnosti ali neskladnosti s standardi in načeli za ocenjevanje, oziroma, da je v dopolnjenem ocenjevalnem poročilu zagrešil nove nepravilnosti, ki imajo za posledico neskladnost ocenjevalnega poročila s standardi in načeli za ocenjevanje vrednosti podjetij/nepremičnin ter opreme.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
33. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podelitvi licenc za ocenjevanje vrednosti podjetij z dne 23. 1. 1993, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 11/91, številka objave U-I-44/90-12.
Predsednik sveta agencije
mag. Tone Rop l. r.

AAA Zlata odličnost